STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: II AKa 146/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprzyznawanie się do winy jest prawem oskarżonego zagwarantowanym przepisami. Odmowa przyznania się do stawianego zarzutu mieści się w granicach prawa do obrony, służącego oskarżonemu. Dopóki zaś obrona mieści się w granicach przysługujących mu uprawnień, dotąd nie będzie powodu do wyciągania z niej wniosków niekorzystnych dla niego, w szczególności co do wymiaru kary. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2003 r., sprawy Ł. H., oskarżonego z art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: II AKa 96/03
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada swobodnej oceny dowodów, leżąca u podstaw prawidłowego wyrokowania, zachowana jest wówczas, gdy przede wszystkim spełnia warunki określone tym przepisem, a więc gdy ocena ta dokonywana jest z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Uwzględnienie w ocenie dowodów "wskazań wiedzy" ma odniesienie nie tylko do pewnego poziomu wiedzy ogólnej, którą organ procesowy dysponuje i wykorzystuje w procesie weryfikacji przeprowadzonych dowodów, a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 53/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wadliwość naprawy z przyczyn leżących po stronie właściciela warsztatu naprawczego powoduje przerwanie związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. między wypadkiem a stanem samochodu po naprawie. (...) W konsekwencji, jeżeli ta wadliwie wykonana naprawa wymaga korekty, w tym zakresie odpowiedzialny jest za nią właściciel warsztatu, zaś za koszty doprowadzenia samochodu do stanu poprzedniego, przyczynowo związane z wypadkiem, odpowiada ubezpieczyciel, odpowiadający w ramach ubezpieczenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: II AKa 157/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odwołanie wyjaśnień przyznających fakty obciążające oskarżonego nie może automatycznie powodować wyeliminowania ich z materiału dowodowego, bez wniknięcia w konkretne okoliczności zawarte w tych wyjaśnieniach. Obowiązkiem sądu w takiej sytuacji jest natomiast ustosunkowanie się, którą ze sprzecznych wersji uznaje za wiarygodną, a decyzja w tej kwestii powinna być oparta na rozważeniu konkretnych okoliczności danej sprawy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: II AKa 132/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przyjętej w art. 310 § 4 k.k. formule karalności czynności przygotowawczych fałszerstwa pieniędzy, ma ona miejsce wówczas, gdy zostanie spełniona nawet jedna spośród wielu możliwych postaci czynności przygotowawczych. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2003 r., sprawy Piotra P., oskarżonego z art. 310 § 1 k.k. i inne, z powodu apelacji, wniesionych przez obrońcę oskarżonego i oskarżyciela publicznego, od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 19 marca 2003 r., sygn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 324/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na pracodawcy spoczywa powinność prawidłowego wykazania wynagrodzenia osiąganego przez pracownika w poszczególnych latach i żaden przepis nie nakłada na organ emerytalno-rentowy obowiązku kontrolowania zgodności wydanego zaświadczenia z dokumentacją płacową pracodawcy. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 8 marca 2001 r., o przeliczeniu emerytury od dnia 1 lutego 2001 r., tj. od miesiąca, w którym został zgłoszony wniose [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 237/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie na podstawie art. 552 § 1 k.p.k. przysługuje również oskarżonemu, co do którego – w wyniku kasacji – umorzono postępowanie z powodu przedawnienia lub innej ujemnej przesłanki procesowej wyłączającej dopuszczalność dalszego toczenia się postępowania, jeżeli u podstaw takiego umorzenia legło stwierdzenie, że oskarżony nie popełnił przestępstwa i istniałyby podstawy do jego uniewinnienia. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w Warszawie, wyrokiem z dnia 3 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 84, Sygnatura: II AKz 487/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mylne pouczenie uczestnika postępowania o przysługującym mu prawie, terminie lub sposobie wniesienia środka odwoławczego, stanowi przyczynę niedotrzymania terminu zawitego niezależną od strony w rozumieniu art. 126 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Andrzejowi G., oskarżonemu o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. w związku z art. 31 § 2 k.k., zażalenia wniesionego przez oskarżonego, na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 maja 2003 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 88, Sygnatura: II AKz 473/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skazanie oskarżonego nieprawomocnym wyrokiem zwalnia sąd pierwszej instancji od powinności wykazywania w postanowieniu co do tymczasowego aresztowania prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa (art. 249 § 1 k.p.k.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Czesławowi F., oskarżonemu o przestępstwo z art. 43 ust. 1 i ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zażalenia wniesionego przez obrońcę, na postanowienie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2003 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: II AKz 655/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Subiektywne przekonanie sądu, że biegły w dacie sporządzenia opinii w związku z toczącym się przeciwko niemu, nie związanym z przedmiotową sprawą postępowaniem karnym, nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków, wbrew odmiennemu w tym fragmencie poglądowi wyrażonemu przez prowadzącego postępowanie przygotowawcze prokuratora, nie może być uznane za istotny brak tego postępowania w rozumieniu art. 345 k.p.k., o ile sporządzona na piśmie opinia zawiera wszystkie dane, o których mowa w prze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, [203], 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU