STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 100, Sygnatura: II AKo 358/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wydane przed dniem 1 lipca 2003 r. orzeczenie jest dotknięte którymś z najpoważniejszych uchybień wymienionych w obowiązującym do tej daty art. 101 § 1 k.p.k., a należących obecnie do bezwzględnych powodów odwoławczych z art. 439 § 1 k.p.k. (w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 10 stycznia 2003 r., Dz.U. nr 17, poz. 155), to należy stwierdzić nieważność takiego orzeczenia, w trybie i na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 1 lipca 2003 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 42, Sygnatura: III AUa 293/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie w sprawach świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest wszczynane na wniosek zainteresowanego, co oznacza, że organ rentowy nie może z urzędu podejmować decyzji w sprawie zmiany kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 7 grudnia 2001 r., oddalił odwołanie wnioskodawczyni od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 16 maja 2001 r., a którą to organ rentowy odmówił wyp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 94, Sygnatura: I ACa 729/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r., o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 11 z 1996 r., poz. 62) nakłada na zakład ubezpieczeń obowiązek przedstawienia ubezpieczającemu w formie pisemnej różnicy między postanowieniami umowy regulującymi prawa i obowiązki stron w sposób odbiegający od ogólnych warunków ubezpieczenia, a ogólnymi warunkami ubezpieczeń stosowanych przez zakład ubezpieczeń. Fakt zaś, że w przepisie tym nie sprecyzowano skutków prawnych, jakie wywołuje w danym st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 42, Sygnatura: I ACa 729/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r., o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 11 z 1996 r., poz. 62) nakłada na zakład ubezpieczeń obowiązek przedstawienia ubezpieczającemu w formie pisemnej różnicy między postanowieniami umowy regulującymi prawa i obowiązki stron w sposób odbiegający od ogólnych warunków ubezpieczenia, a ogólnymi warunkami ubezpieczeń stosowanych przez zakład ubezpieczeń. Fakt zaś, że w przepisie tym nie sprecyzowano skutków prawnych, jakie wywołuje w danym st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 48, Sygnatura: II AKa 239/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność Skarbu Państwa w oparciu o przepis art. 525 § 2 k.p.k. wchodzi w grę wówczas, gdy szkoda i krzywda oskarżonego została spowodowana wykonaniem względem niego w całości lub części kary, której nie powinien był ponieść i szkoda ta nie została zre-kompensowana. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca Jacek S. wystąpił z wnioskiem przeciwko Skarbowi Państwa o przyznanie mu odszkodowania za niesłuszne aresztowanie i skazanie. Wyrokiem z dnia 25 lutego 2003 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił wniosek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 763/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie emerytalne osoby ubezpieczonej, które nie może być doręczone i wypłacone z powodu zaginięcia tej osoby, podlega wstrzymaniu zgodnie z przepisem art. 134 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.). Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2003 r. w Białymstoku, w sprawie z wniosku Rysz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 350/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie dokonania wypłaty osobie nieuprawnionej, poszkodowanym tą czynnością jest bank, a nie osoba, która zdeponowała środki na rachunku. Zachowuje ona nadal roszczenie o ich zwrot w całości lub w części. Bank może się zwolnić z zobowiązania wynikającego z umowy rachunku bankowego w takim zakresie, w jakim wierzyciel ze świadczenia korzystał (art. 452 k.c.) albo w razie wykazania przesłanek odpowiedzialności kontraktowej posiadacza rachunku. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 26 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: III AUa 232/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądy powszechne są obowiązane do stosowania obowiązujących przepisów prawa, co oznacza, że nie mogą one poddawać krytyce poczynań władzy ustawodawczej lub odmówić stosowania przepisów zgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 26 listopada 2001 r., oddalił odwołanie wnioskodawcy - Mieczysława J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 marca 2000 r., którą to decyzją organ rentowy doko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 232/021
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r., sygn. III AUa 232/021 Teza głosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Sądy powszechne są obowiązane do stosowania obowiązujących przepisów prawa, co oznacza, że nie mogą one poddawać krytyce poczynań władzy ustawodawczej lub odmówić stosowania przepisów zgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 1. W stanie faktycznym orzeczenia SA na tle jednoznacznych przepisów prawnych (ustawy i rozpor [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 40, Sygnatura: I ACa 988/02
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Początek biegu przedawnienia określonego w art. 20 ust. 4 ustawy o znakach towarowych liczy się zgodnie z regułą wyrażoną w przepisie art. 120 § 2 k.c., iż bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia. Z UZASADNIENIA „F. International” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., w dniu 14 sierpnia 2001 r. wystąpiła z pozwem przeciwko Sławomirowi S. i „P. Press&# [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, [202], 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU