STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 62, Sygnatura: III CZP 68/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, należącego do poszkodowanego nie będącego podatnikiem podatku VAT, ustalone według cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy pojazdu, obejmuje mieszczący się w tych cenach podatek VAT. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Roberta F. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA Inspektoratowi w N. D. M. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 15 listopada 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 12, Sygnatura: I SA/Łd 18/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wartością transakcyjną w rozumieniu art. 23 § 7 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 ze zm.) jest cena (zapłacona lub należna), a nie wartość rzeczywista lub rynkowa towaru. 2. Gdy przyczyną zakwestionowania wiarygodności na podstawie art. 23 § 7 Kodeksu celnego nie są wady formalne dokumentów służących do określenia wartości celnej towaru, ale uznanie przez organy celne, że cena zgłoszonego towaru jest rażąco niska, istotne znaczenie dowodowe ma wyjaś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 61, Sygnatura: K. 16/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 3 ust. 5 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 5 z 1996 r., poz. 32; zm.: nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 80, poz. 508, nr 103, poz. 652; z 2000 r. nr 3, poz. 27, nr 122, poz. 1310; z 2001 r. nr 4, poz. 27) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Utrata mocy obowiązującej przepisu wymienionego w pkt. 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 69, Sygnatura: SA/Sz 1063/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.), dotyczący określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w razie dokonania darowizny towaru, nie oznacza, że obowiązek ten powstaje na skutek samego złożenia oświadczenia woli przez strony umowy darowizny; z istoty podatku od towarów i usług, w którym podstawę opodatkowania stanowi obrót w rozumieniu art. 15 cytowanej ustawy, wynika, że warunkiem opodatk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 54, Sygnatura: III SA 1466/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Refakturowanie” usług oznacza bowiem nic innego, jak „fakturowanie” usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej. Podatnik wykonujący usługę przy pomocy osoby trzeciej ma obowiązek jej refakturowania. Opodatkowaniu podlega bowiem wykonanie usługi na podstawie czynności wymienionej w art. 2 ustawy z 1993 r. o VAT nawet wtedy, gdy „fizycznie” dokonuje tego osoba trzecia. Spółka dokonując refakturowania usług ubezpi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 73, Sygnatura: I SA/Gd 1522/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odniesieniu do decyzji deklaratoryjnych (określających zobowiązanie podatkowe) nie ma zastosowania 3-letni termin przedawnienia określony w art. 68 § 1. W odniesieniu do tych zobowiązań podatkowych zastosowanie ma przepis art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej stanowiący, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Z UZASADNIENIA W zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego w 1995 r. (PIT-31) małżonkowie M [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 75, Sygnatura: V SA 2231/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wątpliwości nie budzi sytuacja, gdy eksporter jest jednocześnie właścicielem znaku firmowego. Wówczas, bez dalszych rozważań dotyczących tego zagadnienia przyjąć należy, iż niewątpliwe jest, że uiszczenie opłaty licencyjnej jest warunkiem sprzedaży towaru i opłaty te winny być doliczone do wartości celnej towaru, o ile koszty te nie zostały ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej. 2. Wartością celną towarów w niniejszej sprawie jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Lu 983/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przed dniem 17 lipca 2000 r. kompetencji urzędu skarbowego do wydania decyzji określającej wysokość zaległości z tytułu niedokonania wpłaty sankcji ekonomicznej, o jakiej mowa w art. 26 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55, poz. 250 ze zm.) oraz odsetek za zwłokę nie można wywieść ani z przepisu art. 28 ust. 2 tej ustawy, ani z art. 2 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.). Z UZASADNIENIA Państwowa I [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 45, Sygnatura: III SA 2894/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Skreślenie przez ustawodawcę art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. nr 41, poz. 324 ze zm.) nie oznacza, że świadczenie pomocy prawnej (obsługi prawnej) nie jest działalnością gospodarczą, oznacza natomiast, że do tej działalności nie mają zastosowania przepisy ogólne tej ustawy, dotyczące zgłoszenia ewidencyjnego działalności. 2. Wykonywanie zawodu radcy prawnego jest działalnością prowadzoną w celach zarobkowych na własny rachunek radcy; lokal przeznacz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie z dnia 27 września 2001 r., Sprawa C-63/99 określana dalej jako sprawa Głoszczuków

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: C-63/99
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Przemysław Saganek Sprawa C-63/99 określana dalej jako sprawa Głoszczuków, należy do grona tzw. spraw polskich (to jest związanych z Polską i jej drogą do Unii Europejskiej). Co więcej, nie chodzi w tym przypadku o zbieżność przypadkową, lecz o interpretację jednego z najdalej idących postanowień Układu ustanawiającego Stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi (tekst Układu został opublikowany w Dz. U. nr 11 z 1994 r., poz. 38). Postanowienie to [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, [200], 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU