STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2017 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: V KK 129/17
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji gdy procedujący sąd dysponował sygnałem wskazującym na istnienie wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, bowiem przy przesłuchaniu w postępowaniu przygotowawczym oskarżony oświadczył, że leczy się psychiatrycznie na depresję, należy przyjąć, że nie jest możliwe uwzględnienie wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej ze stronami kary bez przeprowadzenia rozprawy. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu, na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: III SA/Wa 1593/16
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku umów cesji (obrotu) wierzytelnościami, gdy dochodzi do nabycia przez cesjonariusza wierzytelności od cedenta za umówioną cenę, niższą niż nominalna wartość tej wierzytelności, i nie ustalono między stronami żadnego wynagrodzenia z tytułu tak określonej usługi nabycia długu, czynność ta, jeżeli umowa jest zawarta na własne ryzyko cesjonariusza (nabywcy), nie stanowiąc odpłatnej usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 5, pozycja: 45, Sygnatura: I SA/Po 1369/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka cywilna (jak ma to miejsce np. w podatku od towarów i usług) lecz wspólnicy tej spółki, którymi w niniejszej sprawie są osoby fizyczne. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, każdy z jej wspólników jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. ¯aden ze wspólników nie ma ani obowiązku, ani prawa prowadzenia odrębnie ksiąg podatkowych właśnie z uwagi na treść art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Łd 267/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest możliwe, aby w drodze interpretacji indywidualnej organ stwierdził, że w danym przypadku nie zaistniały podstawy do zastosowania klauzuli unikania opodatkowania wynikające z art. 119a Ordynacji podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 24 maja 2017 r., sprawy ze skargi P. R., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K., działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów, obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia (...), nr (... [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 70, Sygnatura: III CSK 167/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Związek przyczynowy między zachowaniem pozwanego a szkodą w postaci pogorszenia stanu zdrowia pacjenta nie musi być ustalony w sposób pewny, wystarczy wysoki stopień prawdopodobieństwa istnienia takiego związku, a w przypadku wielości możliwych przyczyn – przeważające prawdopodobieństwo związku przyczynowego szkody z jedną z tych przyczyn. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa K.K., przeciwko A. B., przy uczestnictwie interwenienta ubocznego po stronie pozwanego Towarzystwa Ubezpiec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 71, Sygnatura: I SA/Bd 200/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wyeliminowane z obrotu prawnego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług za czerwiec 2011 r. było podstawą prawną wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego za lipiec 2011 r., to ma zastosowanie art. 240 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 23 maja 2017 r., sprawy ze skargi G. M. W., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. (obecnie Dyrektor Izby Ad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: II KK 80/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skazanie za wykroczenie i wymierzenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie stanowi okoliczności kwalifikującej, o której mowa w art. 178a § 4 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie A. B., skazanego z art. 178a § 4 k.k. i in., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu – w trybie art. 535 § 5 k.p.k. w dniu 20 kwietnia 2017 r., kasacji, wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, na korzyść skazanego, od wyroku Sądu Rejonowego w W. z dnia 18 kwietnia 201 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: III SA/Kr 253/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ani art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ani art. 8 ust. 2 i ust. 3, ani art. 20 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) nie kreują obowiązku burmistrza do wydania aktu w przedmiocie wykonania czynności utrzymania drogi wewnętrznej. Jedną z podstawowych różnic między drogą publiczną a drogą wewnętrzną stanowi stosunkowo wąski krąg podmiotów uprawnionych do korzystania z drogi wew [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: IV KK 444/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cel przyjęcia ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485) został jednoznacznie wskazany w jej tytule i jest nim przeciwdziałanie narkomanii. Stąd też narkotyk będący przedmiotem przestępstwa z art. 62 omawianej ustawy musi spełniać nie tylko kryterium przynależności grupowej do związków wymienionych w załącznikach do tego aktu prawnego, ale również kryterium ilościowe pozwalające na jednorazowe użycie w celu osiągnięcia choćby potencjalnego ef [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: I SA/Po 1266/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez akta rozumieć należy spersonalizowany (dotyczący konkretnego adresata) zbiór udokumentowania czynności i danych określonego rodzaju postępowania podatkowego, który tworzy wskazane i rozróżniane w art. 293 § 2 pkt 2 i pkt 3 Ordynacji podatkowej, akta dokumentujące czynności sprawdzające, akta postępowania podatkowego albo akta kontroli podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 18 maja 2017 r., sprawy ze skargi M. R., na postanowie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, [21], 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU