STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 27 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 60, Sygnatura: Odw. 1461/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Urząd Patentowy w toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku może wydawać postanowienia wzywające zgłaszającego w wyznaczonym terminie do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia wskazanych braków i istotnych usterek, a niezastosowanie się w wyznaczonym terminie do tych postanowień powoduje uznanie zgłoszenia za wycofane i umorzenie postępowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 19 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 35, Sygnatura: Sp. 196/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli słownym znakiem towarowym, którego przedmiotem jest nazwa rodzajowa towaru, oznaczone są towary powszechnego użytku występujące na rynku w szerokim zakresie odmian i ich producentów, to znak ten - z uwagi na swoją użyteczność informacyjną - nie może nabyć wtórnej zdolności rejestrowej.Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 1993 r. wniosku PPH o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słownego „Arabica [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 16 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 52, Sygnatura: Odw. 1011/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt likwidacji przedsiębiorstwa nie przesądza o tym, której osobie prawnej lub fizycznej przysługuje prawo do /z patentu stanowiące aktywa przedsiębiorstwa; okoliczność ta powinna wynikać albo z protokółu o likwidacji przedsiębiorstwa albo z umowy o przeniesieniu prawa do / z patentu, sporządzonej zgodnie z art. 44 ustawy o wynalazczości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 25 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 53, Sygnatura: Odw. 1094/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Imitacja części słownej w znaku słowno-graficznym, przy zmianie części graficznej, może wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, bowiem może ona sugerować, iż znak słowno-graficzny jest odmienną wcześniej zarejestrowanego znaku słownego i pochodzi od tego samego producenta. Również w ramach odbioru reklamy tylko narządem słuchu istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 22 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 54, Sygnatura: Odw. 1266/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczeniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu, wprowadzeniu tak oznaczonych towarów do obrotu, umieszczeniu go na dokumentach związanych z wprowadzeniem tych towarów do obrotu albo na posługiwaniu się nim w polskich środkach masowych przekazywania w celu reklamy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 15 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 75, Sygnatura: Odw. 1368/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podobieństwo środków technicznych składających się na rozwiązanie zgłoszone do ochrony jako wzór użytkowy do środków technicznych składających się na rozwiązanie należące do znanego stanu techniki, nie stanowi o braku nowości zgłoszonego wzoru użytkowego w rozumieniu art. 11 ustawy o wynalazczości, jeżeli w przeciwstawnych rozwiązaniach zestawienie podobnych środków technicznych jest różne i oznacza różną w istocie budowę przedmiotów o trwałej postaci lub różne zestawienia przedmiotów o trwałej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 23 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 76, Sygnatura: Odw. 1187/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Unieważnienie Prawa z rejestracji znaku towarowego, który narusza Prawa osobiste osób trzecich może nastąpić po uprzednim rozstrzygnięciu przez sąd istniejącego między stronami sporu o naruszenie dóbr osobistych.Po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez Towarzystwo Mieszkaniowe Spółdzielnia Osób Prawnych i Fizycznych w W. od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu spornym z dnia 23 listopada 1992 r. numer Sp. 114/92 oddalającej wniosek Towarzystwa Mieszkaniowego Spółd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 19 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 77, Sygnatura: Odw. 1190/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O braku zdolności rejestrowej słownego znaku towarowego przeznaczonego do oznaczania leku nie przesądza człon literowy, który pochodzi od nazw związków chemicznych wchodzących w skład tego leku, a jego użycie w nazwie leku stanowi wskazówkę co do przeznaczenia leku; identyczność lub podobieństwo tego członu do członów występujących w nazwie leku innego producenta nie może decydować o podobieństwie zachodzącym między dwoma znakami towarowymi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Postanowienie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 25 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 98, Sygnatura: Odw. 1338/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprzednie pierwszeństwo wynikające ze zgłoszenia wynalazku za granicą może być przyznane tylko wtedy, gdy zgłaszający już w podaniu oświadczy o zamiarze skorzystania z tego pierwszeństwa wskazując co najmniej datę i kraj zgłoszenia lub dołączy do podania stosowne dokumenty, z których wynikają wymienione wyżej oba elementy ( złoży oświadczenie w sposób zrozumiały). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 25 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 99, Sygnatura: Odw. 1169/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wobec kategorycznego sformułowania § 15 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych ( Dz.U.Nr36, poz. 160) nieuwzględnienie przez Urząd Patentowy RP przy ponownym rozpatrywaniu sprawy oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania zawartych w decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, prowadzi do uchylenia zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP. [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU