STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: SK 39/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) w brzmieniu pierwotnym, obowiązującym do wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 1104), w zakresie w jakim nie uprawnia do skorzystania z przewidzianego w nim odliczenia wydatków poniesionych w roku podatkowym przez nabywców prawa użytkow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: K 48/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) Artykuł 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733 z 2002 r. nr 113, poz. 984) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 2) Artykuł 35 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt. 1 w zakresie, w jakim wyłącza uprawnienie do lokalu socjalnego osób, o których mowa w art. 14 ust. 4 tej ustawy, jeżeli zostały one objęte orzeczeniem sądowym nakazującym opróżni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 93, Sygnatura: P 12/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 172 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 1991 r. nr 118, poz. 512, z 1994 r. nr 1, poz. 1, z 1995 r. nr 85, poz. 426, z 1996 r. nr 6, poz. 43, nr 43, poz. 189, nr 106, poz. 496 i nr 149, poz. 703, z 1997 r. nr 28, poz. 153, nr 54, poz. 349, nr 117, poz. 751, nr 121, poz. 770 i nr 140, poz. 940, z 1998 r. nr 117, poz. 756, z 2000 r. nr 26, poz. 306, nr 84, poz. 948, nr 94, poz. 1037 i nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. nr 3, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 92, Sygnatura: K 45/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) Artykuł 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 95, poz. 1100) w zakresie, w jakim zmienia zasady wyliczania kwoty podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi na rzecz zakładu pracy chronionej, przed upływem trzyletniego okresu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: K 33/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 50 ust. 5b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50, nr 28, poz. 127 i nr 129, poz. 599, z 1994 r. nr 132, poz. 670, z 1995 r. nr 44, poz. 231 i nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. nr 137, poz. 640, z 1997 r. nr 111, poz. 722, nr 123, poz. 776 i 780, nr 137, poz. 926, nr 141, poz. 943 i nr 162, poz. 1104, z 1998 r. nr 139, poz. 905 i nr 161, poz. 1076, z 1999 r. nr 50, poz. 499, nr 57, poz. 596 i nr 95, poz. 1100, z 200 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: P 13/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Artykuł 47931 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego: 1) jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 176 oraz z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że ustalając katalog rozstrzygnięć zawierających zarówno cechy postępowania pierwszoinstancyjnego, jak i odwoławczego uniemożliwia właściwą kontrolę instancyjną, pozbawiając stronę apelacyjnego środka odwoławczego od orzeczenia Sądu Antymonopolowego wydanego w pierwszej instancji; 2) nie jest niezgod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: I CKN 1516/99
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie właściciela gruntu zasądzenia pełnej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w sytuacji, gdy prawo użytkowania wieczystego obejmuje grunt, z którego korzystanie przez użytkownika wieczystego nie jest możliwe z uwagi na obciążenie tego prawa użytkowaniem przysługującym osobie trzeciej, nie może korzystać z ochrony prawnej (art. 5 k.c.), jeżeli obciążenie to nie było znane użytkownikowi wieczystemu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - Starosty Powiatu P. przeciwk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 69, Sygnatura: SK 18/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93; zm.: z 1971 r. nr 27, poz. 252; z 1976 r. nr 19, poz. 122; z 1982 r. nr 11, poz. 81, nr 19, poz. 147 i nr 30, poz. 210; z 1984 r. nr 45, poz. 242; z 1985 r. nr 22, poz. 99; z 1989 r. nr 3, poz. 11; z 1990 r. nr 34, poz. 198, nr 55, poz. 321 i nr 79, poz. 464; z 1991 r. nr 107, poz. 464 i nr 115, poz. 496; z 1993 r. nr 17, poz. 78; z 1994 r. nr 27, poz. 96, nr 85, poz. 388 i nr 105, poz. 509; z 1995 r. nr 83, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: K. 2/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 45 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r., o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 1998 r. Dz.U. nr 120, poz. 787; zm.: nr 162, poz. 1119; z 1999 r. nr 111, poz. 1281; z 2000 r. nr 3, poz. 46, nr 5, poz. 67, nr 83, poz. 946, nr 88, poz. 988, nr 95, poz. 1041, nr 122, poz. 1317; z 2001 r. nr 4, poz. 27, nr 32, poz. 386 i nr 71, poz. 733) jest zgodny z art. 165 ust. 2 i art. 167 ust. 1 i ust. 4 oraz nie jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 61, Sygnatura: K. 16/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 3 ust. 5 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 5 z 1996 r., poz. 32; zm.: nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 80, poz. 508, nr 103, poz. 652; z 2000 r. nr 3, poz. 27, nr 122, poz. 1310; z 2001 r. nr 4, poz. 27) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Utrata mocy obowiązującej przepisu wymienionego w pkt. 1 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, [3], 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU