STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 25 lutego 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 102, Sygnatura: XVII Ama 57/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W świetle art. 93 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 122, poz. 1319), początek biegu przedawnienia dla wszczęcia administracyjnego postępowania antymonopolowego opartego na zarzucie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję, polegającej na wymuszeniu przez podmiot dominujący na rynku zawarcia umowy uciążliwej dla kontrahenta, rozpoczyna się w dacie zawarcia takiej umowy, chociażby nawet skutki praktyk ograniczających konkurencję miały miejsce [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 13 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 147, Sygnatura: XVII Ama 95/00
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Dyrektor delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma samodzielnego prawa do podpisywania decyzji w sprawie toczącej się w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. II. Decyzja nakazująca zaniechanie praktyki ograniczającej konkurencję powinna ten obowiązek wyrażać precyzyjnie, bez niedomówień i możliwości różnej interpretacji. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2001 r., sprawy z p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 12 maja 1999 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 47, Sygnatura: XVII Ame 1/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wobec zawarcia kilku umów na zasilanie w energię elektryczną poszczególnych obiektów, w tym odrębnej umowy na potrzeby zasilania domku jednorodzinnego, każda z takich umów kształtuje odrębny stosunek cywilnoprawny. Innymi słowy, kwestia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez strony lub jedną z nich powinna być rozpatrywana odrębnie w odniesieniu do konkretnej umowy, której postanowienia zostały naruszone. Również zasada ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, w rozumieniu art. 487 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 7 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 48, Sygnatura: XVII Ama 85/98/E
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie braku zgody jednej ze stron na zawarcie umowy, druga strona może żądać w trybie postępowania administracyjnego, aby treść umowy z przedsiębiorstwem energetycznym została ustalona przez Prezesa URE w trybie art. 8 ust. 1 omawianej ustawy, a więc w drodze decyzji administracyjnej. Żądanie strony, która wszczyna postępowanie administracyjne, zbliżone jest swym charakterem do funkcjonującego na gruncie odrębnych przepisów powództwa o ustalenie (ukształtowanie) stosunku prawnego. W następ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 16 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 126, Sygnatura: XVII Ama 61/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Narzucenie kontrahentowi umowy, zakładającej nieekwiwalentność świadczenia monopolistycznego dostawcy wobec świadczenia drugiej strony, z naruszeniem zasady wyrażonej w art. 487 § 2 k.c., a w szczególności w zakresie przerzucenia na konrahenta obowiązku finansowania infrastruktury energetycznej dostawcy, stanowi przejaw praktyki monopolistycznej z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy antymonopolowej. Sąd Wojewódzki w Warszawie – Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 1998 r. sprawy z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 28 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 34, Sygnatura: XVII Ama 37/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Najemca lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu ma prawo domagać się od przedsiębiorcy energetycznego przyłączenia go do wspólnej sieci energetycznej. Bezpodstawna odmowa zadośćuczynienia temu żądaniu stanowi praktykę z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Sąd Wojewódzki w Warszawie-Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu odwołania spółki z o.o. "Agromax" w R. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 grudnia 1997 r., s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie-Sądu Antymonopolowego z dnia 15 lipca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: XVII 27/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotne znaczenie dla ustalenia istnienia porozumienia monopolistycznego, zawartego w formie poufnej zmowy (art. 2 pkt 3 litera "b" ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym), mają skoordynowane zachowania na rynku uczestników tego porozumienia nakierowane na osiągnięcie celu sprzecznego z prawem. Sąd Wojewódzki w Warszawie-Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu odwołania Gminy Ł. w Ł. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 listopada 1997 r., sygn. akt RKR- [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 4 lutego 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 107, Sygnatura: XVII Ama 57/97
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie dokonania przez przedsiębiorców łączenia bez uprzedniej akceptacji organu antymonopolowego, bieg przedawnienia dla wszczęcia postępowania administracyjnego o nałożenie kary pieniężnej z art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym rozpoczyna się z upływem 14 dni od dokonania takiego łączenia, zaś możliwość wszczęcia takiego postępowania wygasa z ostatnim dniem następnego roku (art. 21 ust. 1 powołanej ustawy). Sąd Wojewódzki w Warszawie - Sąd Antymonopolowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Wojewódzkiego – Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 31 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 61, Sygnatura: XVII Amr 45/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stanowi przejaw praktyki monopolistycznej, dominującego operatora telekomunikacyjnego, odmowa przyznania kontrahentowi o statucie prawnym operatora części wpływów z tytułu współpracy sieci obu operatorów przy realizacji połączeń telefonicznych. Sąd Wojewódzki w Warszawie – Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu odwołania Telekomunikacji Polskiej w W. od decyzji nr DDI-11/97 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 czerwca 1997 r., sygn. akt DDI-II-53S/7/486/96, zmienił częśc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Wojewódzkiego – Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 60, Sygnatura: XVII Ama 46/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niemożność wykorzystania przez odbiorcę ciepła dla celów rozliczeń istniejących liczników oraz konieczność ponoszenia opłat według cennika innego dostawcy ciepła, stanowią przejaw uciążliwych warunków umowy w świetle art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Sąd Wojewódzki w Warszawie – Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu odwołania Polskich Kolei Państwowych – Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej w L. od decyzji Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU