STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2004 r

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1213/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Marcin Kozaczek Glosa krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2004 r., I ACa 1213/03, (Transformacje Prawa Prywatnego 2004/3-4, s. 138.) Wybór dłużnika co do kolejności zaspokajania wierzycieli, dokonany przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, nie może być uznany za bezprawną ingerencję w interesy jeszcze niezaspokojonych wierzycieli także wtedy, gdy dłużnik działa ze świadomością, iż zaspokojenie niektórych wierzycieli zmniejsza szansę zaspokojenia poz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: II AKz 407/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pomiędzy państwami zawierającymi umowy ekstradycyjne w zasadzie obowiązuje domniemanie dobrej wiary państwa ekstradycyjnego. Odstępując od tego domniemania i orzekając o niedopuszczalności wydania, państwo wezwane musi także uwzględniać, że narusza zasadę wzajemności wynikającą z zawartej umowy z państwem wzywającym. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Dimitrijowi M., podejrzanemu o przestępstwo z art. 101 k.k. Republiki Białorusi, zażalenia wniesionego przez obrońcę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 573/03
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W aktualnym stanie prawnym, wobec rezygnacji z odpowiednika § 2 art. 490 d.k.p.k., w razie śmierci osoby niesłusznie tymczasowo aresztowanej, nawet po zgłoszeniu przez nią żądania odszkodowania, następuje ograniczenie odpowiedzialności Skarbu Państwa jedynie do odszkodowania i to pod warunkami i w zakresie wymienionym w § 1 art. 556 k.p.k. Z UZASADNIENIA L. S., wnioskiem z dnia 5 grudnia 1994 r., wystąpił w terminie ustawowym o zasądzenie od Skarbu Państwa odszkodowania w wysokości 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz1 678/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 78 § 2 k.k., przewidujący zaostrzone przesłanki formalne warunkowego przedterminowego zwolnienia dla skazanego "określonego w art. 64 § 2 k.k." ma również zastosowanie do skazanego w warunkach art. 65 k.k. 2. Nienabycie przez skazanego formalnych uprawnień do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, stanowi ujemną przesłankę postępowania, która wyłącza to postępowanie (art. 15 § 1 k.k.w.). Powoduje to konieczność uchylenia zaskarżonego postanowienia oraz umorzenia post [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz 27/04
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma podstaw z art. 22 k.p.k. do zawieszenia postępowania z powodu oczekiwania na wydanie orzeczenia w sprawie o sprostowanie lub unieważnienie aktu stanu cywilnego, albowiem zgodnie z art. 8 § 1 k.p.k., sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne, orzeka na podstawie własnych ustaleń faktycznych i nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie z wniosku Emanuela D. i innych, o odszkodowanie i zadośćuczynie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 94, Sygnatura: II AKa 282/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Blisko 100 gram heroiny jest znaczną ilością w sposób tak oczywisty, iż nie wymagający dowodu. Wystarczy przywołać pogląd, że miarą "znaczności" może być stosunek ilości określonych środków do potrzeb jednego człowieka uzależnionego od tych środków. Powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie, że ok. 50 g amfetaminy, zgodnie z powyżej przedstawioną zasadą, stanowi znaczną ilość. Skoro heroina jest narkotykiem nieporównywalnie silniejszym, nie budzi najmniejszych wątpliwości, iż porcja ok. 100 g st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 61, Sygnatura: II AKa 374/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znieważenie zwłok musi mieć charakter działania o charakterze umyślnym i związane być tym samym z wyrażeniem braku szacunku należnego zmarłemu, obrażania go i bezczeszczenia, tak słownie jak i poprzez demonstracyjne gesty. Zasypanie zwłok ziemią poza cmentarzem i przykrycie tego miejsca gałęziami oraz naruszenie w ten sposób typowego dla naszego kręgu kulturowego sposobu pochówku, jak też narażenie zwłok na żerowanie zwierząt samo w sobie nie może stanowić o realizacji występku, o którym mowa w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 1607/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 28 ust. 3a ustawy z dnia 10 listopada 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) ma zastosowanie do ubezpieczonego, który jednocześnie jest zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenie społeczne oraz jest płatnikiem składek jako pracodawca. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2004 r. w Białymstoku, sprawy z wniosku Anton [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 628/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezależnie od tego, że upublicznienie przypisania uzasadnionej możliwości popełnienia przestępstwa uwłacza czci każdego człowieka, to tym bardziej jest to dotkliwe, gdy dotyczy osób ze sfery działalności gospodarczej. Opinii publicznej, bowiem, popełnienie przestępstwa w takich warunkach, kojarzy się najczęściej z nadużyciami dla uzyskania korzyści osobistych. Uprawnienia każdego organu powinny być realizowane z zachowaniem należytej staranności. Brak tej staranności przy działaniach, któr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 43, Sygnatura: II AKz 1/04
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Analiza stwierdzonych przez sąd braków postępowania przygotowawczego wymaga rozważenia nie tylko „istotności” tych braków, uwzględniając czy są one takiej rangi jak konieczność „poszukiwania dowodów”, ale także czy przeprowadzenie ich przez sąd jest możliwe. Istotne jest bowiem przede wszystkim zapobieżenie przewlekłości postępowania w sprawie. Jeżeli więc sąd okręgowy uznaje, że materiał dowodowy wymaga uzupełnienia, a brakujące dowody można przeprowadzić w postępowaniu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, [193], 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU