STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKo 487/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt obszerności materiału dowodowego nie jest wystarczającym powodem do uznania "szczególnej wagi lub zawiłości sprawy" i uznania zasadności wniosku sądu rejonowego Z UZASADNIENIA Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zwrócił się do tutejszego Sądu Apelacyjnego o przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w trybie przepisu art. 25 § 2 k.p.k., motywując swój wniosek obszernością materiału dowodowego (44 tomy), skomplikowaniem i wielkością szkody. Sąd Apelacyjny uznał, iż Sąd Rej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 192/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Możność uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli następuje przez złożenie innej osobie stosownego oświadczenia na piśmie, którym może być również pozew wniesiony przeciwko tej osobie. Wówczas datę uchylenia się od skutków oświadczenia woli stanowi chwila doręczenia pozwu. Powód wytoczył powództwo (z uzasadnienia wyroku nie wynika jednoznacznie o co), w którym uchylił się od skutków prawnych swego oświadczenia woli, złożonego pod wpływem groźby. Sąd Okręgowy i Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKz 135/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy procesowej nie przewidują możliwości odroczenia ogłoszenia postanowienia, a tylko możliwość odroczenia sporządzenia uzasadnienia postanowienia (art. 98 § 2 k.p.k.); w takim razie po ogłoszeniu postanowienia podaje się ustnie najważniejsze powody rozstrzygnięcia (art. 100 § 4 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 138/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy małoletnie dzieci zostają umieszczone w rodzinie zastępczej wobec niewłaściwego sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców, a zatem ich miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy, jest to tymczasowa zmiana miejsca zamieszkania, bowiem orzeczenie może być zmienione w każdej chwili, gdy zmienią się okoliczności faktyczne związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Nie jest to zatem równoznaczne z wyprowadzeniem się z lokalu w znaczeniu jego definitywnego opuszczenia, nawe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 481/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nieuzasadnionym wydaje się być sięganie do rozumowania opartego na regule volenti non fit iniuria. Ta bowiem znajduje zastosowanie głównie wówczas, gdy dana osoba sama, dobrowolnie i skutecznie (zgodnie z obowiązującym prawem lub powszechnie akceptowanym zwyczajem) pozbawi się przysługujących jej uprawnień. W prawie karnym materialnym wspomniane zjawisko zarezerwowane jest zresztą przede wszystkim dla oceny sytuacji związanych z ewentualny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 1199/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogólne warunki ubezpieczenia wypełniają szereg pozytywnych funkcji. Ani przepisy Kodeksu cywilnego, ani ustawy ubezpieczeniowej nie mogą szczegółowo regulować całokształtu zagadnień związanych z ubezpieczeniem w każdym z licznych jego rodzajów. Masowość umów ubezpieczenia czyni niemożliwym negocjowanie przez ubezpieczyciela z każdym klientem szczegółów treści umowy. Dlatego też szczegółowe postanowienia dotyczące konkretnego ubezpieczenia są ustalane w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Istotnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 1457/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 3 k.p.c., strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Przepis ten nie nakłada zatem na sąd obowiązku dążenia do wykrycia prawdy obiektywnej (materialnej) bez względu na procesową aktywność stron. Wręcz przeciwnie, przy rozpoznawaniu sprawy na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, zmienionych ustawą z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 464/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem przestępstwa rozboju nie może być informacja. Posłużenie się przez sprawcę nawet w trakcie dokonywania rabunku sposobem działania wskazanym w art. 280 § 2 k.k. wyłącznie po to, aby uzyskać informację o miejscu przechowywania innego mienia lub kodzie dostępu do niego, nie może stanowić podstawy przypisania odpowiedzialności za rozbój kwalifikowany, jeśli zabór tego innego mienia nie może nastąpić niezwłocznie, lecz dopiero po zakończeniu akcji rozbójniczej, podczas której ową informa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: II AKa 460/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli podstawą kwalifikacji rabunku z art. 280 § 2 k.k. jest posłużenie się także „innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem”, to chodzić może wyłącznie o przedmioty, których każde „normalne” użycie przeciwko innemu człowiekowi zawsze stwarza, podobnie jak użycie broni palnej lub noża, realne zagrożenie dla życia. Takich cech nie ma drewniany taboret, bowiem w przypadku tego przedmiotu można stwierdzić, że dopiero szczególnie niebezpieczny sposób jego użycia może realnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 21, Sygnatura: sygn. III AUa 1556/03
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rodzina zmarłego żołnierza zawodowego nie nabywa prawa do świadczenia należnego zmarłemu, jeżeli z takim roszczeniem nie wystąpi sam uprawniony przed jego zgonem. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2003 r., w sprawie z wniosku Teresy B., przeciwko Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w O. o ponowne roczne rozliczenie emerytury za 2000 rok, na skutek apelacji Wojskowego Biura Emerytalnego [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, [194], 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU