STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 69, Sygnatura: II OSK 465/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie wszczęte wnioskiem o wydanie zaświadczenia powinno zakończyć się wydaniem zaświadczenia żądanej treści lub postanowieniem o odmowie wydania zaświadczenia, na które służy zażalenie. Postępowanie to nie ma charakteru postępowania administracyjnego ogólnego i nie kończy się rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Dlatego też na bezczynność w przedmiocie wydania zaświadczenia nie przysługuje zażalenie, o jakim mowa w art. 37 k.p.a. Wobec cze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 43, Sygnatura: I GSK 2093/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Organem, o którym mowa w art. 241 § 1 Kodeksu celnego nie jest dyrektor izby celnej. 2. Artykuł 19 § 5 ustawy z 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nadawał dyrektorowi izby celnej uprawnienia organu egzekucyjnego jedynie w zakresie ograniczonym do stosowania objętych nim środków egzekucji należności pieniężnej. Brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że uprawnienie to mogło dotyczyć także postępowania zabezpieczającego, skoro obejmowało tylko „środki egzekucyjneR [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 117, Sygnatura: II OZ 642/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przez "postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym", o których mowa w przepisie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.) należy rozumieć postanowienia wydawane w toku postępowania administracyjnego, a nie postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty lub kończące postępowanie w sprawie, bądź też kończące p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II OZ 642/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski - Kancelaria Civitas et Ius 9-2-2008 1. Przez "postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym", o których mowa w przepisie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.) należy rozumieć postanowienia wydawane w toku postępowania administracyjnego, a nie postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: II OZ 642/07
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przez „postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym”, o których mowa w przepisie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.) należy rozumieć postanowienia wydawane w toku postępowania administracyjnego, a nie postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty lub kończące postępowanie w sprawie, bądź te [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: I OSK 1122/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 103 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr 125, poz. 1371 ze zm.) stanowi: „przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1–3, do czasu uzyskania licencji prowadzą działalność gospodarczą na dotychczasowych warunkach”. Oznacza to, że po uzyskaniu licencji, prowadzą działalność gospodarczą na warunkach w niej określonych. Gdyby więc skarżący nie wystąpił o wydanie licencji, czy też precyzyjnej nie uzyskał jej do dnia 1 stycznia 2004 r., to [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 116, Sygnatura: II FPS 8/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koszty dyskonta weksli (odsetki dyskontowe, prowizja bankowa), którego rezultatem było otrzymanie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą pieniędzy w terminie wcześniejszym, niż to wynika z terminu płatności weksli, mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.). Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 15 grudni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II GSK 46/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pomoc w ramach Działania 1.2. "Ułatwianie startu młodym rolnikom", o jakiej mowa w załączniku 3.1.2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz.U. nr 207, poz. 2117), może być przyznana takiemu rolnikowi, który był posiadaczem gospodarstwa rolnego przez okres dłuższy niż 12 miesięcy przed zawarciem umo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: II OSK 255/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przykładowe wymienienie w przepisie art. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 ze zm.) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, dróg i parkingów o trwałej nawierzchni wskazuje na to, iż ustawodawca używając pojęcia „powierzchnie zanieczyszczone” wiązał je z terenami, czyli powierzchnią ziemi, w tym również zabudowanej. Naliczenie zatem opłat za odprowadzanie ścieków w posta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 45, Sygnatura: II GZ 31/07
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski 45-4-2007 I Nie można ustawodawcy przypisać woli ograniczenia zakresu stosowania art. 63 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do wniosków wymienionych w innych niż p.p.s.a. ustawach. Taki zamiar ustawodawcy pozostawałby w sprzeczności z wyraźnym sformułowaniem "jeżeli ustawy tak stanowią" bez zastosowania dookreślenia wyłączającego p.p.s.a. z kręgu ustaw o jakich w przepisie tym mowa. Z treści art. 63 oraz art. 230 § 1 p.p.s.a. z jednej strony i art. 173 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, [21], 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU