STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: I ACr 239/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczenie tzw. nieważności ex lege decyzji organów spółki dawałoby wszystkim posiadającym interes prawny, w tym wspólnikom, nieograniczoną czasowo, ani innymi warunkami, możliwość wystąpienia z powództwem o ustalenie nieważności każdej uchwały, co w sposób oczywisty zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu i powodowało niepewność większości działań gospodarczych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 27, Sygnatura: I ACz 179/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Samo zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, dokonane czy to przed wszczęciem procesu (lub innego postępowania), czy też później, nie może tamować biegu tego procesu, dopóki nie nastąpiło ogłoszenie upadłości (...). Przeciwne stanowisko mogłoby prowadzić do tego, że dłużnik, który nie został jeszcze pozbawiony prawa dysponowania swym majątkiem, nie mógłby bronić swych interesów przy użyciu instrumentu procesu, ponieważ proces ten podlegałby zawieszeniu z urzędu.2. Stan upadłości d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 29, Sygnatura: I ACr 47/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie o waloryzacji świadczeń zgodnie z zasadami art. 358 § 3 k.c. ma charakter konstytutywny. A zatem od daty uprawomocnienia się takiego kształtującego orzeczenia, nowe świadczenie w nim określone staje się wymagalne. Zgodnie więc z art. 481 § 1 k.c. odsetki od kwoty zwaloryzowanej przez sąd należą się wierzycielowi od daty uprawomocnienia się wyroku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 40, Sygnatura: I ACr 770/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nazwa „Gdańsk” nie jest nazwą jednostki samorządu terytorialnego, którą jest „Gmina Gdańsk”, lecz nazwą geograficzną używaną powszechnie w kraju i za granicą. Utrwalone są obcojęzyczne wersje nazwy Gdańsk, np: Danzig ( niem.), Danzica (wł.), Gedania (łac.).Rzeczownikowa i przymiotnikowa forma nazwy geograficznej używana jest bez ograniczeń. Ograniczenia swobody korzystania z dobra powszechnego i skomercjalizowanie go wymaga ustawy.Nie istnieje jednak ustawa ograniczająca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 41, Sygnatura: I ACR 214/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznane bankom przepisem art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r.- prawo bankowe (Dz.U. Nr 4, poz. 212 z późniejszymi zmianami) uprawnienie do egzekwowania należności określonych wyciągami z ksiąg oraz innymi dokumentami związanymi z dokonaniem czynności bankowych bez potrzeby uzyskiwania dla nich sądowych klauzul wykonalności, dotyczyć może także wierzytelności nabytej na podstawie przelewu. Z uwagi jednak na to, że uprawnienie to stanowi wyjątek od zasady określonej w art. 776 k.p.c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 12 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 69, Sygnatura: I ACr 101/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik może swobodnie dysponować tą częścią wierzytelności, która na podstawie konkretnego przepisu objęta jest niedopuszczalnością egzekucji, a skoro tak, to poddłużnikowi, który wypłaca dłużnikowi jego wierzytelności w części w jakiej z mocy Prawa nie podlega ona egzekucji, nie można czynić zarzutu działania bezprawnego, co jest warunkiem odpowiedzialności z art. 415 k.c., nawet jeżeli poddłużnik nie stosuje się w tym wypadku do pouczenia komornika niezgodnego z treścią obowiązującego Prawa, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 70, Sygnatura: I ACz 19/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W art. 28 Prawa upadłościowego jest mowa jedynie o wyłączeniu z masy upadłości rzeczy nie należących do upadłego. Przez rzecz - w rozumieniu tego przepisu - należy rozumieć wszelkie prawa, byleby przedmiot wyłączenia nadawał się do wyłączenia z masy i był indywidualnie oznaczony. Wyłączeniu może także podlegać bezsporna, bądź sporna, wierzytelność. Jednakże będzie to zawsze rzecz (prawo) należąca do aktywów masy upadłości, składająca się na majątek upadłego, który zostanie przeznaczony na spłac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 71, Sygnatura: I ACr 77/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochodzenie wierzytelności, zabezpieczonej hipotecznie, bezpośrednio od właściciela nieruchomości hipotecznie obciążonej, nie jest prawnie możliwe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 72, Sygnatura: I ACr 45/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do masy upadłości wchodzą także wierzytelności upadłego istniejące w dniu ogłoszenia upadłości, jeżeli nie zostały wyłączone przez zgromadzenie wierzycieli z masy upadłości (art. 121 Prawa upadłościowego) jako wątpliwe co do istnienia lub możliwości zrealizowania. Wierzytelnością taką jest z pewnością roszczenie o wniesienie kapitału zakładowego czy o odszkodowanie z powodu nie przyjęcia aportu na spółkę i może być tym samym dochodzone - co do zasady - przez syndyka. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 74, Sygnatura: I ACr 635/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie zamieszczenie w umowie SMGS postanowień o represyjnych karach pieniężnych nie było przeoczeniem, lecz umawiające się strony uznały tę instytucję za zbędną, ponieważ kolej powinna ustalić przewoźne na takim poziomie, aby zapewniło to jej rentowność. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, [21], 22, 23, 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU