STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 54, Sygnatura: III CZP 23/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony, termin przewidziany w art. 377 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (jedn. tekst: Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361, ze zm.) należy liczyć od dnia, w którym dłużnik był obowiązany złożyć taki wniosek. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W., Oddziału w W., przy uczestnictwie Marka H., o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, po rozstrzygnięciu w Izbie C [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 54, Sygnatura: III CZP 23/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony, termin przewidziany w art. 377 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (jedn. tekst: Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361, ze zm.) należy liczyć od dnia, w którym dłużnik był obowiązany złożyć taki wniosek. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W., Oddziału w W., przy uczestnictwie Marka H., o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, po rozstrzygnięciu w Izbie C [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 64, Sygnatura: III CZP 16/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 481 § 1 k.c. nie ma zastosowania do świadczeń pieniężnych zasądzonych prawomocnym orzeczeniem o kosztach procesu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „H.L.D.” Sp. z o.o. w W., przeciwko Teresie D., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 20 maja 2011 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Lublinie, postanowieniem z dnia 1 grudnia 2010 r.: „Czy w razie opóźnienia dłużnika z zapłatą należności z tytułu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 49, Sygnatura: I KZP 3/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Penalizacją przewidzianą w przepisie art. 297 § 1 k.k. objęte zostały również zachowania polegające na przedstawieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności istotnych dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci płatności bezpośrednich, w tym, w aktualnym stanie prawnym, także wyodrębnionych płatności uzupełniających. Sąd Najwyższy, w sprawie Ryszarda B., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w dniu 19 maja 2011 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 55, Sygnatura: III CZP 21/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przedmiocie objęcia danej nieruchomości dyspozycją art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (jedn. tekst: Dz.U. z 1945 r. nr 3, poz. 13, ze zm.) orzeka organ administracyjny na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. nr 10, poz. 51). 2. Odmawia podjęcia uchwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: V CSK 352/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wprawdzie nie ulega wątpliwości, że warunkiem zastosowania art. 373 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego jest wykazanie przez wnioskodawcę i ustalenie przez Sąd jednej z przesłanek tego przepisu, którą jest niezłożenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości, a zatem konieczne jest ustalenie zaistnienia stanu niewypłacalności, w rozumieniu art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, tj. stanu trwałeg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 42, Sygnatura: V KK 59/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie tytułem kary grzywny za popełnienie przestępstwa skarbowego, przewidziane w art. 18 § 1 pkt 1 k.k.s., sąd wyraża w ujęciu kwotowym, a więc przez podanie sumy pieniężnej, którą uiścił sprawca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Sąd Najwyższy, w sprawie Michała G., sprawcy przestępstwa określonego w art. 65 § 3 k.k.s., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2011 r., kasacji wniesionej przez Prokuratora Generaln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 61, Sygnatura: III CZP 8/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu obejmującemu wierzytelność wobec dłużnika osobistego nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia przeciwko właścicielowi nieruchomości, który – nie będąc dłużnikiem osobistym – ustanowił hipotekę dla zabezpieczenia tej wierzytelności. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Gminy Ś., przeciwko Zenonowi P., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 1 kwietnia 2011 r., zagadnienia prawnego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 70, Sygnatura: III CZP 112/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną, wydaną przed dniem 1 września 2004 r., której nieważność lub wydanie z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. stwierdzono po tym dniu, ma zastosowanie art. 160 § 1, § 2, § 3 i § 6 k.p.a. 2. Jeżeli ostateczna wadliwa decyzja administracyjna została wydana przed dniem wejścia w życie Konstytucji, odszkodowanie przysługujące na podstawie art. 160 § 1 k.p.a. nie obejmuje korzyści utraconych wskutek jej wydania, choćby ich [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: I KZP 1/11
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wysokość kosztów procesu zasądzanych w sprawie karnej od Skarbu Państwa lub przeciwnika procesowego na rzecz strony, której racje zostały w procesie uwzględnione, jest limitowana wysokością rzeczywiście poniesionych kosztów, przy czym zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348, ze zm.), jak i zgod [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, [22], 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU