STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 11, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 553/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że ustawa o obligacjach w art. 31 ust. 2 pkt 5 ustawy o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483) posługuje się określeniem „oprocentowanie”, nie zaś „odsetki”, nie oznacza, że nie są to pojęcia tożsame, bowiem nie sposób wyobrazić sobie, na czym innym miałoby polegać owo oprocentowanie, jeśli nie na naliczeniu odsetek, które stanowią zawsze procent należności głównej. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r., na rozprawie, sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 25, Sygnatura: V ACa 162/19
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych jest dopuszczalne wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wymagającym, aby powód udowodnił w ten sposób dochodzone roszczenie, stosownie do art. 485 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Bank (...) (Spółka Akcyjna) z siedzibą w W. Oddział w Polsce przeciwko J. K., o zapłatę, na skutek apelacji obu stron, od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie z dnia 8 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 28, Sygnatura: VII AGa 2153/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Źródłem praw i obowiązków stron w procesie dostarczania energii elektrycznej jest umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa kompleksowa. Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, o którym mowa w art. 6b ustawy Prawo energetyczne jest sankcją za niedotrzymanie warunków tej umowy. Jak słusznie wskazał sąd I instancji, jest to sankcja bardzo dotkliwa, stawiającą przedsiębiorstwo energetyczne w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do odbiorcy, gdyż wyłącznie od jego decyzji zależy, czy skorzysta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 8, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 281/19
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak w umowie informacji o działaniu ex tunc oświadczenia o odstąpieniu, a także o terminie na skorzystanie z tego uprawnienia, nie doprowadzą u kredytobiorcy do powstania jakiegokolwiek uszczerbku. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W., przeciwko W. K. i E. K., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanych, od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 7 lutego 2019 r., sygn. akt I C 630/18: I. oddala ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 698/18
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można tracić z pola widzenia, że swobodna ocena dowodów stanowi jeden z podstawowych elementów składających się na jurysdykcyjną kompetencję sądu, który dowody bezpośrednio przeprowadza. Ma to m.in. i takie następstwo, że nawet w sytuacji, w której z treści dowodów można, w zakresie ustaleń, wyprowadzić równie logiczne, chociaż przeciwne do przyjętych przez sąd I instancji wnioski, to zarzut naruszenia normy art. 233 § 1 k.p.c., pomimo to nie zostanie uznany za usprawiedliwiony. Sąd Apela [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 8, pozycja: 22, Sygnatura: V ACa 361/19
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie zwrotu kwot zatrzymanych na kaucję nie jest tożsame z żądaniem zapłaty wynagrodzenia. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa R. S. z siedzibą w T. [(…)] – Oddział w Polsce z siedzibą w P. [poprzednio (...) spółki akcyjnej z siedzibą w P.], przeciwko (...) Spółce z o.o. z siedzibą w W., Skarbowi Państwa – Ministrowi (…), o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Warsza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 504/18
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rolą odszkodowania przewidzianego w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) jest wypełnienie różnicy pomiędzy wartością nieruchomości jaką miał przed wprowadzeniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niekorzystnego z punktu widzenia uprawnień właściciela, a jej wartością w dacie zbycia prawa do nieruchomości. 2. Ocenę, czy nieruchomość może być wykorzystana w sposób dotychczas [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 7, pozycja: 19, Sygnatura: V ACa 525/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, po wyczerpaniu limitu przyznanych umową świadczeń, Fundusz zobowiązany jest do pokrycia tych, które przekroczyły limit, a były udzielane w warunkach nagłych, ratujących życie i zdrowie. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Wojewódzkiego Szpitala (...) w T., przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W. (...) w B., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 29, Sygnatura: VI ACa 38/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zobowiązaniu łączącym uprawnionego do zachowku i spadkobiercę należy dostrzec elementy zobowiązania bezterminowego, co oznacza, że określenie terminu spełnienia świadczenia pieniężnego w tym zobowiązaniu następuje w wyniku wezwania dłużnika (spadkobiercy) do zapłaty (art. 455 k.c.), a nie dopiero od dnia wyrokowania w przedmiocie uprawnienia do zachowku. W okresie między powstaniem stanu wymagalności roszczenia o zachowek a chwilą orzekania o tym roszczeniu ceny mające wpływ na określenie rozm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 87/19
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Specyfika dowodu z opinii biegłego wiąże się z tym, że okoliczności faktyczne wymagające wiedzy specjalnej nie mogą być zastąpione innymi środkami dowodowymi. Tak samo jak biegły nie jest powołany do artykułowania własnych spostrzeżeń o faktach, tak dowód z zeznań świadka nie może służyć do ustalenia okoliczności wymagającej wiedzy specjalnej. Biegli nie komunikują sądowi własnych spostrzeżeń co do faktów, lecz wypowiadają co do tych faktów opinię na podstawie swych wiadomości fachowych i doś [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, [3], 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU