STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 55, Sygnatura: V AL. 42/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa lustracyjna, jako należąca do postępowań represyjnych, musi być uznana za „inną ustawę przewidującą odpowiedzialność karną” w rozumieniu art. 116 k.k. Z UZASADNIENIA (....) W pkt. 2 odwołania, Rzecznik Interesu Publicznego stawia zarzut obrazy prawa materialnego (art. 438 pkt 1 k.p.k.), poprzez stosowanie w postępowaniu lustracyjnym przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, a w szczególności art. 28 § 1 k.k., bez jednoznacznego wskazania przepisów pozwalających na stosowanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 1286/02
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie zwrotne dłużnika, który dokonał zapłaty w charakterze współporęczyciela, nie ma charakteru roszczenia wekslowego. Z tej racji o roszczeniach zwrotnych rozstrzygają przepisy Kodeksu cywilnego, a więc zastosowanie będzie miał art. 376 k.c. Zatem poręczyciel, który spełnił świadczenie, może żądać od współporęczycieli zwrotu w częściach równych, chyba że co innego wynika z treści istniejącego między nimi stosunku prawnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 25 w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 312/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stanowi względem art. 526 k.c. przepis szczególny (lex specialis) co oznacza, że wyłączone jest jego zastosowanie odnośnie do długów przedsiębiorstwa państwowego, miedzy innymi wówczas, gdy dokonano jego prywatyzacji bezpośredniej poprzez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki. Z UZASADNIENIA Powodowie - Andrzej A., Czesław Dz., Marek S., pozwem skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojew [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: II AKa 392/03
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strony nie mają prawa samodzielnie powoływać biegłych. Może to jedynie zrobić organ procesowy prowadzący postępowanie, przy czym dla ich ustanowienia potrzebne jest wydanie postanowienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 267/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błąd prawnie istotny musi polegać na niezgodności miedzy wycinkiem rzeczywistości scharakteryzowanym znamionami ustawy, a odbiciem tego wycinka w świadomości sprawcy. Skoro sąd ustalił, że sprawca nie znał cech broni, której użył, nie można uznać, że pozostawał w błędzie co do istoty czynu w rozumieniu art. 28 § 1 k.k. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2003 r., Sąd Okręgowy w P. uznał Radosława D. w zakresie czynu z pkt. I aktu oskarżenia za winnego tego, że w dniu 6 listopada 1999 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: II AKa 151/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Długotrwała choroba realnie zagrażająca życiu oznacza, że realne zagrożenie dla życia nie było przelotne, ale utrzymywało się przez dłuższy czas. Długotrwałość może być rozumiana nawet jako okres kilkudniowy, w którym występowało realne zagrożenie dla życia, tzn. miało miejsce poważne zaburzenie podstawowych czynności narządów istotnych dla utrzymania życia, z powodu jakich w każdej chwili może nastąpić zgon. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 16 września 2003 r., sprawy Leszka W. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 października 2003 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 8, Sygnatura: II AKo 137/03
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wojciech Sych Wojciech Sych I Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 października 2003 r., (II AKo 137/03)[1] „Do rozpoznania skargi na decyzję komisji penitencjarnej zakładu karnego właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu znajduje się ten zakład karny, a nie sąd, do którego następnie skazanego przetransportowano.” II Do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 maja 2004 r., (II Akzw. 265/04)[2] „Do r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 47/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.) nie dopuszczają możliwości odstąpienia od odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkowe, ze względu na zasady współżycia społecznego lub inne ważne względy społeczno-gospodarcze. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 11 stycznia 2002 r., zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 20 czerwca 2001 r. w ten s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 217/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Byłym członkom organów spółki nie przysługuje prawo zaskarżenia tych uchwał, które zostały podjęte po ich skutecznym odwołaniu. W sytuacji gdy dochodzi do odwołania członka organu spółki w drodze wadliwej uchwały walnego zgromadzenia należy przyjąć, że odwołany członek, w okresie, który można nazwać zaskarżalnością uchwały, powinien być, przynajmniej do potrzeb takiego zaskarżenia, traktowany jako członek organu, a nie jako były członek. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 27 września 200 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 65, Sygnatura: II AKo 147/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odnośnie wskazanych we wniosku licznych trudności organizacyjnych związanych z rozpoznaniem tej sprawy, w tym i dużym obciążeniem sędziów, okoliczności te nie są wymienione wśród przesłanek określonych w art. 25 § 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Władysławowi L. i innym, oskarżonemu o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i inne, z wniosku Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 8 września 2003 r., sygn. IV K 1685/03, w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznani [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, [199], 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU