STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 54, Sygnatura: I ACz 443/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik nie jest uczestnikiem postępowania klauzulowego (o nadanie klauzuli wykonalności) przeciwko małżonkowi dłużnika i nie przysługuje mu legitymacja do zaskarżenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2003 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku Waldemara K. z udziałem dłużnika Grzegorza Marka R. i małżonki dłużnika Magdaleny Izabeli R., o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 2076/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokumentem stanowiącym podstawę do podwyższenia emerytury policyjnej z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, jest zaświadczenie wystawione przez komórkę kadrową właściwą ze względu na ostatnie miejsce pełnienia przez funkcjonariusza służby, sporządzone na podstawie akt osobowych funkcjonariusza lub innych dokumentów potwierdzających taki fakt. Z uzasadnienia Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. decyzją z dnia 11 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 50, Sygnatura: I ACa 201/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność - co do zasady - na podstawie art. 298 k.h. może ponosić osoba, która złożyła rezygnację, a który to fakt nie został uzewnętrzniony w rejestrze handlowym poprzez wykreślenie jej jako członka zarządu. Osoba taka może ekskulpować się wykazując przesłanki wymienione w § 2 art. 298 k.h. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2003 r. w B., na rozprawie, sprawy z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B., przeciwko Zygmuntowi K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 401/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Analiza treści przepisu art. 184 k.p.k. prowadzi do wniosku, iż przewidziane tam zażalenie służy jedynie oskarżonemu i może być to zażalenie w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka. Ustawa nie przewiduje natomiast uprawnienia do składania zażaleń przez prokuratora, a nadto nie sposób w drodze dowolnej wręcz analogii, byłoby dopatrywać się podstawy do zaskarżenia postanowienia o ujawnieniu danych świadka, porównywalnie do postanowień o zachowaniu w tajemnicy danych, a tylko w t [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 108, Sygnatura: II AKa 122/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kopanie i uderzanie funkcjonariuszy niewątpliwie powodowało naruszenie ich nietykalności a jednocześnie stanowiło przemoc zmierzającą do zmuszenia funkcjonariuszy do zaniechania prawnych czynności służbowych. Działanie sprawcy, polegające na zastosowaniu przemocy wiążącej się z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza lub osoby mu do pomocy przybranej, realizuje jednocześnie znamiona przestępstwa określonego w art. 224 § 1 i § 2 k.k. oraz w art. 222 § 1 k.k., stanowi jedno przestępstw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 108, Sygnatura: II AKa 122/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kopanie i uderzanie funkcjonariuszy niewątpliwie powodowało naruszenie ich nietykalności a jednocześnie stanowiło przemoc zmierzającą do zmuszenia funkcjonariuszy do zaniechania prawnych czynności służbowych. Działanie sprawcy, polegające na zastosowaniu przemocy wiążącej się z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza lub osoby mu do pomocy przybranej, realizuje jednocześnie znamiona przestępstwa określonego w art. 224 § 1 i § 2 k.k. oraz w art. 222 § 1 k.k., stanowi jedno przestępstw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 204/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez wynagrodzenie za używanie rzeczy należy rozumieć nie tylko uiszczenie opłaty za efektywne korzystanie z obiektu, lecz także zwrot przez posiadacza w złej wierze wszelkich wydatków i ciężarów, do których zaliczyć trzeba między innymi podatki i daniny publiczne. Podatki i inne daniny publiczne są zatem elementem wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Natomiast w ramach umowy np. dzierżawy, najmu, leasingu strony mogą się umówić inaczej i oddzielić czynsz od innych opłat. Sąd Apelacyjny w Po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 39, Sygnatura: III AUa 2236/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd prowadzący postępowanie w zakresie ubezpieczeń społecznych winien w każdym przypadku ustalić, czy przedmiot tego postępowania uzasadnia wezwanie do udziału w sprawie w charakterze zainteresowanego innego podmiotu nie wymienionego w zaskarżonej decyzji, a którego praw i obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W., decyzją z dnia 11 grudnia 2000 r. stwierdził, że A. W. jako członek zarządu spółki z o.o. "A.", pełniący tę funkcję w o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 101/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie środka odurzającego małoletniemu stanowi znamię przestępstwa z art. 46 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i skoro ustawodawca przewidział możliwość oceny takiego działania jako wypadku mniejszej wagi, to nie można skutecznie powoływać się na zagrożenie dla małoletniego – jako element strony podmiotowej, sprzeciwiający się uznaniu czynu za wypadek mniejszej wagi. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2003 r., sprawy oskarżonych Mateusza G., Krzysztof [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 1874/01
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 39 § 1 k.c., kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania. Umowa zawarta przez osobę, która działając jako organ osoby prawnej przekroczyła zakres umocowania jest niewątpliwie umową nieważną. 2. Ważnyc [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, [205], 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU