STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 66, Sygnatura: III CZP 8/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pełnomocnictwo ogólne nie jest wystarczające do sporządzenia zapisu na sąd polubowny. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego w P. przeciwko Krzysztofowi K. o uchylenie wyroku sądu polubownego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 8 marca 2002 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 28 grudnia 2001 r., sygn. akt I ACa 861/01: "Czy sporządzenie przez pełnomo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 79, Sygnatura: III CKN 548/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawowe odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, którego termin był oznaczony, stają się zaległą należnością uboczną w rozumieniu art. 451 § 1 zdanie 2 k.c. bez potrzeby uprzedniego wezwania dłużnika do zapłaty tych odsetek. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa BIG Banku SA Oddziału w K., przeciwko Hucie im. T. Sendzimira SA w K. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 8 marca 2002 r., na rozprawie, kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 70, Sygnatura: V SA 1533/01
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku wielości dłużników celnych w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 ze zm.) art. 210 § 3 pkt 3 tej ustawy wymaga przypisania długu celnego w zindywidualizowany sposób. Z UZASADNIENIA Sławomir K., złożył skargę na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 kwietnia 2001 r., (...) utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w W. z dnia 19 stycznia 2001 r. (...), mocą której stwierdzono dług celny w kwocie 9 940,25 zł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 101, Sygnatura: CKN 540/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211 ze zm.) nie stosuje się w postępowaniu o rejestrację dzienników i czasopism (art. 20 i n. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe Dz.U. nr 5, poz. 24 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku "Grosar" Spółki z o.o. w K. o wpis do rejestru, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 5 marca 2002 r., na rozprawie, kasacji wnioskodawcy, od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 79, Sygnatura: I CZ 4/02
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozszerzenie ochrony (ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) ponad interesy poszczególnych konkurentów wskazuje na objęcie ochroną także interesów określonego segmentu konsumentów czy też potencjalnych uczestników rynku. Zakreślenie prawnych ram dozwolonej konkurencji w zróżnicowanych formach podejmowanego współzawodnictwa w zakresie rozszerzenia zbytu wyrobów przy użyciu nowoczesnych form oraz technik gry rynkowej i skuteczne oddziaływanie w ten sposób na nieograniczony krąg kon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 105, Sygnatura: I CKN 1095/99
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja zwolnienia się dłużnika z długu obejmuje kilka świadczeń, lecz związanych z tym samym zobowiązaniem i do dłużnika a nie do sądu należy wybór (art. 365 § 1 k.c., art. 453 k.c.); natomiast przy powództwie z żądaniem ewentualnym wyrok zasądzający opiewać może tylko na jedno ze zgłoszonych żądań. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem, Sąd Okręgowy w P. zmienił wyrok Sądu Rejonowego w P. z dnia 6 marca 1997 r. w ten sposób, że w miejsce kwoty 993 zł zasądził kwotę 1 423 zł, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 104, Sygnatura: III CZP 1/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.) jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 231 § 2 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Stefanii S. i Beaty S., przeciwko Zakładowi Energetycznemu SA w R., Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA w W. - Regionalnemu Oddziałowi Przesyłu w T. i Skarbowi Państwa - Staroście S., o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, po rozstrzygnięciu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 94, Sygnatura: III CZP 6/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Syndyk masy upadłości banku może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140 z 1997 r., poz. 939 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela Syndyka masy upadłości Banku Spółdzielczego w R. przy uczestnictwie dłużnika Rajmunda D. o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 28 lutego 2002 r., przy udziale prokura [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 61, Sygnatura: V SA 1444/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadectwo rejestracji środka farmaceutycznego lub materiału medycznego stanowi dowód ich wpisania do rejestru w trybie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz.U. nr 105, poz. 452 ze zm.), jednakże nie zawsze może być uznane za dowód przesądzający o klasyfikacji celnej towaru w rozumieniu art. 13 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. nr 75 z 2001 r., poz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 14, Sygnatura: V SA 1444/01 i V SA 1951/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadectwo rejestracji środka farmaceutycznego lub materiału medycznego stanowi wprawdzie dowód ich wpisania do rejestru w trybie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz.U. nr 105, poz. 452 ze zm.), jednakże nie zawsze może być uznane za dowód przesądzający o klasyfikacji celnej towaru w rozumieniu art. 13 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (tekst jedn. D [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, [195], 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU