STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 8 lipca 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: II CA 475/15
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za jak najbardziej dopuszczalną należy uznać możliwość, że odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy może przysługiwać wierzycielowi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie następstwem innych okoliczności niż tylko zawinione zachowanie dłużnika. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze II Wydział Cywilny Odwoławczy, po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W., przeciwko D. K., o zapłatę, na skutek apelac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

-

Rocznik: 2015, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
[...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

-

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
- [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Przestępstwa z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w orzecznictwie sądowym1 - Adam Wróbel

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 3, Sygnatura: I KZP 23/04, I KZP 23/2004, IV KK 22/12, II AKa 562/12
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwa z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w orzecznictwie sądowym[1] - Adam Wróbel (wybór orzecznictwa) Art. 12a. 1. [Przestępstwo niezarejestrowanego wyrobu, skażania, oczyszczania lub odwadniania alkoholu albo wytwarzania wyrobów tytoniowych] Kto bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 2[2] , wyrabia, skaża, oczyszcza lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe – podlega grzywnie, karze ogra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25 listopada 2014 r

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: VI Ka 694/14
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. „Nabycie” nie realizuje się w drodze zawarcia samego konsensusu między nabywcą a zbywcą. Uzgodnienie to może być uznane jedynie za usiłowanie. 2. Pojęcie „nabywa”, użyte w art. 65 § 1 k.k.s., powinno być rozumiane zgodnie z jego znaczeniem w języku ogólnym – będzie ono zatem obejmować swoim zakresem każde uzyskanie przez sprawcę faktycznego władztwa nad wyrobami akcyzowymi wymienionymi w tym przepisie. Sąd Okręgowy w Gliwicach, po rozpoznaniu w dniu 25 listop [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 31 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 12, pozycja: 104, Sygnatura: IX Ka 624/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca nie różnicuje z punktu widzenia odpowiedzialności karnej skarbowej za tzw. paserstwo akcyzowe cywilistycznych form przeniesienia własności, czy posiadania. Ratio legis ww. przepisu stanowi szeroka penalizacja wszystkich wypadków, w których sprawca – bez względu na sposób, w jaki konkretnie do tego dochodzi i uzgodniony tryb zapłaty – pozyskuje dla siebie rzeczy bez znaków akcyzy. Sąd Okręgowy, w po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2014 r., sprawy T. Z., oskarżonego z art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Prokura, cz. II – forma zawarcia, rejestracja, rodzaj łączny i oddziałowy, wymagalność pełnomocnictwa szczególnego, odwołanie i wygaśnięcie - Adam Wróbel

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prokura, cz. II – forma zawarcia, rejestracja, rodzaj łączny i oddziałowy, wymagalność pełnomocnictwa szczególnego, odwołanie i wygaśnięcie - Adam Wróbel 1. Forma, wpis do rejestru Forma w jakiej powinna zostać zawarta prokura jest formą ad solemnitatem. Tym samym w razie niezachowania formy pisemnej prokura jest nieważna. Ustawodawca określił w art. 109[2] § 1 k.c., że prokura powinna być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie; wymagana jest zatem forma zwykła, pisemna[1]. Nie znaj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Prokura, cz. I – zagadnienia ogólne, umocowanie, udzielenie, podmiot - Adam Wróbel

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 7, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prokura, cz. I – zagadnienia ogólne, umocowanie, udzielenie, podmiot - Adam Wróbel 1. O prokurze w ogólności Prokura jest szczególnego rodzaju pełnomocnictwem o określonym ustawowo zakresie. Jej instytucja ma za zadanie: ułatwianie obrotu handlowego, uproszczenie stosunków między mocodawcą a umocowanym, zagwarantowanie zwiększonego bezpieczeństwa przedsiębiorcy, jak i kontrahenta. Przynależy ona do pełnomocnictw odnoszących się do działalności handlowej i gospodarczej, niemniej jednak je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Gospodarczy charakter decyzji w sprawie koncesji radiowo-telewizyjnej jako przedmiot kontroli sądów administracyjnych - Dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Gospodarczy charakter decyzji w sprawie koncesji radiowo-telewizyjnej jako przedmiot kontroli sądów administracyjnych Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych należy do katalogu tych obszarów działalności gospodarczej, gdzie wymagane jest uprzednie uzyskanie koncesji. Koncesja to akt administracyjny, który osobie fizycznej lub prawnej nadaje uprawnienia do wykonywania określonej działalności, najczęściej produkcyjnej lub usługowej[1]. Stanowi p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wymagalność roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia - mgr Karolina Jasińska

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 9, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Karolina Jasińska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów – Przemyśl Wymagalność roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia - mgr Karolina Jasińska I. Pojęcie wymagalności Wymagalność ma doniosłe znaczenie na gruncie Kodeksu cywilnego zarówno dla roszczeń wynikających z praw bezwzględnych, jak i dla stosunków zobowiązaniowych, kreowanych zgodnie z zasadą swobody umów. Jednak mimo tak doniosłej funkcji, pojęcie to nie zostało przez ustawodawcę określone expressis verbis [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU