STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 97, Sygnatura: K. 30/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. (Dz.U. nr 80, poz. 491; zm.: nr 107, poz. 692, nr 160, poz. 1087; z 1999 r. nr 15, poz. 135) jest zgodna z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. nr 102, poz. 643; zm.: z 2000 r. nr 48, poz. 552, nr 53, poz. 638) p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 92, Sygnatura: P. 11/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paragraf 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: z 1999 r. Dz.U. nr 15, poz. 140; zm.: nr 44, poz. 434; z 2000 r. nr 16, poz. 214) w zakresie wymogu uzyskania zgody właściciela działki sąsiedniej na usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej jest niezgodny z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 126, Sygnatura: P. 2/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 53 § 3, § 4 i § 6 oraz art. 65 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930; zm.: z 2000 r. nr 60, poz. 703, nr 62, poz. 717; z 2001 r. nr 11, poz. 82) są zgodne z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2001 r. na rozprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Łodzi Wydziału VI Karnego, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: pytającego Sądu, Sejmu R [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: IV CKN 269/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin przedawnienia roszczeń z umowy o zastępstwo inwestycyjne związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innych niż wymienione w art. 751 pkt 1 k.c., wynosi trzy lata (art. 118 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa głównego B. Spółdzielni Mieszkaniowej w B. przeciwko Jarosławowi G., Jackowi R. i Stanisławowi S. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego Jarosława G., Jacka R. i Stanisława S. przeciwko B. Spółdzielni Mieszkaniowej w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 119, Sygnatura: III CKN 578/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Między dokonaniem wpisu w rejestrze handlowym przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy a szkodą poniesioną przez osobę fizyczną w wyniku zawarcia z tym przedsiębiorcą niekorzystnej umowy cywilnoprawnej, nie zachodzi adekwatny związek przyczynowy, o jakim mowa w art. 361 § 1 k.c. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa Stefana W. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie, reprezentowanemu przez Prezesa tego Sądu o zapłatę, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 93, Sygnatura: K. 27/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 1 pkt 1 lit."a" ustawy z dnia 13 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym jest zgodny z art. 21, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Artykuł 1 pkt 5 ustawy powołanej w pkt. 1, w zakresie dodanego art. 31"a" ust. 3, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Artykuł 2 ustawy powołanej w pkt. 1, jako dotyczący wyłącznie spraw wszczętych w wyniku wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania te [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 93, Sygnatura: K. 27/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 1 pkt 1 lit."a" ustawy z dnia 13 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym jest zgodny z art. 21, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Artykuł 1 pkt 5 ustawy powołanej w pkt. 1, w zakresie dodanego art. 31"a" ust. 3, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Artykuł 2 ustawy powołanej w pkt. 1, jako dotyczący wyłącznie spraw wszczętych w wyniku wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania te [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 93, Sygnatura: K. 27/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 1 pkt 1 lit."a" ustawy z dnia 13 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym jest zgodny z art. 21, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Artykuł 1 pkt 5 ustawy powołanej w pkt. 1, w zakresie dodanego art. 31"a" ust. 3, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Artykuł 2 ustawy powołanej w pkt. 1, jako dotyczący wyłącznie spraw wszczętych w wyniku wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania te [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 120, Sygnatura: V CKN 1490/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 103 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872) jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 80 ust. 1 tej ustawy. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa Marii R. i Moniki F. przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Powiatowi S. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego Powiatu S., od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 108, Sygnatura: P. 4/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 1058 Kodeksu cywilnego: a) w brzmieniu ogłoszonym dnia 18 maja 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93) i w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 55, poz. 321): - nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i 2 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, - jest zgodny z art. 64 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; b) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 28 lipca [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, [208], 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU