STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 82, Sygnatura: III CZP 86/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli przyjmujący zamówienie skutecznie nie usunął wad dzieła w wyznaczonym terminie (art. 637 § 1 k.c.), zamawiający nie może żądać upoważnienia przez sąd do usunięcia wad na koszt przyjmującego zamówienie (art. 480 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Danuty G. i Krzysztofa G., przeciwko Grupie Inwestycyjnej "Hossa" SA w G. o zapłatę i upoważnienie do wykonania czynności na koszt dłużnika, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 15 lutego 2002 r., przy ud [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZP 85/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczyciel odpowiada na podstawie § 10 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz.U. nr 96, poz. 475 ze zm.) za szkody wyrządzone w mieniu przez nieznanego sprawcę kierującego skradzionym pojazdem mechanicznym, którego posiadacz korzystał z ochrony ubezpieczeniowej. Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 81, Sygnatura: III CZP 81/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie przelewu wierzytelności pieniężnej, dłużnik powinien dokonać zapłaty, jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone, w miejscu zamieszkania lub w siedzibie (siedzibie przedsiębiorstwa) nabywcy wierzytelności w chwili spełnienia świadczenia. Samo wskazanie dłużnikowi przez wierzyciela rachunku bankowego, na który ma zapłacić, nie rozstrzyga o miejscu spełnienia świadczenia. Gdy dłużnik nie zastosował się do żądania zapłaty na wskazany przez nabywcę wierzytelności rachunek, sąde [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 86, Sygnatura: III ZP 30/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 118 ze zm.), pracami wykonywanymi w szczególnych warunkach są - bez względu na status własnościowy pracodawcy - prace wymienione w § 4-8a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 ze zm.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 72, Sygnatura: I SA/Ka 2447/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest pobranie opłaty manipulacyjnej dodatkowej, o której mowa w art. 276 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 ze zm.), w sytuacji, gdy w wyniku rewizji celnej organ celny wykaże różnicę pomiędzy towarem przedstawionym a ujawnionym, polegającą na niedoborze towaru. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 24 maja 2000 r. (...), Dyrektor Urzędu Celnego w K. wymierzył Aleksandrowi H. i Eugeniuszowi L., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 73, Sygnatura: I CKN 489/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 903), regulujące zarząd nieruchomością wspólną, nie przewidują możliwości zobowiązania przez sąd wspólnoty mieszkaniowej do podjęcia uchwały o określonej treści. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marii R. i Jerzego R. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. 1000-lecia 11 w P. o ustalenie, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 7 lutego 2002 r. na rozprawie kasacji powodów od wyroku Sądu Okrę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: V CKN 644/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) Kolizja dwóch samochodów, które znajdują się w ruchu (...) jest "zderzeniem", zaś "najechaniem" będzie wówczas, gdy jeden z tych samochodów nie był w ruchu. 2) Zderzenie występuje nie tylko wtedy, gdy poprzedzający pojazd hamował (a więc był jeszcze w ruchu fizycznym), ale również wówczas, gdy był w stanie "zatrzymania". 3) "Zderzeniem się" samochodów (art. 436 § 2 k.c.) jest każde ich zetknięcie, gdy pozostają wobec siebie w ruchu, w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym. Sąd Najwyż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 82, Sygnatura: II CKN 894/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Uznanie, że dany fakt jest faktem powszechnie znanym (notorycznym) w znaczeniu procesowym, należy do oceny sądu. Tego, co jest powszechnie znane, nie można oznaczyć na podstawie stałych kryteriów, albowiem zależy to od określonego miejsca i czasu. Przyjmuje się, że są to okoliczności, zdarzenia, czynności lub stany, które powinny być znane każdemu rozsądnemu i posiadającemu doświadczenie życiowe mieszkańcowi miejscowości, w której znajduje się siedziba sądu. Jako podstawa ustaleń faktycznych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 89, Sygnatura: I ACa 50/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kauzualność zobowiązań wymaga od wierzyciela nie tylko uprawdopodobnienia faktu istnienia wierzytelności, lecz i jej udowodnienia. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2000 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa Janusza M. przeciwko "Taurus Taxi" Międzynarodowej Agencji Spedycyjnej Spółce z o.o. w K. o zapłatę, na skutek apelacji strony pozwanej, od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Gospodarczego w Krakowie z dnia 5 sierpnia 1999 r., sygn. akt IX GC 460/99, zmienia punkt IV zask [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 72, Sygnatura: III CZP 72/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresu posiadania przed wejściem w życie przepisów wyłączających zasiedzenie nieruchomości państwowych nie dolicza się do okresu, o który skraca się termin zasiedzenia nieruchomości państwowej, ani nie uwzględnia przy ustalaniu czasu posiadania niezbędnego do zasiedzenia takiej nieruchomości (art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 55, poz. 321). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Marii Z. przy uczestnictwie Władysława Z., Stanisława Z., Józefa Z. i Mi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, [197], 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU