STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 131, Sygnatura: III CKN 440/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zrzeczenie się roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej, nie pozbawia możliwości dochodzenia przez stronę uprawnioną, roszczenia odszkodowawczego (art. 390 § 3 k.c.) Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "Sigmy" SA w K. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w P. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 9 maja 2001 r. na rozprawie przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej kasacji powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 maja 1998 r., sygn. akt I ACa 202/98, oddala kasa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 74, Sygnatura: SA/Sz 278/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystąpienie nadpłaty nie daje podatnikowi swobody w dysponowaniu nią, skoro przepis art. 75 Ordynacji podatkowej stanowi, że nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2001 r., na podstawie przepisu art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 273 § 1 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w S. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 63, Sygnatura: V SA 1917/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem towarów powracających mogą być jedynie towary, które przed wyprowadzeniem poza polski obszar celny były towarami krajowymi, zaś do produktów kompensacyjnych pierwotnie lub powrotnie wywiezionych w związku z procedurą uszlachetniania czynnego przepisy art. 191 i art. 192 Kodeksu celnego mają odpowiednie zastosowanie, z tym że kwota cła jest określana wg przepisów mających zastosowanie w ramach procedury uszlachetniania czynnego (art. 193). Z UZASADNIENIA Prezes Głównego Urzędu Ceł, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 76, Sygnatura: K. 19/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 1 pkt 1, pkt. 4-7, a także pkt 2 i pkt 3 w zakresie odnoszącym się do tych państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych mających osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą, art. 2 pkt. 1-7 oraz art. 3 ust. 1 w związku z art. 5-13 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306) są zgodne z art. 2, art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 i art. 65 ust. 4 Konstytucji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: III CKN 368/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczący usługi telekomunikacyjne nie wykonuje swojego zobowiązania wynikającego z umowy o abonament telefoniczny, jeżeli z telefonu korzysta osoba nieuprawniona, a świadczący usługi telekomunikacyjne o tym wie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej SA - Zakładu Telekomunikacji w K. przeciwko Januszowi C. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 27 kwietnia 2001 r., na rozprawie, kasacji pozwanego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 30 września 1998 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: III CZ 4/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o stwierdzenie wykonalności zagranicznego orzeczenia kasacja jest dopuszczalna na podstawie stosowanego w drodze analogii art. 1148 § 3 k.p.c. od postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego zażalenie na postanowienie w przedmiocie wykonalności. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Carl Schroeter GmbH z siedzibą w B., z udziałem Zygmunta G., o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu niejawnym, w dniu 27 kwietnia 200 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: III CKN 354/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 46 § 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. nr 19, poz. 147 ze zm.) określa kognicję nie tylko sądu wieczystoksięgowego, lecz także sądu drugiej instancji przy rozpoznaniu apelacji od wpisu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Polskiej Telefonii Komórkowej "Centertel" Spółki z o.o. w W., z udziałem Ryszarda S. i Grzegorza S. o wpis prawa własności i wykreślenie wpisu prawa użytkowania, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na rozprawie w dniu 27 kwietnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: III CZP 6/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki lub wspólnikiem. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w T. o wpis zmian do rejestru handlowego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym, w dniu 27 kwietnia 2001 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Toruniu, postanowieniem z dnia 29 grudnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: III CZP 12/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kasa chorych nie jest państwową jednostką organizacyjną w rozumieniu art. 831 § 1 pkt 4 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela - Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm-Sz." Spółki Akcyjnej w Sz., z udziałem dłużnika - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w G., na skutek skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądu Rejonowego w Gryfinie, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym, w dniu 27 kwietnia 2001 r., przy udziale prok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 118, Sygnatura: I SA/Gd 1738/00
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Świadczenie jest bezpłatne tylko wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Element nieodpłatności w omawianej umowie polega na tym, że darczyńca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny, ani też w przyszłości. Do darowizn nie zalicza się także takich świadczeń nieodpłatnych, jak: nagrody państwowe, na [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, [205], 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU