STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 lutego 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 1167/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo płatnika do korygowania raz już zdeklarowanej podstawy wymiaru składek jest reglamentowane przepisami prawa ubezpieczeń społecznych – a konkretnie art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, z późn. zm.) – i nie ma charakteru dowolnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2012 r., sprawy z odwołania I. Ł., P. G., M. S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 lipca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 448/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalną jest możliwość rozwiązania stosunku pracy z powołania na skutek porozumienia stron tegoż stosunku, jednak porozumienie powinno być zawarte pomiędzy pracownikiem a organem nadzorczym, który go powołał, co w praktyce sprowadza się do odwołania pracownika na jego wniosek. (art. 70 k.p.) Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2009 r., sprawy z odwołania Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo–Badawczego im. Z. Wojciechowskiego w P., przeciwko Zakładow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 listopada 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 796/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Emerytura pomostowa jest świadczeniem, które przysługuje jedynie w sytuacji braku uprawnień do emerytury przysługującej z systemu powszechnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2011 r., sprawy z odwołania K. K., przeciwko ZUS Oddziałowi w Ch., o prawo do emerytury, na skutek apelacji pozwanego ZUS Oddziału w Ch., od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 26 stycznia 2011 r., sygn. akt X U 1011/10, zmienia zaskarżo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 712/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Praca wykonywana na stanowisku maszynisty – instruktora trakcji spalinowej i elektrycznej jest pracą, o której mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2011 r., sprawy z odwołania A. P., przeciwko ZUS Oddziałowi w B.–B., o wysokość świadczenia, na skutek apelacji ZUS Oddziału w B.–B., od wyroku Sądu Okrę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: III APa 34/11.
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli treść oświadczenia woli składanego innej osobie zawarta jest w piśmie przesłanym pocztą, a przesyłka – wobec niemożności doręczenia – pozostawiona zostanie w urzędzie pocztowym z powiadomieniem o tym adresata, dojście oświadczenia do wiadomości tej osoby w rozumieniu art. 61 k.c. następuje z chwilą doręczenia pisma w dniu przyjętym analogicznie do daty doręczenia pisma sądowego w trybie art. 139 § 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 września 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 168/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Emerytura nauczycielska jest świadczeniem emerytalnym o wyjątkowym charakterze, zatem interpretacja przepisów regulujących nabycie uprawnień do owego świadczenia, musi być ścisła. 2. Art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela zawiera poza warunkami odnoszącymi się do stażu pracy, w tym do pracy wykonywanej w szczególnym charakterze (pracy nauczycielskiej), także warunek rozwiązania stosunku pracy na swój wniosek. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 września 2011 r., sprawy z odwoł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 186/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrot „nie istniał obowiązek opłacania składek” oznacza w ogóle brak podstawy prawnej, z której wynikałby obowiązek zapłaty składek, zaś „zwolnienie z opłacania składek” oznacza zniesienie przez ustawodawcę obowiązku opłacenia składek z powodów określonych w przepisach. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2011 r., sprawy z odwołania W. K., przeciwko PKRUS Oddział Regionalny w Cz., o wysokość renty rolniczej, na skutek apelacji PKRUS Oddział [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 186/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zwrot „nie istniał obowiązek opłacania składek” oznacza w ogóle brak podstawy prawnej, z której wynikałby obowiązek zapłaty składek, zaś „zwolnienie z opłacania składek” oznacza zniesienie przez ustawodawcę obowiązku opłacenia składek z powodów określonych w przepisach. 2. System emerytalno–rentowy rolników jest systemem odrębnym od systemu powszechnego, regulowanego ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 1231/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 27a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz.U z 2009 r. nr 153, poz. 1227, ze zm.), nie stanowi podstawy przyznania z urzędu prawa do emerytury ubezpieczonemu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., pobierającemu rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem; 2. Brak podstaw do interpretowania przepisu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 541/10
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca wydając pracownikom bony towarowe o jednakowej wartości, wypłaca pracownikom świadczenie dodatkowe niemające charakteru świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych, skutkujące obowiązkiem zapłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2011 r., sprawy „I.” SA w Z. W., przy udziale Henryka E. i innych, przeciwko ZUS II Oddziałowi w Ł., o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, na skutek apelacji odwołującego, od [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, [21], 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU