STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 97, Sygnatura: III CZP 80/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Czynnością bankową dokonywaną ,,bezpośrednio z bankiem" w rozumieniu art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140, poz. 939 ze zm.) jest także czynność dokonana przez pełnomocnika banku. 2. W razie uwzględnienia zażalenia na postanowienie sądu rejonowego, oddalające wniosek o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, sąd drugiej instancji może wydać orzeczenie reformatoryjne. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela Powszechnej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 79, Sygnatura: III ZP 24/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kontynuowanie nauczycielskiego zatrudnienia połączone z pobieraniem emerytury nauczycielskiej nie pozbawia prawa do odprawy pieniężnej przewidzianej w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. nr 56 z 1997 r., poz. 357 ze zm.), nauczyciela, którego stosunek pracy wygasł z upływem okresu pozostawania w stanie nieczynnym i przejścia na emeryturę, jeżeli wcześniej nie skorzystał on z uprawnienia do tej odprawy. Sąd Najwyższy, z udziałem prokurator [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 37, Sygnatura: I SA/Wr 1893/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazując liczbę ludności jako miernik, od którego zależy stawka ryczałtu od przychodów niektórych osób duchownych, ustawodawca miał na myśli liczbę osób zamieszkujących (faktycznie) teren parafii, a nie liczbę osób zameldowanych na jej terenie. Dane właściwych organów administracji prowadzących ewidencję ludności są wiążące dla organów podatkowych (nie pozbawia to jednak strony możliwości dowodzenia wadliwości takich danych). Nie oznacza to, że organ podatkowy zwolniony jest z konieczności d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 95, Sygnatura: II CKN 692/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja administracyjna o przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa wydana wcześniej nie może być podstawą wykreślenia hipoteki dokonanego na podstawie wydanej później decyzji o nabyciu przez wymienione przedsiębiorstwo prawa użytkowania wieczystego gruntu i odpłatne nabycie budynku. W takiej sytuacji wpis tej hipoteki może być podważony w drodze procesu o uzgodnienie stanu prawnego wynikającego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 71, Sygnatura: III CZP 79/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o ustalenie wartości niewykorzystanego ekwiwalentu za mienie pozostawione za granicą (art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. nr 115, poz. 741 ze zm.), gdy roszczenie to oparte jest na twierdzeniu, że w umowie sprzedaży nieruchomości i oddania gruntu w wieczyste użytkowanie cena nabytego mienia określona została niezgodnie z treścią wcześniej wydanej decyzji administracyjnej. Sąd Najwyższy, w sprawie z powó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 2, Sygnatura: IV CKN 1503/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przemysław Wierzbicki Teza glosowanego wyroku ma następujące brzmienie: Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będący jej wspólnikiem traci legitymację do zaskarżenia uchwał wspólników na podstawie art. 240 § 3 pkt 1 k.h. (obecnie art. 250 pkt 1 k.s.h.) z chwilą odwołania go z zarządu. Dwaj członkowie zarządu przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego zaskarżyli uchwały wspólników w liczbie siedmiu, przy czym dwie spośród nich odwoływały ich z zarządu tej spółki. Sąd I inst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 70, Sygnatura: III CZP 63/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane przedawniają się w terminach określonych w art. 118 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast" we W. przeciwko Przedsiębiorstwu Budowlanemu "Wromax" Sp. z o.o. we W. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 11 stycznia 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 11 lipca 2001 r., V CKN 357/ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 80, Sygnatura: III ZP 32/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 1 z 1995 r., poz. 2 ze zm.), stanowi podstawę indywidualnych roszczeń pracowników zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o podwyższenie w 2001 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę o kwotę nie niższą niż 203 zł w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Sąd Najwy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 55, Sygnatura: SA/Bk 1440/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro nastąpiło przekazanie należności za przewóz jednostce mającej siedzibę za granicą, to organy podatkowe nie naruszyły prawa przyjmując, że zostały spełnione warunki określone w art. 4 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Podnoszona przez skarżącą okoliczność, że zlecając przewóz towarów eksportowanych jednostce dokonującej zakupu, a mającej siedzibę na Litwie, kierowała się rachunkiem ekonomicznym i dążyła do obniżenia kosztów przewozu, nie ma znaczenia dla po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 27, Sygnatura: I SA/Łd 1954/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakkolwiek Minister Finansów został upoważniony w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) do rozszerzenia listy podmiotów opodatkowania określonej w art. 35 ust. 1 tej ustawy, skorzystanie z tego upoważnienia pod rządami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483) w postaci przepisu § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku ak [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, [198], 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU