STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 88, Sygnatura: I ACa 1521/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawo z rejestracji znaku towarowego jest zbywalne, jednakże art. 15 ust. 3 ustawy o znakach towarowych stanowi, że "umowa o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego staje się skuteczna wobec osób trzecich od dnia dokonania wpisu w rejestrze znaków towarowych". Oznacza to, że dopiero z chwilą wpisu do rejestru, następca prawny może samodzielnie występować z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa z rejestracji. 2. Prawo z rejestracji znaku powstaje w dacie wydania decyzji o rejestra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: I CZ 73/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykreślona z rejestru handlowego na podstawie nieprawomocnego postanowienia sądu rejestrowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie traci osobowości prawnej do chwili uprawomocnienia się tego postanowienia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Central Soya Rolpol Holding Spółki z o.o. w O. Oddziału w J. - następcy prawnego Central Soya J. Spółki z o.o. w J., przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Compensa SA I Oddziałowi w P. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu ni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 54, Sygnatura: I SA/Gd 169
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie "retrospektywnie" użyte w przywołanym art. 14 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 ze zm.), należy rozumieć jako możność wstecznego zastosowania obniżonej stawki celnej w sytuacji, gdy w dniu odprawy celnej strona nie spełniła wszystkich określonych przepisami prawa warunków, a uzupełniła je w terminie późniejszym. Z UZASADNIENIA Eugeniusz K., prowadzący Skład Handlowy (...) Import Eksport w Sz. G., w dniu 4 lutego 1998 r. zgłosił do odprawy celne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: II CKN 602/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o przelew w celu inkasa wierzytelności przysługującej podmiotowi nie będącemu bankiem, w której strona przyjmująca zlecenie inkasa zobowiązała się do wyegzekwowania należności przy użyciu bankowego tytułu wykonawczego, jest nieważna, a świadczenie spełnione w wykonaniu tej umowy podlega zwrotowi. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjno-Usługowego "Farmacja Sz." SA w S. przeciwko Jarosławowi B., Waldemarowi N., Arturowi P., Andrzejowi R. i Bankowi Spółdzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: II CKN 601/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściciele zajętych pod drogi publiczne nieruchomości, które z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.) własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, mogą dochodzić jedynie odszkodowania przewidzianego w tym przepisie, zachowując wskazany w nim tryb. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "Bims Plus" Spółki z ograniczoną odpowiedzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: III CZP 27/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek, z mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) podlegały zabezpieczeniu hipoteką ustawową tylko na nieruchomościach dłużnika. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O., z udziałem Fabryki Maszyn "Celpa" SA w Ł., o wpis hipoteki ustawowej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 27 czerwca 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 86, Sygnatura: I SA/Gd 379/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro strona kwestionuje autentyczność umowy sprzedaży zarejestrowanej w innym Urzędzie Skarbowym i twierdzi, że organ dysponuje sfałszowaną umową, to powinna złożyć stosowne zawiadomienie do organów zajmujących się ściganiem przestępstw i po wszczęciu postępowania karnego złożyć ewentualnie wniosek o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie. Jeżeli strona składa tylko oświadczenie na jakąś okoliczność, a udowodnienie jej jest możliwe przez przedłożenie dokumentu lub stosownego orzeczenia, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 112, Sygnatura: I SA/Gd 1870/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwy sposób dokumentowania poniesionych wydatków ma istotne znaczenie przy ustaleniu rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów, poniesionych przez podatnika. Z UZASADNIENIA Pan Krzysztof D. prowadził w 1994 r. działalność gospodarczą o profilu usługowo-handlowym („F.”), dokumentowaną księgami rachunkowymi. Z tytułu prowadzonej działalności podatnik wykazał: – przychód: 44 130 931 900 zł; – koszty: 41 676 577 800 zł; – dochód: 2 454 354 100 zł; – p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: III CZP 21/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokumenty wymienione w art. 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140, poz. 939 ze zm.) stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej hipoteki na użytkowaniu wieczystym, przysługującym dłużnikowi banku, jeżeli oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku złożone zostało w formie aktu notarialnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku "Geyer & Hosaja Zakłady Gumowe w M." Spółki z o.o. o wpis hipoteki kaucyjnej i hipoteki, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: III CZP 21/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokumenty wymienione w art. 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140, poz. 939 ze zm.) stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej hipoteki na użytkowaniu wieczystym, przysługującym dłużnikowi banku, jeżeli oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku złożone zostało w formie aktu notarialnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku "Geyer & Hosaja Zakłady Gumowe w M." Spółka z o.o. o wpis hipoteki kaucyjnej i hipoteki, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, [203], 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU