STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: IV CKN 1108/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nakłady z majątku odrębnego małżonków na majątek odrębny drugiego podlegają rozliczeniu z majątku wspólnego tylko wówczas, gdy na przedmiot majątkowy stanowiący majątek odrębny jednego z małżonków dokonano nakładów zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątku odrębnego małżonków. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Bogdana K., przeciwko Halinie A. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 7 czerwca 2002 r., na rozprawie, kasacji pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 80, Sygnatura: I CKN 864/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzytelność określona w lokacyjnym bonie oszczędnościowym, wydanym na podstawie § 19 zarządzenia Prezesa NBP z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów (MP nr 29, poz. 157 ze zm.), nie podlega waloryzacji sądowej przewidzianej w art. 358-1 § 3 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa I. S., przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu SA w W. o zapłatę, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 107, Sygnatura: I CKN 738/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno wystawca weksla własnego, jak i podmiot poręczający za wystawcę odpowiadają na podstawie weksla, mimo że nie przedstawiono im tego weksla w terminie do zapłaty. Z UZASADNIENIA Powód – PKO BP w W. domagał się zasądzenia od pozwanych J. K. i E. W. kwoty 1 199 072,00 zł (przed denominacją) z odsetkami od dnia 3 sierpnia 1994 r., na podstawie weksla, wystawionego przez kredytobiorcę – Spółkę z o.o., na którym poręczenie złożyli pozwani. Sąd Wojewódzki uwzględnił powództwo w ca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 85, Sygnatura: III SA 3241/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli pełnomocnikiem strony jest radca prawny lub adwokat, to treść jego wypowiedzi dotyczącej oceny prawnej danego stanu faktycznego, zawarta w oddzielnym piśmie procesowym, nie może być uznana jako opinia (ekspertyza) mająca walor samodzielnego środka dowodowego. Z UZASADNIENIA Urząd Skarbowy w O., decyzją z dnia 31 maja 2000 r., na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.), określił należny podat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 71, Sygnatura: FPS 4/02
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłączenie prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego, uregulowane w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. „b” ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.), nie ma zastosowania do importu towarów. Z UZASADNIENIA Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2001 r., wystąpił na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 81, Sygnatura: II CKN 892/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalna droga sądowa w sprawie o zasądzenie kwoty pieniężnej obejmującej odsetki nienależnie pobrane od podatku przez organ podatkowy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka masy mpadłości Zakładów Włókien Chemicznych "Wistom" Spółki Akcyjnej w T. M. - przeciwko Skarbowi Państwa - Urzędowi Skarbowemu w T. M. o 61.145,80 zł, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 15 maja 2002 r. na rozprawie, kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2000 r., sy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: IV CKN 1092/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 2g ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. nr 79, poz. 464 ze zm.) stanowi samodzielną podstawę wpisu w księdze wieczystej na rzecz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, które przeszły nań na podstawie tego przepisu z mocy samego prawa. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Poczta Polska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 46, Sygnatura: IV CKN 1076/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku naruszenia dóbr osobistych polegającym na obrazie czci uwzględniać należy nie tylko sematyczne znaczenie użytych słów, ale również kontekst sytuacyjny oraz społeczny jego odbiór oceniany według kryteriów właściwych dla ludzi rozsądnych i uczciwych. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jerzego S., przeciwko Jerzemu J., o ochronę dóbr osobistych, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 23 maja 2002 r., na rozprawie, kasacji powoda, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 czerwca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: III CZP 29/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej ma moc wsteczną od daty złożenia wniosku o wpis (art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn. Dz.U. nr 124 z 2002 r., poz. 1361). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Inkasso Reform Spółki z o.o. w L., przy uczestnictwie Huty K., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. G. i Przedsiębiorstwa Usług Remontowych i Serwisowych "Remis" Spółki z o.o. w D. G. o wpis, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 111, Sygnatura: IV CKN 1071/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ostateczna decyzja wojewody stwierdzająca nabycie z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872), stanowi wyłączny dowód nabycia własności. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Kazimierza B. i Jerzego B., przeciwko Janinie i Markowi małżonkom K., o pozb [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, [191], 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU