STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 1274/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O zawinieniu lekarza może zdecydować nie tylko zarzucenie mu braku wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, odpowiadających aprobowanemu wzorcowi należytej staranności, ale także niezręczność i nieuwaga, jeżeli oceniając obiektywnie nie powinny one wystąpić w konkretnych okolicznościach. Nie chodzi zatem o staranność wyższą od przeciętnej wymaganą wobec lekarza, lecz o wysoki poziom przeciętnej staranności każdego lekarza jako staranności zawodowej (art. 355 § 2 k.c.). Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 783/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet ustalenie, iż poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, nie oznacza automatycznie, że świadczenia należy obniżyć, gdyż jest to jedynie warunek ich miarkowania. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 r., na rozprawie, sprawy z powództwa E. W. i S. W., przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł., o zadośćuczynienie i odszkodowanie, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 10 października 2013 roku, sygnatura akt I C 168/12 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 1164/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystąpienie szkody jest przesłanką dopuszczalności dochodzenia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych w postępowaniu grupowym. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r., na rozprawie, sprawy z powództwa E. S., jako reprezentanta grupy powodów, przeciwko Gminie (…), o zapłatę, na skutek apelacji reprezentanta grupy powodów, od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku–Białej z dnia 1 października 2013 r., sygn. akt I C 376/11: 1) oddala apelację; 2) zasądza od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 693/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Normalny związek przyczynowy zachodzi nie tylko pomiędzy bezpośrednią przyczyną a szkodą, ale także pomiędzy przyczynami pośrednimi a badanym skutkiem. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2014 r., na rozprawie, sprawy z powództwa J. Ś., przeciwko (...) w S. i (...) w W., o zapłatę i rentę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. akt I C 465/10: I. oddala apelację; II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego (.. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Łodzi z dnia 9 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 459/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wprowadzenie art. 446 § 4 k.c. nie powinno być rozumiane w ten sposób, że w dotychczasowym stanie prawnym art. 448 k.c. nie mógł stanowić podstawy przyznania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Takie stwierdzenie oznaczałoby, że chwila, w której zaszło zdarzenie będące źródłem szkody, decydująca – zgodnie z wyborem ustawodawcy – o możliwości zastosowania art. 446 § 4 k.c., rozstrzygałaby definitywnie o istnieniu lub braku istnienia uprawnienia do uzyskania zadośćuczynienia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 707/12.
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sugerowanie, że pracownik naukowy wyższej uczelni, prowadzący zajęcia dydaktyczne, autorytet naukowy, współpracował ze służbami bezpieczeństwa PRL, jest wyjątkowo dolegliwe, gdyż w warunkach polskich pociąga za sobą infamię, dezawuuje daną osobę w środowisku zawodowym, czy towarzyskim, wpływa na obniżenie autorytetu potrzebnego do wykonywania pracy, a w szczególności pracy dydaktycznej i naukowej na wyższej uczelni. Określenie kogoś mianem donosiciela może stygmatyzować daną osobę i powodować [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 605/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wyłączna wina w spowodowaniu szkody, przewidziana w art. 435 § 1 k.c., występuje tylko wtedy, gdy zawinione działanie poszkodowanego było jedyną przyczyną wypadku. W takiej sytuacji ruch pojazdu uważany jest z punktu widzenia przyczynowego za przypadkową okoliczność, niestanowiącą przyczyny szkody. Tylko taki wyłączny związek między tym zawinionym postępowaniem a szkodą zwalnia od odpowiedzialności posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody (art. 436 § 1 k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 22, Sygnatura: I ACz 1166/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powodowie opierają swoje żądanie zaniechania immisji na podstawie art. 222 § 2 k.c. w związku z art. 144 k.c. (...) Uwzględniając zatem stanowisko samych powodów wyrażone w pozwie i pismach procesowych należy przyjąć, że zmierzają oni do ochrony swoich dóbr niemajątkowych – dobrostanu (dobrego samopoczucia), zakłóconych immisjami pośrednimi przez pozwanego. Ich roszczenia mają więc charakter niemajątkowy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2013 r., na posiedzen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 332/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To umowa przewozu zawarta pomiędzy nadawcą towaru a przewoźnikiem na podstawie międzynarodowego listu przewozowego, podlega ocenie w świetle postanowień Konwencji CMR. Postanowienia te mają pierwszeństwo przed prawem krajowym, które znajduje zastosowanie tylko wówczas, gdy konwencja do niego odsyła, albo gdy pewnych kwestii w ogóle nie reguluje. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w dniu 24 października 2013 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w D., przeciwko (...) Sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: V ACa 290/13
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali nakłada na właścicieli lokali obowiązki dotyczące bezpośrednio ich lokali (właściciel lokalu zostaje bowiem zobowiązany tym przepisem do zezwalania na wstęp do swojego lokalu, na żądanie zarządu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje), w celu ochrony interesów pozostałych właścicieli [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, [22], 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU