STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 25, Sygnatura: I SA/Ka 2164/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli strona zgłasza dowód, to w świetle art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm.) organ podatkowy może nie uwzględnić wniosku, gdy żądanie dotyczy tezy dowodowej już stwierdzonej na korzyść strony; jeżeli jednak strona wskazuje na dowód, który ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, przy czym jest zgłoszony na tezę dowodową odmienną, taki dowód powinien być dopuszczony. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 21 lutego 2000 r. nr IUS I PD 1/ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 68, Sygnatura: V KKN 290/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle ustawy o ochronie granicy państwowej z dnia 12 października 1990 r. (Dz.U. nr 78, poz. 461), przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy rozumieć obszar objęty granicami państwowymi, oddzielającymi terytorium Polski od terytorium innych państw i morza pełnego, wody wewnętrzne i pas morskich wód terytorialnych. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. nr 32, poz. 131) określa, że morzem terytorialnym jest obszar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 85, Sygnatura: III ZP 29/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 19, poz. 239) możliwe było - począwszy od dnia 1 stycznia 2000 r. - obniżenie wysokości dodatku za trudne warunki pracy przy równoczesnym podwyższeniu innych składników wynagrodzenia w taki sposób, aby wynagrodzenie miesięczne nie było niższe od dotychczasowego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jolanty S. przeciwko Nauczycielskiemu Kolegi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 26, Sygnatura: I SA/Po 2374/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy zmianie papierów wartościowych na inne papiery wartościowe o identycznej wartości nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24 ust. 6 w związku z art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. nr 90 z 1993 r., poz. 416 ze zm.). Z UZASADNIENIA Inspektor kontroli skarbowej przeprowadził w okresie od dnia 10 lutego do dnia 14 marca 2000 r. u Katarzyny i Tomasza małżonków M. kontrolę skarbową, której pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 69, Sygnatura: SK 18/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93; zm.: z 1971 r. nr 27, poz. 252; z 1976 r. nr 19, poz. 122; z 1982 r. nr 11, poz. 81, nr 19, poz. 147 i nr 30, poz. 210; z 1984 r. nr 45, poz. 242; z 1985 r. nr 22, poz. 99; z 1989 r. nr 3, poz. 11; z 1990 r. nr 34, poz. 198, nr 55, poz. 321 i nr 79, poz. 464; z 1991 r. nr 107, poz. 464 i nr 115, poz. 496; z 1993 r. nr 17, poz. 78; z 1994 r. nr 27, poz. 96, nr 85, poz. 388 i nr 105, poz. 509; z 1995 r. nr 83, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: III SA 1547/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decydując się na elektroniczny sposób prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych, podatnik ma obowiązek zabezpieczenia gromadzonych w niej danych, chociażby przez zapisywanie ich dodatkowo na dyskietkach przechowywanych w innym miejscu niż komputer. Z UZASADNIENIA Urząd Skarbowy w E., decyzją z dnia 29 sierpnia 1997 r. (...), wydaną z powołaniem na art. 104 k.p.a., art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. nr 108 z 1993 r., poz. 486 ze zm.) or [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: K. 2/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 45 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r., o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 1998 r. Dz.U. nr 120, poz. 787; zm.: nr 162, poz. 1119; z 1999 r. nr 111, poz. 1281; z 2000 r. nr 3, poz. 46, nr 5, poz. 67, nr 83, poz. 946, nr 88, poz. 988, nr 95, poz. 1041, nr 122, poz. 1317; z 2001 r. nr 4, poz. 27, nr 32, poz. 386 i nr 71, poz. 733) jest zgodny z art. 165 ust. 2 i art. 167 ust. 1 i ust. 4 oraz nie jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 56, Sygnatura: III SA 2513/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydany przez Inspektora Kontroli Skarbowej dokument nie jest wynikiem kontroli w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 2 i art. 27 ust. 1 ustawy z 1991 r. o kontroli skarbowej. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją z dnia 21 lipca 2000 r., Izba Skarbowa w W., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, utrzymała w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia 11 maja 2000 r., określającą Ewie i Andrzejowi B. zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 15, Sygnatura: I SA/Wr 1390/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 276 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 ze zm.) nie może stanowić podstawy do pobierania przez organ celny opłaty manipulacyjnej dodatkowej, gdy w wyniku rewizji celnej organ stwierdza mniejszą ilość towaru, aniżeli wynikająca z dokumentów celnych. Z UZASADNIENIA Dyrektor Urzędu Celnego we W., decyzją z dnia 13 lipca 1999 r. (...), wymierzył Andrzejowi P. – Transport Samochodowy, Krajowy i Międzynarodowy – opłatę manipulacyjną d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 78, Sygnatura: III CZP 66/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733) mają zastosowanie w sprawach o opróżnienie lokalu przeciwko osobom, które były lokatorami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "Adrem" SA w K. przeciwko Jadwidze L. o eksmisję, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 15 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, [199], 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU