STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 2026/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Świadczenie doraźnej pomocy, a nawet opieki nie wchodzi w zakres pojęcia „pozostawanie na utrzymaniu”. Pojęcie to bowiem ma ściśle materialne znaczenie, a miarą jego jest zapewnianie środków pieniężnych koniecznych do zaspokojenia „usprawiedliwionych potrzeb” osoby będącej na utrzymaniu. 2. Świadczenie zwyczajowo przyjętej pomocy w postaci nawet kupowania okresowo środków czystości nie wyczerpuje pojęcia „dostarczanie środków utrzymania”, Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 1968/10
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656) nie wymaga, aby stwierdzenie niezdolności do pracy było wydane jeszcze w czasie zatrudnienia pracownika. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2011 r., sprawy z odwołania W. J., przeciwko ZUS O. w S., o prawo do emerytury pomostowej, na skutek apelacji ZUS Oddziału w S., od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K. z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. ak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 1736/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rozwiedziona małżonka uprawniona do renty rodzinnej mieści się w grupie osób stanowiących „innych członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej”, o których traktuje art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 153 z 2009 r., poz. 1227, z późn. zm.). 2. Poprzez fakt ustalenia wyrokiem sądowym (lub ugodą) obowiązku alimentacyjnego na rzecz byłego współmałżonka, mimo orzeczonego rozwiązania małżeństwa przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 lutego 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 1731/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy zatrudnienia młodocianych na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r. są okresami składkowymi, o jakich mowa jest w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), których uznania nie warunkuje ukończenie przez zatrudnionego 15. roku życia, a jedynie wykonywanie pracy na podstawie indywidualnej umowy o naukę zawodu. Sąd Apelacyjny w Ka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lutego 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 11, Sygnatura: III APa 26/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 440 k.c. pozwala na miarkowanie odszkodowania wyłącznie w stosunkach między osobami fizycznymi, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia społecznego, natomiast przepis art. 322 k.p.c. w sprawie o naprawienie szkody upoważnia sąd do ustalenia odpowiedniej sumy odszkodowania według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy, wyłącznie jeśli tenże sąd uzna, że ścisłe udow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 1274/10
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy, która urodziła dziecko przy każdym następnym porodzie w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, wynosi 16 tygodni (112 dni). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2011 r., sprawy z odwołania W. D., przeciwko ZUS O. w Cz., o świadczenie przedemerytalne, na skutek apelacji ZUS O. w Cz., od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Cz. z dnia 16 marca 2010 r., sygn. akt IV U 1502/09, 1. oddala [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 grudnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 732/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, nie może skutecznie domagać się ustalenia podstawy wymiaru składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych w kwocie niższej niż minimalna wartość podstawy wymiaru składek wskazana w przepisach art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ze zm.) oraz w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 października 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 779/10
Data wprowadzenia do systemu: 04-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pod pojęciem „sieroty zupełnej” jako osoby uprawnionej do dodatku dla sieroty zupełnej należy rozumieć tylko i wyłącznie dziecko, a nie małżonka, czy rodziców (art. 67 pkt 3–4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U. nr 153 z 2009 r., poz. 1227 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 6 października 2010 r., sprawy z wniosku Bogdana T., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 412/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaliczenie przez ubezpieczoną w czerwcu (w przeddzień ukończenia 25 lat) przedostatniego roku studiów, skutkujące przyznaniem prawa do renty rodzinnej do dnia 30 września tego roku, nie może zastąpić zaświadczenia o kontynuowaniu nauki na ostatnim roku studiów w kolejnym roku akademickim, które ubezpieczona winna przedstawić organowi rentowemu wraz z faktycznym rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 14 września 2010 r., sprawy Sylwii G., prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 419/10
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „niezdolność do wykonywania pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji” należy rozumieć jako rzeczywistą utratę zdolności do pracy lub znaczne jej ograniczenie, przy uwzględnieniu możliwości i sprawności niezbędnych do dalszego zaangażowania w procesie pracy. W konsekwencji więc, niezdolność do wykonywania pracy dotychczasowej jest warunkiem koniecznym ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ale nie jest warunkiem wystarczającym, jeżeli wiek, poziom wy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, [22], 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU