STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 3 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 96, Sygnatura: XVII Ama 88/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. W świetle art. 93 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 122, poz. 1319), początek biegu przedawnienia dla wszczęcia administracyjnego postępowania antymonopolowego opartego na zarzucie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję, polegającej na wymuszeniu przez podmiot dominujący na rynku zawarcia umowy uciążliwej dla kontrahenta, rozpoczyna się w dacie zawarcia takiej umowy. II. Celem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie jest ochron [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 63, Sygnatura: I KZP 35/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pełnienie funkcji publicznej w rozumieniu art. 228 § 1 k.k. obejmuje tylko takie czynności wykonywane przez prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. nr 54 z 1995 r., poz. 288 ze zm.), które wiążą się z dysponowaniem środkami publicznymi. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu przekazanego na podstawie art. 441 § 1 i § 2 k.p.k., przez Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów, postanowieniem z dnia 29 listo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 115, Sygnatura: III SA 2797/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwoty zaliczone do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w rozumieniu art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 ze zm.), stanowiące wydatki przyszłe, stają się kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 106 z 1993 r., poz. 482 ze zm.) w momencie ich rzeczywistego poniesienia, a nie w momencie zarachowania. Z UZASADNIENIA Izba Skarbowa w W., decyzją [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III PZP 2/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, może wprowadzić regulamin grupowej organizacji pracy, określonej w art. 2951 § 1 Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mirosława K. i Krzysztofa K., przeciwko "Prestobud" Spółce Akcyjnej w Z. G. o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 19 marca 2002 r., zagadnienia prawnego, przekazanego przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu z dnia 25 października 2001 r., sy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 72, Sygnatura: IV CKN 896/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wadliwe określenie wielkości udziałów przypadających właścicielowi lokali we wspólnej nieruchomości, dokonane w czynnościach procesowych wyodrębnienia i sprzedaży lokali, powoduje nieważność tylko postanowień dotkniętych wadą. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Syndyka masy upadłości B. Banku Budownictwa SA w B. przy uczestnictwie Małgorzaty J., Henryka J., Ryszarda S., Lucyny S., Grażyny K., Ryszarda K., Ewy Ł., Zbignie-wa K., Małgorzaty K., Izabelli B., Janusza B., Hanny Z., Tomasza Z., Kryst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 88, Sygnatura: I SA/Wr 2057/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działalność gospodarczą w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 90 z 1993 r., poz. 416 ze zm.) odróżnia od działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy nie tyle fakt realizowania osobiście działalności na rzecz określonego kręgu podmiotów, nie mających przymiotu „ludności”, lecz zarobkowy, zorganizowany, zawodowy, określony administracyjnoprawnie i ciągły (powtarzalny i stały) ch [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 103, Sygnatura: IV CKN 821/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawową definicję świadczenia podzielnego zawiera art. 379 § 2 k.c. Z definicji tej wynika, że podzielność świadczenia zachodzi wówczas, gdy przy jego spełnianiu częściami, występują kumulatywnie dwie przesłanki. Po pierwsze, zachowany musi być bez istotnej zmiany przedmiot świadczenia, co oznacza, że poszczególne części muszą mieć wszystkie istotne właściwości całego świadczenia. Po drugie, wartość świadczenia nie może ulec istotnej zmianie. 2. Charakter podzielny ma z istoty swojej świadc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 102, Sygnatura: III CZP 11/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pod rządem ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (jedn. tekst Dz.U. nr 54 z 1995 r., poz. 208 ze zm.), członek spółdzielni mieszkaniowej mógł uzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego tylko w budynkach stanowiących wyłączną własność spółdzielni. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Andrzeja W. i Joanny W. przy uczestnictwie Spółdzielni Mieszkaniowej Literatów w W. o wpis, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 13 marca 2002 r., zag [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 83, Sygnatura: II ZP 21/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochód fundacji, której cel statutowy stanowi wspieranie działalności naukowej, jest w części wykorzystanej na lokatę kapitału przez nabycie papierów wartościowych wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1a pkt 2 i art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 106 z 1993 r., poz. 482 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi Fundacji "N." na decyzje Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 maja 1999 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi z dnia 12 marca 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 1, Sygnatura: II SA/Łd 242/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Mikiel 1. Art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej uprawnia organy stanowiące organów jednostek samorządu terytorialnego do powierzania kompetencji w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej zarządom. Przystanek autobusowy, a zwłaszcza dworzec to obiekt, który służąc do stałego i powszechnego wykorzystania, wymaga nakładów ze strony jednostki samorządu terytorialnego, której własność stanowi. Naczelny Sąd Adm [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, [194], 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU