STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: II AKa 309/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stan narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia skutku z art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 k.k. występuje przede wszystkim jako rezultat charakterystycznego sposobu działania sprawców, kwestia natomiast zaistnienia lub nie, skutków określonych w art. 156 § 1 i art. 157 § 1 k.k. nie ma dla materialnego bytu czynu z art. 158 § 1 k.k. zasadniczego znaczenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniach 27 listopada 2003 r. i 3 grudnia 2003 r., sprawy Janusza G. i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II AKz 372/03
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kar pozbawienia wolności w trakcie prowadzonego postępowania mającego doprowadzić do rozstrzygnięcia w zakresie wyroku łącznego nie może unicestwić wydania takiego wyroku, jeżeli warunki do tego istnieją, ani też nie upoważnia do oceny, iż kara łączna w wyroku łącznym stwarzałaby większą dolegliwość od tej kary, jaka wyniknęłaby z kolejnego wykonania kar orzeczonych w wyrokach podlegających połączeniu. Sąd Apelacyjny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 1944/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. nr 118 z 2003 r., poz. 1112 ze zm.) nie wyklucza możliwości ubiegania się o wcześniejszą emeryturę także przez nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy w oparciu o art. 20 Karty Nauczyciela, a którzy podjęli zatrudnienie w innych palcówkach oświatowych i tam uzyskali odpowiedni okres zatrudnienia pozwalający na skorzystanie z uprawnień do świadczenia. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: II AKa 308/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd przedstawia Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności konkretnego przepisu danej ustawy z Konstytucją tylko i wyłącznie wówczas, gdy dochodzi do przekonania o niekonstytucyjności tego przepisu, a nie jak twierdzi pierwszy z obrońców, już wówczas, gdy poweźmie w tym względzie „jakąkolwiek wątpliwość”. Wskazanym wyżej postanowieniem, Sąd Apelacyjny nie uwzględnił wniosków obrońcy oskarżonego Marka K. i obrońcy oskarżonych Henryka C. i innych, o przedstawieniu prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 79, Sygnatura: III CZP 78/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można mówić o braku współdziałania banku w wykonywaniu umowy kredytowej, jeżeli nie korzysta on, mimo sugestii kredytobiorcy - zastawcy, z przewidzianego w umowie zastawniczej sposobu zaspokojenia zabezpieczonej zastawem wierzytelności. Bank w takim przypadku wykonuje bowiem swoje uprawnienia podmiotowe wynikające z takiej umowy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marka K., przeciwko Bankowi Śląskiemu S.A. w K., o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, po rozstrzygnięciu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 listopada 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: II AKa 338/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dla wypełnienia przedmiotowych znamion czynu określonego w art. 119 § 1 k.k., jak też innych, w których jednym ze znamion ustawowych jest groźba (np. art. art. 190 § 1 k.k., 191 § 1 k.k.:, 224 § 1 i § 2 k.k., 232 k.k., 246 k.k., 249 k.k., 250 k.k., 260 k.k.), nie jest wymagane, aby sprawca osobiście groził pokrzywdzonemu lub pokrzywdzonym, gdyż wystarczającym jest posłużenie się osobą trzecią, która zgodnie z poleceniem sprawcy przekazuje treść groźby pokrzywdzonemu. Jednakże nie stanowi p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKo 551/03.
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja wyłączenia sędziego, uznawana za ważną gwarancję sędziowskiej niezawisłości, jest również jedną z podstawowych gwarancji zasady obiektywizmu postępowania i chronić ma strony przed ewentualną stronniczością sędziego. Wnioskowaniem wszakże ad absurdum byłoby uznanie, że zawiera ona w swej istocie domniemanie stronniczości sędziego, zobowiązujące do automatycznego wyłączenia każdego sędziego, w wypadku podniesienia przeciwko niemu dowolnego zarzutu, o ile tylko nie potrafi go o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 87, Sygnatura: II AKo 197/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Argumentem pozaprocesowym, nie znajdującym odniesienia w treści normy art. 25 § 2 k.p.k., jest powołanie się na niedostatki natury organizacyjnej, czyli brak „odpowiednio zabezpieczonej” dla przesłuchania świadka koronnego sali rozpraw w danym sądzie rejonowym. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu sprawy przeciwko Piotrowi G. i innym, oskarżonym o przestępstwa z art. 258 § 2 i inne k.k., w przedmiocie wniosku Sądu Rejonowego w Cieszynie, o przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 listopada 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 1062/03
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stan majątku i dane o tym majątku nie należą do kategorii dóbr osobistych chronionych w trybie art. 23 i art. 24 k.c. oraz art. 448 k.c. Dane o stanie majątku podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926). Ustawa ta nie zawiera odrębnych regulacji dotyczących odpowiedzialności cywilnej w razie ujawnienia danych osobowych w sposób sprzeczny z ustawą i dlatego należy się odwołać do przepisu art. 415 k.c., który w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 90, Sygnatura: II AKa 377/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gwarancyjny w założeniu charakter weksla in blanco nie pozbawia go charakteru papieru wartościowego, tym bardziej, że po prawidłowym jego wypełnieniu stanowi on samoistne źródło zobowiązania oderwane od stosunku podstawowego. W tej sytuacji należało ustalić, że weksle in blanco mogą być przedmiotem czynności wykonawczych w art. 310 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2003 r., sprawy Adama M., oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. i inne, na skutek apelacji obrońcy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, [196], 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU