STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 502/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest podstaw do przyjęcia, że sobota jest obecnie, po nowelizacji Kodeksu pracy ustawą z dnia 1 marca 2001 r., dniem uznanym przez ustawę za dzień wolny od pracy – jak tego wymaga przepis art. 123 § 3 k.p.k. Z UZASADNIENIA Zaskarżone postanowienie obrońca otrzymał w dniu 19 lipca 2003 r. (zwrotne poświadczenie odbioru listu poleconego). Zażalenie zostało nadane w urzędzie pocztowym jako przesyłka polecona w dniu 28 lipca, a więc po upływie 7-dniowego terminu z art. 460 k.p.k. Termin [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z Katowicach z dnia 13 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: II AKo 119/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „szczególnej wagi lub zawiłości sprawy” w rozumieniu przepisu art. 25 § 2 k.p.k. wiązać należy z sytuacją specjalną, ponadprzeciętną, rzadką i wyjątkową, tak z faktycznego, jak i prawnego punktu widzenia, wymagającą skomplikowanej operacji myślowej, jeśli chodzi o analizę obszernego materiału dowodowego, czy też przeprowadzenia wykładni określonych norm prawnych, które nie znalazły dotychczas odbicia w judykaturze Sądu Najwyższego lub sądów apelacyjnych. Podkreślić trzeba i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: VI ACa 81/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakakolwiek decyzja wykluczenia z danej społeczności religijnej narusza wolność uprawiania kultu, nauczania oraz wykonywania właściwych dla danego wyznania praktyk i czynności rytualnych wspólnie z innymi wyznawcami, bo nie może ona stanowić naruszenia swobody sumienia i wyznania z uwagi na zasady określone w art. 25 ust. 3 Konstytucji RP dotyczące autonomii religii i związków wyznaniowych. Z UZASADNIENIA Kazimierz K. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 62 000 zł tytułem zadośćuczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 143/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Normatywna treść art. 158 k.k. wskazuje, że konstrukcja przestępstwa bójki polega między innymi na różnicowaniu odpowiedzialności za udział w bójce w zależności od stopnia jej niebezpieczeństwa, wyrażającego się skalą narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, albo skutków określonych w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1 k.k. (art. 158 § 1 k.k.) oraz następstwem bójki w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 158 § 2 k.k.) lub śmierci człowieka (art. 158 § 3 k.k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 31 lipca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 568/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli odsetki mają obecnie charakter waloryzacyjny, to należą się one wierzycielowi dopiero od dnia wyrokowania jako chwili, która decyduje o wysokości odszkodowania, stosownie do art. 363 § 2 k.c. Zadośćuczynienie wyliczone według cen z daty jego ustalenia - z reguły jest nią data orzekania - staje się zatem wymagalne dopiero w tej dacie i dopiero od niej dłużnik pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia. 2. Przepis art. 447 k.c. stanowi, że sąd z ważnych powodów może na żądanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 43, Sygnatura: VI ACa 61/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 78-80 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Samorządowe Kolegium Odwoławcze władne jest do oceny zasadności proponowanej nowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego pod kątem zmiany wartości gruntu, stanowiącej podstawę do jej ustalenia. Kolegium nie jest właściwe do rozstrzygania o ważności i skuteczności uchwał, gdyż powyższe przepisy nie przewidują takiego uprawnienia Kolegium. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 19 września 2002 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 305/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Współsprawstwo sukcesywne”, jako szczególna odmiana współsprawstwa, polega głównie na tym, że współdziałanie następuje w trakcie wykonywania już znamion czynu zabronionego i po zrealizowaniu przez sprawcę pojedynczego lub współsprawców istotnej, z punktu widzenia odpowiedzialności karnej, części znamion. Z UZASADNIENIA Apelację od wyroku wniósł Prokurator. Na podstawie art. 425 § 1 i art. 444 k.p.k. zaskarżył powyższy wyrok w całości na niekorzyść oskarżonego. Na podstawie art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 307/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sporządzenie pisemnej apelacji należy jeszcze do czynności związanych z wykonywaniem obowiązków obrońcy z urzędu przed sądem I instancji... udział obrońcy w rozprawie apelacyjnej lub też posiedzeniu wyznaczonym w trakcie postępowania przed sądem odwoławczym, a kończącym postępowanie w sprawie, daje jedynie podstawę do zasądzenia na jego rzecz dodatkowych kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu przed sądem odwoławczym. Z UZASADNIENIA Z uwagi na niestawiennictwo adwokata P. K. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 96, Sygnatura: II AKo 320/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 327 § 4 k.p.k. wyłącza oddziaływanie zakazu ne bis in idem, jako negatywnej przesłanki procesowej oraz przyczyny nieważności orzeczenia z mocy samego prawa, na podstawie obowiązującego do dnia 1 lipca 2003 r. art. 101 § 1 pkt 3 k.p.k., jeżeli dalsze postępowanie jest kontynuacją umorzonego wcześniej postępowania przygotowawczego, w wyniku decyzji podjętej na podstawie art. 327 § 1 lub § 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Ryszardowi K., oskarżon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 96, Sygnatura: II AKo 320/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 327 § 4 k.p.k. wyłącza oddziaływanie zakazu ne bis in idem, jako negatywnej przesłanki procesowej oraz przyczyny nieważności orzeczenia z mocy samego prawa, na podstawie obowiązującego do dnia 1 lipca 2003 r. art. 101 § 1 pkt 3 k.p.k., jeżeli dalsze postępowanie jest kontynuacją umorzonego wcześniej postępowania przygotowawczego, w wyniku decyzji podjętej na podstawie art. 327 § 1 lub § 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Ryszardowi K., oskarżon [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, [201], 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU