STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 90, Sygnatura: I FSK 47/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli podatnik otrzymał fakturę korygującą, odnoszącą się do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i faktura ta wykazuje kwotę wyrażoną w walucie obcej, to - dla rozliczeń z tytułu VAT - nie ma znaczenia kurs tej waluty z dnia wystawienia faktury korygującej. 2. Przy przeliczaniu wartości faktury korygującej na złote zastosować należy kurs waluty z dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT. Z reguły będzie to dzień wystawienia faktury pierwotnej (a nie korygującej). Z UZASAD [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 91, Sygnatura: II FSK 330/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wydatki na doradztwo ogólne mają charakter kosztów pośrednich i - co do zasady - mogą być zaliczane do kosztów podatkowych w momencie poniesienia. 2. Wydatki na usługi doradcze odnoszące się do konkretnych projektów inwestycyjnych powinny być zaliczane do kosztów podatkowych dopiero wtedy, kiedy powstaje przychód związany z tymi inwestycjami. Z UZASADNIENIA Sprawa dotyczyła dużej spółki zajmującej się eksploatacją złóż miedzi (dalej: "Podatnik"). W 2000 r. Podatnik zaliczył do kos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 45, Sygnatura: II FSK 279/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Poczynione przez inspektora kontroli skarbowej ustalenia opisane w wyniku kontroli skarbowej same w sobie nie mogą kreować nowej sytuacji prawnej. 2. Wynik kontroli wskazujący kontrolowanej spółce uchybienia w dysponowaniu swoim dochodem, nakazujący tejże spółce zwiększenie majątku trwałego i funduszu zasadniczego o wartości zrealizowanej inwestycji ze środków pochodzących z dochodów spółki, stanowi w swojej istocie decyzję. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 20 lu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 107, Sygnatura: I OSK 517/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Akta kandydatów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, w tym wykorzystane w postępowaniu kwalifikacyjnym testy, zadania symulacyjne, spełniają zarówno przedmiotowe jak i podmiotowe kryteria informacji publicznej. Stanowią bowiem informację o działalności organów publicznych (co wyczerpuje dyspozycje art. 61 Konstytucji RP i art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.), jak też Szef Służby Cywilnej mieścił się w pojęciu władzy publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy i był w posiadaniu omawi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 44, Sygnatura: II FSK 455/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązanie z tytułu zaliczek traci swoją odrębność prawną a tym samym byt prawny z końcem roku podatkowego. Jednakże możliwość naliczania odsetek za zwłokę nie jest w przypadku zaliczek zależna od istnienia zaległości podatkowej w tych zaliczkach. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2007 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej Dariusza D., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/G [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 89, Sygnatura: I FPS 1/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sąd administracyjny - sprawując na podstawie art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) kontrolę działalności administracji publicznej, w sprawach skarg na decyzje administracyjne, wydane na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) - jest obowiązany do kontroli takich decyzji również z punktu widzenia poprawności merytorycznej dokonanych w nich interpretacji c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 65, Sygnatura: I OZ 1621/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro sąd pierwszej instancji nie doręczył organowi administracji publicznej odpisu wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, to fakt ten nie pozwala temu organowi na ustosunkowanie się do wniosku o wstrzymanie wykonania tejże decyzji przed jego rozpatrzeniem przez sąd pierwszej instancji, a tym samym uzasadnia uchylenie postanowienia w tym przedmiocie, stosownie do art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami ad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 49, Sygnatura: II FSK 62/06
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro złożenie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy nie powoduje przeniesienia sprawy do innej instancji, to tym samym w postępowaniu tym nie może mieć zastosowania art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej. Przepis ten ma bowiem zastosowanie tylko w przypadku, gdy sprawa jest przedmiotem rozpoznania przez organy różnych instancji. Skoro zaś ustawodawca powierzył ponowne rozpoznanie sprawy temu samemu organowi, to nie można wnioskować, iż jednocześnie uznał, iż w rozpoznaniu sprawy nie może bra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 66, Sygnatura: I OPS 5/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ administracji publicznej, orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a., może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości (art. 152 k.c.), a nie tylko stronę, która żądała wszczęcia postępowania. Z UZASADNIENIA Rozgraniczanie nieruchomości unormowane w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 240 z 2005 r., poz. 2027), zwanej dalej ustawą, obejmu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: II FSK 1509/05
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie sposób przyjąć, aby umowa zlecenia obejmująca prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych realizowała wymóg istnienia obowiązku lub uprawnienia wynikającego z przepisów prawa materialnego. Z umowy zlecenia nie wynika bowiem żaden obowiązek podatkowy, który statuowałby możliwość skierowania do skarżącej decyzji w sprawie wysokości zobowiązania. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2006 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej Iwony S., od wyroku [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, [22], 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU