STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1129/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski przysługuje – bez względu na datę urodzenia przed czy po dniu 1 stycznia 1949 r. – tym wszystkim pracownikom (matce lub ojcu), których ostatnie ubezpieczenie przed dniem 1 stycznia 1999 r. wynikało ze stosunku pracy i którzy spełniali wszystkie warunki wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wyma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 listopada 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 255/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postulowanie by nie karać oskarżonego pozbawieniem wolności, bo może to spowodować jego dalszą demoralizację, jest wyrazem postawy opacznej. Unikanie karania byle nie ryzykować deterioracji sprawcy przestępstwa, jest wręcz sprzeczne z założeniami postępowania karnego. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2003 r., sprawy Daniela G., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. i inne, z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 316/03
Data wprowadzenia do systemu: 30-03-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przypadku skazania za przestępstwo z art. 163 § 1 pkt 1 k.k. dopuszczalne jest orzeczenie wobec sprawcy środka karnego z art. 46 § 1 k.k. Zawarty w art. 46 § 1 k.k. zwrot „przestępstwo przeciwko mieniu” obejmuje bowiem swym zakresem nie tylko czyny wymienione w rozdziale XXXV Kodeksu karnego lecz również takie, które w tym rozdziale nie zostały ujęte, a których przedmiotem ochrony jest mienie. 2. Istota przyznanego pokrzywdzonemu procesowego uprawnienia z art. 46 § 1 k.k. (pra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 316/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przypadku skazania za przestępstwo z art. 163 § 1 pkt 1 k.k. dopuszczalne jest orzeczenie wobec sprawcy środka karnego z art. 46 § 1 k.k. Zawarty w art. 46 § 1 k.k. zwrot „przestępstwo przeciwko mieniu” obejmuje bowiem swym zakresem nie tylko czyny wymienione w rozdziale XXXV Kodeksu karnego lecz również takie, które w tym rozdziale nie zostały ujęte, a których przedmiotem ochrony jest mienie. 2. Istota przyznanego pokrzywdzonemu procesowego uprawnienia z art. 46 § 1 k.k. (pra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 78, Sygnatura: II AKz 646/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z dyspozycją art. 518 k.p.k., przepis art. 442 § 3 k.p.k. ma odpowiednie zastosowanie do postępowania w trybie kasacji – zapatrywania prawne i wskazania sądu kasacyjnego są wiążące dla sądu, któremu na skutek kasacji przekazano sprawę do ponownego rozpoznania. Z UZASADNIENIA (....) Na wstępie, niezależnie od zarzutów podniesionych w zażaleniu, stwierdzić należy, iż Sąd Okręgowy, rozpoznając niniejszą sprawę ponownie na skutek częściowego uchylenia postanowienia tegoż Sądu z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 523/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Dorosły w rozumieniu art. 138 § 1 k.p.c. oznacza osobę pełnoletnią. II. W wypadku stwierdzenia przez sąd II instancji, na zgłoszony przez stronę we wniesionej apelacji wniosek, braku podstaw do przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, sąd ten uchyla zaskarżony wyrok i odrzuca wniesiony wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu sprzeciw. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 22 października 2003 r., na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 248/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie, że sprawca dopuścił się przypisanego mu czynu przestępnego z przekroczeniem granic obrony koniecznej, wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, że działanie tego sprawcy – w konkretnych warunkach – zostało podjęte w sytuacji, w której miał miejsce bezprawny, bezpośredni i rzeczywisty zamach na dobro własne oskarżonego lub innej osoby (obrona konieczna) a następnie – że oskarżony granice prawnie dopuszczalnej obrony przekroczył nadmiarem albo niewspółczesnością obrony. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 października 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1391/01
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawę prawną do rozliczenia ze spadkobiercami z tytułu zwrotu pożytków cywilnych za korzystanie przez Skarb Państwa z pieniędzy przekazanych przez Rząd Szwajcarii w związku z likwidacją tzw. martwych kont winien stanowić art. 1029 § 2 k.c. w związku z art. 224 § 1 k.c. Z UZASADNIENIA Powód Jerzy G. wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Finansów, kwoty 52 217 zł z ustawowymi odsetkami od wniesienia pozwu, stanowiącej równowartość kwoty 18 851 franków [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 1150/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Refundacja połowy opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych przysługuje wyłącznie inwalidzie wojskowemu zaliczonemu do I lub II grupy inwalidów – art. 41 w związku z art. 23b ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. nr 9, poz. 87 z 2002 r. ze zm.). Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 1151/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie niezdolności do pracy oraz związku tej niezdolności ze służbą wojskową odbywa się zawsze przy udziale przedstawiciela Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. nr 9, poz. 87 z 2002 r. ze zm.). Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 21 października 2003 r. w B [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, [197], 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU