STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: I SA/Łd 1190/99
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez "otrzymanie towaru", o którym mowa w art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) należy rozumieć pewien stan faktyczny, polegający na tym, że podatnik faktycznie dysponuje towarem, choć nie musi go wykorzystać do celów gospodarczych. Z UZASADNIENIA W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Skarbowego Ł.-W. w firmie "K." należącej do Doroty i Piotra K., działających jako spółka cywiln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 września 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: I SA/Łd 48/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umorzenie przez spółkę akcyjną własnych akcji wcześniej przez nią wykupionych, bez jednoczesnego obniżenia kapitału akcyjnego (buy-back), nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 106 z 1993 r., poz. 482 ze zm.) i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 90 z 1993 r., poz. 416 z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 87, Sygnatura: I ACa 898/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Głosowanie przy użyciu techniki komputerowej, spełnia wymogi tajności w rozumieniu przepisu art. 411 k.h., zapewniając wspólnikowi możliwość nieskrępowanego oddania głosu. 2. W świetle przepisu art. 421 k.h. i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz w świetle przepisów art. 377 i następnych Kodeksu handlowego, spółka akcyjna nie jest zobowiązana ani do okazywania akcjonariuszom innych dokumentów poza określonymi w art. 68 ustawy o r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 38, Sygnatura: SK 11/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 15 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 1997 r. (Dz.U. nr 9, poz. 31; zm.: nr 101, poz. 444, nr 116, poz. 502; z 1992 r. nr 21 poz. 86, nr 94, poz. 467; z 1993 r. nr 121, poz. 540; z 1994 r. nr 123, poz. 600, nr 132, poz. 675; z 1995 r. nr 147, poz. 715; z 1996 r. nr 91, poz. 409, nr 149, poz. 704; z 1997 r. nr 5, poz. 24, nr 107, poz. 689, nr 121, poz. 770, nr 123, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: III SA 1420/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na zasadzie art. 64 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności spółki cywilnej wobec Skarbu Państwa z wierzytelnością Skarbu Państwa wobec wspólnika tej spółki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 20 września 1999 r., Izba Skarbowa w Sz., na podstawie art. 247 § 1 pkt 2 oraz art. 248 § 1 w związku z art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordyna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: V SA 3761/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 58 § 2 Kodeksu celnego przewiduje solidarną odpowiedzialność m.in. posiadacza towaru tylko w zakresie pokrycia kosztów cofnięcia towarów. Nie można tej dyspozycji rozciągnąć na kwestię nieuregulowaną w cytowanym przepisie - upatrywać w niej źródła obowiązku cofnięcia za granicę towaru ciążącego na posiadaczu samochodu. Z UZASADNIENIA Skarżący złożył skargę na decyzję prezesa Głównego Urzędu Ceł, utrzymującą w mocy decyzję dyrektora urzędu celnego, mocą której nakazano skarżącemu p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 67, Sygnatura: V CKN 440/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Podanie w prasie informacji o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia może nastąpić bez zgody osoby, której dotyczy, gdy pełni ona funkcję publiczną w rozumieniu art. 14 ust. 6 Prawa prasowego. 2. Pełnienie funkcji prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej może być - w konkretnych okolicznościach - uznane za działalność publiczną w rozumieniu tego przepisu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Romana B. przeciwko Antoniemu W. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: P. 3/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 55 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368; zm.: nr 104, poz. 515; z 1997 r. nr 75, poz. 471, nr 106, poz. 679, nr 114, poz. 739, nr 144, poz. 971; z 1998 r. nr 162, poz. 1126; z 1999 r. nr 20, poz. 180, nr 75, poz. 853; z 2000 r. nr 2, poz. 5, nr 48, poz. 552, nr 60, poz. 704, nr 91, poz. 1008; z 2001 r. nr 49, poz. 508 i poz. 509) w części wyłączającej możliwość orzeczenia o zwrocie kosztów postępowania na rzecz skar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 44, Sygnatura: I CKN 1159/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211 ze zm.) wyklucza objęcie tajemnicą takiej informacji, o treści której zainteresowany nią podmiot może powziąć wiadomość w zwykłej i dozwolonej drodze. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Pawła B. przeciwko Elżbiecie D. i Maksymilianowi S. o ustalenie i zakazanie, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 5 września 2001 r. na rozprawie kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 97, Sygnatura: III RN 123/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) Urzędowe czynności podejmowane przez organy gminy lub z ich umocowania przez powołaną w tym celu komisję konkursową i zmierzające do powierzenia stanowiska dyrektora publicznej szkoły podstawowej mają w przeważającej mierze charakter czynności z zakresu prawa pracy, poprzedzających nawiązanie (przekształcenie) zobowiązaniowego stosunku pracy, a spory na tle legalności postępowania konkursowego należą do kategorii spraw o roszczenia związane ze stosunkiem pracy (art. 476 § 1 pkt 1 k.p.c.). 2) [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, [201], 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU