STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 84, Sygnatura: V CKN 1031/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 97 k.c. może mieć zastosowanie również do osób podpisujących w imieniu banku umowę kredytu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków "Retropol" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W., przeciwko Pierwszemu Komercyjnemu Bankowi Spółce Akcyjnej w L. Oddziałowi we W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 14 maja 2002 r., na rozprawie, kasacji strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 maja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: V CKN 857/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa zobowiązująca dostawcę i odbiorcę do przestrzegania wyłączności drugiej strony może być podstawą roszczenia odszkodowawczego o utracone korzyści także wówczas, gdy szczegółowe warunki dostawy (rodzaj świadczeń, ilość i cena) miały być uzgodnione w odrębnych porozumieniach. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Wielobranżowego Przedsiębiorstwa „Ekożel” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. przeciwko „Guepa Technik” GmbH + Co. Alveslöve o zapłatę, po rozpoznani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: IV CKN 1044/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Małżonek osoby, która powołana została do spadku w testamencie ustnym, nie jest osobą trzecią w rozumieniu art. 952 § 2 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Andrzeja Marka K. z udziałem Mieczysława G., Jarosława G., Janiny G., Ewy G., Lucyny G., Agaty B., Elżbiety W., Bogusławy Ł. o stwierdzenie nabycia spadku, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 10 maja 2002 r., kasacji uczestniczki postępowania Ewy G., od postanowienia Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 16 września 1999 r., sygn. akt I Ca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II CKN 803/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokumentem potwierdzającym, w myśl art. 788 § 1 k.p.c., przejście egzekwowanego zobowiązania na rzecz innej osoby, może być także odpis sentencji wyroku, w którego części wstępnej (rubrum) znajduje się stwierdzenie, że nowy podmiot jest następcą prawnym dotychczasowego dłużnika. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Wojewódzkiej Agencji Usługowo-Doradczej Spółki Akcyjnej w L., przeciwko Leszkowi S., Zenonowi K. – komornikowi Sądu Rejonowego w L. oraz Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 103, Sygnatura: III CZP 21/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej oparte na podstawie prawnej z art. 225 k.c. w związku z art. 224 § 2 k.c. jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w G. przeciwko "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Pomoc Bratnia" w S. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 26 kwietnia 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 74, Sygnatura: IV CKN 1667/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ma zdolność układową. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w E. o otwarcie postępowania układowego, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 kwietnia 2002 r., kasacji wnioskodawcy, od postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 26 maja 2000 r., sygn. akt VII Gz 72/00, uchyla zaskarżone postanowienie. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 14 marca 2000 r., Sąd Rejo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: III CZP 23/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koszty opłat pocztowych związanych z doręczaniem korespondencji sądowej należą do wydatków określonych w art. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 24, poz. 110 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w B., przy uczestnictwie Teresy M. i Aleksandra M. o wpis hipoteki przymusowej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 26 kwietnia 2002 r., przy udziale pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 75, Sygnatura: SA/Sz 2298/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 115 ani żaden inny przepis Ordynacji podatkowej nie uzależnia wydania orzeczenia o odpowiedzialności wspólników za zaległości podatkowe spółki cywilnej od zakończenia postępowania w odrębnej sprawie o rozłożenie tych zaległości na raty. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie – Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2002 r., sprawy ze skargi Ireny J. na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2000 r., w przedmiocie odpowiedzialności [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 83, Sygnatura: I SA/Łd 1152/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej rozporządzili wchodzącą w skład ich majątku wierzytelnością wobec państwowej jednostki budżetowej z tytułu robót budowlanych, dostaw lub usług (wykonanych przez nich w ramach działalności gospodarczej zorganizowanej w formie spółki cywilnej i w trybie przepisów o zamówieniach publicznych) na rzecz majątku odrębnego jednego ze wspólników, to z wierzytelności tej, jako spełniającej wymóg wzajemności – jeżeli oczywiście jest bezsporna i wymagalna – może [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 64, Sygnatura: I KZP 11/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Twierdzenie, że operacje przy pomocy kart magnetycznych odbywają się całkowicie bez udziału ludzi nie wydaje się w pełni trafne. Zwrócić tu można uwagę na procedury przewidziane na wypadek utraty karty magnetycznej przez jej dyspondenta. W takim wypadku, gdy osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu podejmą wiadomość, że karta magnetyczna może być wykorzystana wbrew, są w stanie zapobiec dokonywaniu wypłat na jej podstawie. A więc system działa wprawdzie automatycznie, lecz nie całkowicie n [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, [192], 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU