STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 45, Sygnatura: I ACa 1272/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 401 pkt 2 k.p.c. przewiduje wznowienie postępowania dla zapewnienia ochrony praw strony, która nie miała zdolności sądowej lub procesowej, nie była należycie reprezentowana lub wskutek naruszenia przepisów postępowania była pozbawiona możności działania. Stąd za niedopuszczalne uznać należy powołanie tej podstawy przez stronę przeciwną, niż ta, której dotyczą okoliczności powołane w przytoczonym przepisie. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2004 r., na posie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 1016/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 231 § 2 k.c. jest kategoryczna i nakłada obowiązki na ściśle określoną kategorię osób. W odróżnieniu od hipotezy normy zawartej w § 1 art. 231 k.c., ustawodawca związał określone skutki prawne z samym wzniesieniem budynku lub innego urządzenia. Pominął natomiast kwestie posiadania gruntu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Władysława B., przeciwko Aqua Spółce Akcyjnej w B., o zapłatę, na skutek apelacji, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1162/02
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Małżonek jednego ze wspólników spółki nie może odpowiadać za zobowiązania spółki, chyba że wcześniej została wydana decyzja o odpowiedzialności osobistej jego współmałżonka, a prowadzona w stosunku do niego egzekucja obciążających go należności okazała się bezskuteczna. Z UZASADNIENIA M. N. zaskarżyła decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. z dnia 9 grudnia 1999 r., mocą której przeniesiono na nią odpowiedzialność z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za męża [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: II AKa 495/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd I instancji bezzasadnie, z obrazą art. 167 k.p.k., zaniechał próby przeprowadzenia dopuszczalnego i dającego się przeprowadzić dowodu z zeznań „informatora”, o którym była mowa, jako dowodu niezwykle istotnego dla wyjaśnienia okoliczności sprawy, a odebrał jedynie zeznania od policjantów, którzy go przesłuchiwali i w oparciu o ten pośredni dowód ustalił szczegóły zabójstwa Henryka M. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniach 29 stycznia i 3 lutego 2004 r., sprawy Zdzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 32, Sygnatura: I ACz 1993/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 36 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 13 grudnia 1967 r. (tekst jedn. Dz.U. nr 9 z 2002 r., poz. 88 ze zm.) nakazuje sądowi zwrot połowy rzeczywiście uiszczonego przez stronę wpisu, a nie wpisu należnego; kwota pozostała po zwrocie może być niższa od połowy należnego wpisu od pisma. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2004 r., sprawy z powództwa spółki akcyjnej Vistula S.A. w K., przeciwko „Galerii Centrum” S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 47, Sygnatura: I ACa 1186/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rozpoznanie sprawy z naruszeniem art. 50 § 3 k.p.c. przez sędziego, co do którego następnie zapadło orzeczenie o jego wyłączeniu lub wniosek o wyłączenie oparty na art. 49 k.p.c. nie został w ogóle rozpoznany, należy uznać za rozpoznanie sprawy przez sędziego wyłączonego z mocy ustawy (art. 379 pkt 4 k.p.c.). 2. Szczególna rola dowodu z przesłuchania stron może w niektórych sytuacjach prowadzić do uznania, iż pozbawienie jednego z małżonków możności złożenia zeznań w sprawie o rozwód, stanow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 488/03
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Eliminacja dowodu na podstawie przesłanki określonej w art. 171 § 7 k.p.k. jako: „warunki wyłączające swobodę wypowiedzi” może być dokonana jedynie jeżeli fakt ten został ustalony i dowiedziony w odniesieniu do konkretnego przesłuchania. Do zastosowania art. 171 § 7 k.p.k. nie wystarcza fakt, że chodzi o przesłuchanie osoby uzależnionej od narkotyków. Trzeba wykazać, że osoba ta w czasie konkretnego przesłuchania była w stanie, w którym przesłuchanie nie mogło się odbyć. Sąd Apela [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 75, Sygnatura: II AKz 21 i 38/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z uzupełniającej opinii sądowo-medycznej, zmierzającej, między innymi, do sprawdzenia okoliczności, o których mowa w art. 97 k.p.k. związanych ze stanem zdrowia oskarżonego pod kątem wystąpienia przesłanek wynikających z art. 259 § 1 pkt 1 k.p.k. nie jest postanowieniem w przedmiocie środka zapobiegawczego, na które przysługiwałoby zażalenie w oparciu o przepis art. 252 k.p.k., a zatem wniesiony w tym zakresie środek odwoławczy winien być pozostawiony bez rozp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 89, Sygnatura: II AKp 40-41/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 263 § 4 k.p.k. wyraźnie stanowi, iż podstawę przedłużenia tymczasowego aresztowania w tym trybie mogą stanowić konkretne okoliczności, które już wystąpiły, uniemożliwiając zakończenie postępowania w wyznaczonym terminie, a nie okoliczności bliżej niesprecyzowane, na przykład potencjalne czynności dowodowe, mogące ewentualnie wystąpić, a co za tym idzie uniemożliwiające sądowi weryfikację potrzeby ich przeprowadzenia w dacie, w której ma decydować o konieczności przedłużenia na etapi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: I ACz 29/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak podstaw dla żądania od radcy prawnego, będącego pełnomocnikiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (podmiotu gospodarczego, przedsiębiorcy) w postępowaniu dotyczącym tej działalności, oświadczenia określonego art. 89 § 3 k.p.c. także wówczas, gdy nie toczy się ono w oparciu o przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych (art. 4791 i nast. k.p.c.), a drugą stroną jest osoba nie prowadząca takiej działalności. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, [192], 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU