STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 95, Sygnatura: II AKa 30/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niemożność precyzyjnego ustalenia stopnia nietrzeźwości oskarżonego wobec braku pomiaru zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, pozwala sądowi orzekającemu, na podstawie innych dowodów (zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego) dokonać ustalenia, że oskarżony znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadził pojazd mechaniczny, zwłaszcza wówczas, gdy te dowody osobowe jednoznacznie wskazują na to, iż stopień stężenia alkoholu, chociażby z uwagi na ilość jego spożycia, musiał - i to zn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 1186/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji, gdy dopłaty nie są przewidziane w umowie spółki, zmiana umowy polegająca na wprowadzeniu postanowienia przewidującego możliwość nakładania dopłat, wymaga jednomyślności jako zmiana umowy zwiększająca świadczenia wspólników. 2. Bez względu na sposób sformułowania postanowienia wprowadzającego do umowy spółki instytucję dopłat nie przewidzianą wcześniej w pierwotnym brzmieniu umowy, zawsze wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, do których ta konstrukcja prawna się odnosi. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 432/02
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Akcje są zbywalne (art. 348 § 1 k.h.). Zasada zbywalności akcji rozciąga się na uprawnienia udziałowe już inkorporowane w dokumencie akcyjnym oraz na ogól uprawnień przysługujących akcjonariuszowi. Natomiast brak jest podstaw do ustalenia, że przez zbycie akcji wygasa powstałe już po strome zbywcy zobowiązanie wpłaty pełnej należności za akcje, które nie zostały opłacone. W tym stanie rzeczy należy przyjąć, że za wpłaty na akcje odpowiada i osoba będąca akcjonariuszem w chwili upływu terminu wp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 55, Sygnatura: I ACa 111/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie wydzierżawiającego od obowiązku uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem nie może być traktowane na równi z zobowiązaniem do świadczeń czynszowych. Roszczenia z tego tytułu nie podlegają zatem, tak jak roszczenia o świadczenia okresowe, trzyletniemu przedawnieniu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2003 r. w B., na rozprawie, sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Nadleśnictwa K., przeciwko Elżbiecie Ch. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 44, Sygnatura: III AUa 2004/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia lekarza orzecznika Kasy Chorych nie jest decyzją tejże Kasy w rozumieniu art. 147 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 28, poz. 153 ze zm.), od której stronie przysługuje odwołanie do sądu w terminie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Z UZASADNIENIA S. K. zakwestionował odmowę skierowania go na leczenie sanatoryjne. Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych wniosła o oddalenie odwołania powołując się fakt, że [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 1022/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprzedstawienie do zapłaty w stosunku do wystawcy weksla własnego nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności wekslowej wystawcy weksla własnego. Przedstawienie do zapłaty ma tylko to znaczenie, że uzasadnia zwłokę dłużnika i powoduje odpowiedzialność za należności uboczne z art. 48 i art. 49 Prawa wekslowego. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2003 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Color Trading spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., przeciwko Ars-Warmia spół [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 2016/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odroczenie terminu płatności zaległych składek na ubezpieczenie społeczne lub rozłożenie należności z tego tytułu na raty, następuje w formie umowy, od której stronie nie służy odwołanie do sądu. Z UZASADNIENIA M. P. wniósł o zobowiązanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej ustalenia warunków układu ratalnego w przedmiocie spłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne. Wnioskodawca podniósł, iż zakład – bez wydania forma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 1533/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dotknięte błędem w rozumieniu art. 84 k.c. oświadczenie o przystąpieniu do otwartego funduszu emerytalnego w sytuacji, gdy to przystąpienie nie wpływa na realizację uprawnień do emerytury na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 56, Sygnatura: I ACa 129/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabycie poszczególnych nieruchomości rolnych mogących stanowić zorganizowaną całość gospodarczą jest nabyciem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisu art. 526 k.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 25 marca w B., na rozprawie, sprawy z powództwa "O. G." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., przeciwko J. R. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 27 listopada 2002 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 20/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność z art. 158 § 2 k.k., jak to powszechnie przyjmuje się w nauce i orzecznictwie, nie może być oparta na samym tylko obiektywnym fakcie, iż sprawca wziął udział w starciu, które zakończyło się ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu jednego z uczestników. Sprawca ponosi odpowiedzialność z tego artykułu dopiero wówczas, gdy skutek ten powinien był i mógł przewidzieć. Obowiązujący Kodeks karny nie zna bowiem tzw. obiektywnych warunków karalności, lecz głosi zasadę iż odpowiedzialność za nas [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, [208], 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU