STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: II CKN 353/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastrzeżone w umowie przedwstępnej świadczenie strony na poczet umowy przyrzeczonej nie czyni drugiej strony uprawnioną do żądania spełnienia tego świadczenia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Stanisława D. i Artura T., przeciwko "Du Pont Conoco Poland" - Spółce z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę, na skutek kasacji powodów, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 marca 1998 r., sygn. akt I ACa 866/97, oddala kasację i zasądza od każde [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: II CKN 353/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastrzeżone w umowie przedwstępnej świadczenie strony na poczet umowy przyrzeczonej nie czyni drugiej strony uprawnioną do żądania spełnienia tego świadczenia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Stanisława D. i Artura T., przeciwko "Du Pont Conoco Poland" - Spółce z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę, na skutek kasacji powodów, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 marca 1998 r., sygn. akt I ACa 866/97, oddala kasację i zasądza od każde [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Ka 1763/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 149 Ordynacji podatkowej, regulujący tzw. doręczenie zastępcze, wprowadził - jako jeden z warunków - wymóg "nieobecności adresata w mieszkaniu". Chodzi jednak o "nieobecność" pojmowaną jako "każde spowodowane przejściowymi okolicznościami" niezastanie odbiorcy w miejscu, które dla doręczeń jest właściwe", "każdą, chociażby krótkotrwałą", nieobecność wywołaną zwykłymi okolicznościami", "wszelkiego rodzaju czasową nieobecność, lecz nie zmianę miejsca zamieszkania lub też wyjazd na stałe do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 86, Sygnatura: K. 10/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 1 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity z 1999 r. Dz.U. nr 65, poz. 746; zm.: z 2000 r. nr 28, poz. 352) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2000 r. sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 110, Sygnatura: III CZP 43/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest wniesienie przez spółdzielnię spożywców aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci przedsiębiorstwa, chyba że przedsiębiorstwo to stanowi cały majątek spółdzielni, niezbędny do prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku "Społem" Z. Spółki z o.o. w Z. o wpis do rejestru handlowego, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 13 grudnia 2000 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Katowicach, postanowie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 114, Sygnatura: III CZP 42/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fundator nie jest uprawniony do odwołania członków organu fundacji, jeżeli jej statut nie przyznaje mu tego uprawnienia. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Fundacji na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej w W. z udziałem Wojciecha D. i Wojciecha M. o wpis zmian w rejestrze fundacji, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 13 grudnia 2000 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 lipca 2000 r., sygn. akt XVI Ga 46/00 do ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 113, Sygnatura: I CKN 994/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pod rządem przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w jej brzmieniu ogłoszonym w Dz.U. nr 49 z 1997 r., poz. 318, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów był uprawniony do wydawania decyzji nie stwierdzających stosowania praktyki monopolistycznej. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2000 r. na rozprawie sprawy z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Ciepło" Spółki z o.o. w S. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochron [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 96, Sygnatura: K. 9/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 9 ust. 4, ust. 4a i ust. 4b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887; zm.: nr 162, poz. 1118 i poz. 1126; z 1999 r. nr 26, poz. 228, nr 60, poz. 636, nr 72, poz. 802, nr 78, poz. 875, nr 110, poz. 1256; z 2000 r. nr 9, poz. 118, nr 95, poz. 1041, nr 104, poz. 1104) jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2000 r. wniosku Rzecznika Praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 112, Sygnatura: I CKN 970/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydane przez zakład ubezpieczeń na podstawie art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (jedn. tekst: Dz.U. nr 11 z 1996 r., poz. 62 ze zm.) ogólne warunki ubezpieczeń stanowiły wzorce umowne kwalifikowane w rozumieniu art. 385 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym mu przez art. 1 pkt 55 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 55, poz. 321). Strony są związane tymi warunkami bez względu na to, czy objęły je postanowieniami zawartej umowy. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 89, Sygnatura: III CKN 1226/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach dotyczących przybicia i przysądzenia własności nieruchomości nabytej w drodze licytacji oraz podziału sumy uzyskanej z egzekucji, kasacja jest dopuszczalna tylko od merytorycznych postanowień sądu II instancji. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 listopada 2000 r. sprawy z wniosku wierzycieli EB und HYPO-BANK BURGENLAND AG z siedzibą w Austrii, Syreny International Spółki z o.o. w W., Banku Credistanstalt SA w W., Bogdana K., Jana P., Andrzeja G., Wojciec [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, [210], 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU