STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 915/18
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczona może dochodzić roszczenia udowadniając, że pomimo braku poświadczenia prawa do alimentów jakimkolwiek dokumentem, taka alimentacja faktycznie miała miejsce. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2020 r., sprawy H. K., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o prawo do renty rodzinnej, na skutek apelacji H. K., od wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 września 2018 r., sygn. akt VI U 228/18, oddala apelację. UZASADNIENIE Organ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 457/19
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego wszczynane jest w rezultacie odwołania wniesionego od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma więc ono charakter odwoławczy. Jego przedmiotem jest ocena zgodności z prawem – w aspekcie formalnym i materialnym – decyzji wydanej przez organ rentowy na wniosek ubezpieczonego lub z urzędu. Jest zatem postępowaniem kontrolnym. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 5, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 697/18
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Założenie, że wskutek nieważnej umowy kredytu mogą być względem siebie zubożone jednocześnie obie strony, jest błędne. Zubożona jest tylko ta strona, która świadczyła w pieniądzu więcej niż uzyskała w związku z tym świadczeniem od strony przeciwnej. Jeżeli bank przekazał kredytobiorcy kwotę X, a następnie uzyskał od niego kwotę spłaty Y, to w przypadku ustalenia nieważności umowy różnica tych kwot stanowi wartość wzbogacenia kredytobiorcy, gdy Y jest mniejsze od X, zaś bank staje się wzbogacony, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Michał Niedośpiał Umowy licencyjne autorskie Creative Commons

Rocznik: 2019, miesiąc: 4, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Umowy licencyjne autorskie Creative Commons Przepisy prawa autorskiego znają dwa zasadnicze typy umów: przenoszące majątkowe prawa autorskie i licencyjne. Oba typy umów mogą dotyczyć utworów już istniejących lub mających dopiero powstać (przyszłych). W doktrynie prawa autorskiego oba (wspomniane w zdaniu uprzednim) typy umów mogą być zawarte bądź w postaci umowy o dzieło typu przenoszącego majątkowe prawa autorskie (zobowiązująco‒rozporządzającej) lub typu licency [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 6, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 984/18
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do pozorności umowy o pracę – powodującej jej nieważność – dochodzi wyłącznie wówczas, gdy strony umowy o pracę nie zamierzają wywołać skutku prawnego w postaci nawiązania stosunku pracy, a ich oświadczenia, uzewnętrznione umową o pracę, zmierzają wyłącznie do wywołania skutku w sferze ubezpieczenia społecznego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2019 r., sprawy M. K., z udziałem zainteresowanego T. B., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (.. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: VI ACa 438/18
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W szczególnych okolicznościach podniesienie przez podmiot odpowiedzialny za naprawienie szkody zarzutu przedawnienia może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i w efekcie traktowane jako nadużycie prawa podmiotowego, zgodnie z art. 5 k.c. Jednakże, stosowanie art. 5 k.c. w stosunku do zarzutu przedawnienia powinno mieć miejsce zupełnie wyjątkowo, w sytuacjach szczególnych, i nie może następować automatycznie. Oceniając, czy podniesienie zarzutu przedawnienia stanowi nadużyci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 303/19
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Można ustalić kapitał początkowy przy uwzględnieniu wynagrodzeń otrzymywanych w okresach nieuwzględnionych w tym zakresie przez organ rentowy nie tylko na podstawie świadectw pracy ubezpieczonego za te lata, ale także na podstawie dokumentacji osobowej zachowanej z tego okresu. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 12 grudnia 2019 r., sprawy A. B., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G., o wysokość kapitału początkowego, na skutek apelacji orga [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 6, pozycja: 16, Sygnatura: VII AGa 1503/18
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Klauzula porządku publicznego obejmuje zarówno podstawowe zasady porządku prawnego o charakterze procesowym, jak i materialnoprawnym. Porządek publiczny w płaszczyźnie procesowej może być podstawą oceny wyroku sądu polubownego w dwóch aspektach. Po pierwsze, ocenie podlega zgodność procedury, która doprowadziła do wydania wyroku sądu polubownego z podstawowymi procesowymi zasadami porządku prawnego, a po drugie, skutki wyroku arbitrażowego z punktu widzenia ich zgodności z procesowym porządkiem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: V ACa 638/19
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność użyczającego zależy od jego wiedzy na temat występowania wad. Samo istnienie wad nie jest wystarczające do przypisania mu odpowiedzialności, jeżeli o istnieniu wady nie wiedział. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa A. G., przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w W. i (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okrę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: V ACa 454/19
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ani bank, ani spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie może swobodnie wypowiedzieć umowy kredytowej, gdy kredytobiorca popadł w opóźnienie ze spłatą kredytu. Najpierw kredytodawca (pożyczkodawca) powinien doręczyć kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) wezwanie określone w art. 75c ust. 1–2 Prawa bankowego – zawierające w szczególności informację o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia – oraz odcz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, [3], 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU