STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 92, Sygnatura: II CSK 370/17
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązanie wekslowe przedawnia się w terminie określonym w prawie wekslowym, a nie w terminie ustalonym dla zobowiązania, które zabezpiecza. Przedawnienie roszczenia z weksla własnego skierowane przeciwko wystawcy, zgodnie z art. 70 w związku z art. 103 i art. 104 ustawy z 1936 r. – Prawo wekslowe, liczy się od dnia płatności weksla. Identycznie kształtuje się przedawnienie roszczenia z weksla in blanco, nie rozpoczyna ono zatem biegu do czasu wypełnienia weksla. W konsekwencji, przedawn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 12, pozycja: 101, Sygnatura: II CSK 320/17
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wypełnienie weksla in blanco zgodnie z porozumieniem co do jego wypełnienia nie stanowi przesłanki formalnej uznania dokumentu za weksel. Weksel in blanco wypełniony niezgodnie z porozumieniem ale w sposób odpowiadający wymaganiom co do formy przewidzianym w art. 1 lub art. 101 ustawy z 1936 r. Prawo wekslowe, musi być uważany za weksel trasowany lub weksel własny w rozumieniu tych przepisów, zaś uzupełnienie weksla zgodnie z otrzymanym upoważnieniem warunkuje jedynie odpowiedzialność wekslow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 83, Sygnatura: III CSK 398/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Chociaż określenie „właściwy czas” do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w rozumieniu art. 299 § 2 k.s.h. powinno być interpretowane z uwzględnieniem przepisów zawartych w prawie upadłościowym, to jednak nie można – dla celów jego wykładni – przenosić na grunt art. 299 § 2 k.s.h. wymagania, aby dochowany został termin określony w art. 21 ust. 1 p.u.n. Właściwy czas w rozumieniu art. 299 § 2 k.s.h. oznacza w związku z tym taki moment, w którym wprawdzie wszystkich [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III SK 55/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Swoistej sankcji administracyjnej, o której mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) (odmowa udzielenia koncesji) podlega (do wejścia w życie nowelizacji z 2016 r.) tylko skazanie wnioskodawcy za przestępstwo, a nie skazanie za przestępstwo skarbowe. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa E. Spółki z o.o. z siedzibą w B. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki o odmowę udzielenia promesy ko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: IV KS 2/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do treści art. 155 § 1 k.k.s., wobec objęcia prowadzonego w sprawie dochodzenia nadzorem prokuratorskim, organem uprawnionym do wniesienia do sądu aktu oskarżenia był nie urząd celny, lecz prokurator. W takim stanie rzeczy oczywiste jest wystąpienie w sprawie negatywnej przesłanki procesowej w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.). Wystąpienie takiej wady postępowania skutkować powinno, zgodnie z art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k., uchyleniem wyroku I instan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 48, Sygnatura: III KK 105/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 227 k.k. polegającego na uznaniu, że żądanie kodu PIN do karty płatniczej leży w zakresie uprawnień funkcjonariusza Policji, podczas gdy takiego działania nie sposób uznać za leżące w zakresie uprawnień Policji, należy stwierdzić, że pogląd obrońcy jest błędny. Nie można tracić z pola widzenia tego, że zakres funkcji spełnianych przez funkcjonariuszy Policji jest bardzo szeroki. Wynika to wprost z przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: I CZ 60/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wadliwość wniesionej apelacji nie ma swojej przyczyny w tym, że aplikantka adwokacka, która złożyła podpis pod apelacją wnioskodawców, wystąpiła w roli pełnomocnika substytucyjnego strony, lecz z tego, że podpisała apelację jako zastępca adwokata i z jego upoważnienia, w sytuacji, w której zgodnie z art. 77 ust. 5 Prawa o adwokaturze upoważnienie jej do podpisania tego pisma nie było dopuszczalne. Odmienność ta powoduje, że wniesiona apelacja nie powinna być traktowana jako wniesiona przez oso [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: V KK 98/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek przywołania właściwej podstawy prawnej konkretnego rozstrzygnięcia o środku karnym wynika nie tylko z oczywistej konieczności przestrzegania prawa materialnego, ale także, a w gruncie rzeczy przede wszystkim, ze względu na treść art. 84 § 2 k.k., który w przypadku orzeczenia środka karnego określonego w art. 42 § 2 k.k. nie zezwala na skrócenie w toku postępowania wykonawczego czasu jego trwania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu, na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k., w dniu 25 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 49, Sygnatura: V KK 129/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli sąd dysponuje sygnałem wskazującym na istnienie wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, bowiem przy przesłuchaniu w postępowaniu przygotowawczym oskarżony oświadczył, że leczy się psychiatrycznie na depresję, to przyjęcie przez sąd, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości (art. 335 § 1 k.p.k.), jest bezpodstawne. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu, na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k., w dniu 25 maja 2017 r., sprawy W. L., skazanego z art. 278 § 1 k.k., z powodu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2017 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: V KK 129/17
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji gdy procedujący sąd dysponował sygnałem wskazującym na istnienie wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, bowiem przy przesłuchaniu w postępowaniu przygotowawczym oskarżony oświadczył, że leczy się psychiatrycznie na depresję, należy przyjąć, że nie jest możliwe uwzględnienie wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej ze stronami kary bez przeprowadzenia rozprawy. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu, na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, [3], 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU