STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 87, Sygnatura: K. 17/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 110 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887; zm.: nr 162, poz. 1118 i poz. 1126; z 1999 r. nr 26, poz. 228, nr 60, poz. 636, nr 72, poz. 802, nr 78, poz. 875, nr 110, poz. 1256; z 2000 r. nr 9, poz. 118, nr 95, poz. 1041, nr 104, poz. 1104, nr 119, poz. 1249) w brzmieniu nadanym przez art. 172 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118; zm.: z 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II CKN 1343/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spór między "odwołanym" przez Ministra Skarbu Państwa członkiem rady nadzorczej spółki radiofonii publicznej a tą spółką, dotyczący składu osobowego rady nadzorczej, jest sprawą cywilną, podlegającą rozpoznaniu przez sąd powszechny. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2001 r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Stefana K. przeciwko Spółce Akcyjnej "Radio-Łódź" w Ł., o ustalenie, na skutek kasacji powoda od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 czerwca 2000 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 85, Sygnatura: SK 30/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. nr 90, poz. 416; zm.: nr 134, poz. 646; z 1994 r. nr 43, poz. 163, nr 90, poz. 419, nr 113, poz. 547, nr 123, poz. 602, nr 126, poz. 626; z 1995 r. nr 5, poz. 25, nr 133, poz. 654; z 1996 r. nr 25, poz. 113, nr 87, poz. 395, nr 137, poz. 638, nr 147, poz. 686, nr 156, poz. 776; z 1997 r. nr 28, poz. 153, nr 30, poz. 164, nr 71, poz. 449, nr 85, poz. 538, nr 96, poz. 592, nr 121, poz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: V CKN 191/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na wypłatę nagród dla członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej mogą być przeznaczone środki pochodzące wyłącznie z dochodu spółdzielni. Uchwała walnego zgromadzenia członków, która temu wymogowi nie odpowiada, jest nieważna i podlega uchyleniu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa Stanisława H. przeciwko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Razem" w C. w likwidacji o uchylenie uchwały, na skutek kasacji strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 118, Sygnatura: V CKN 1840/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązanie, którego świadczeniem jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, może być wykonana przez świadczenie w złotych polskich. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2001 r., na rozprawie sprawy z powództwa Scientific - Atlanta Eastern Europe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. z dnia 15 czerwca 2000 r., sygn. akt I ACa 1183/99, uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 125, Sygnatura: K. 5/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 7 ust. 1 pkt 2 w związku z poz. 13 pkt 3 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50; zm.: nr 28, poz. 127, nr 129, poz. 599; z 1994 r. nr 132, poz. 670; z 1995 r. nr 44, poz. 231, nr 142, poz. 702 i poz. 703; z 1996 r. nr 137, poz. 640; z 1997 r. nr 111, poz. 722, nr 123, poz. 776 i poz. 780, nr 137, poz. 926, nr 141, poz. 943, nr 162, poz. 1104; z 1998 r. nr 139, poz. 905, nr 161, poz. 1076; z 1999 r. n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 127, Sygnatura: P. 5/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 20 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930; zm.: z 2000 r. nr 60, poz. 703, nr 62, poz. 717) jest zgodny z art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Artykuł 30 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930; zm.: z 2000 r. nr 60, poz. 703, nr 62, poz. 717) jest zgodny z art. 2 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu w d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 109, Sygnatura: III CZP 44/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest wniesienie przez spółdzielnię do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci jej przedsiębiorstwa (art. 551 k.c.) jeśli wyłącza to prowadzenie przez spółdzielnię statutowej działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku "Mlekovita-Bielmlek" - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. P. z udziałem Stefana G. i Zdzisława Z. o wpisanie spółki do rejestru, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 12 stycznia 2001 r. zagadnienia p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 111, Sygnatura: III CZP 48/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Komornikowi nie służy apelacja od postanowienia odmawiającego uwzględnienia przesłanego przez niego wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Legnicy z udziałem Kancelarii Windykacyjnej "Norton" w G., "Partner" Spółki z o.o. we W , "MaG-As" Spółki z o.o. w L., Zakładu Kotlarsko-Ślusarskiego - Jan G. w O., FPH "Diamond" Spółki z o.o. w K. o wpis, po rozpoznaniu na p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 128, Sygnatura: II CKN 1348/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy obliczaniu, przewidzianej w art. 57 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. nr 93, poz. 836 ze zm.), większości kapitałowej, nie uwzględnia się wierzytelności osób wyłączonych od głosowania nad zawarciem układu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2001 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika "Ceramika-Skarbek" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. o otwarcie postępowania układowe [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, [209], 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU