STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 88, Sygnatura: I ACr 65/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wierzyciel, przyjmując od dłużnika świadczenie pieniężne w kwocie nominalnej, nie wyrazi zgody - dając temu wyraz przez swoje zachowanie (art.60 k.c.) - na rezygnację z jego waloryzacji, wtedy przyjęcie takiego świadczenia w nominalnej wysokości nie spowoduje wygaśnięcia roszczenia o waloryzację. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 9 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 89, Sygnatura: I ACz 891/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy spełnienie świadczenia zależy od wezwania, to wówczas wykonanie tego obowiązku powinno nastąpić niezwłocznie po wezwaniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 92, Sygnatura: I ACr 339/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli już Prawo nie zakazuje samodzielnego uczestnictwa w obrocie cywilno - prawnym państwowym jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, a w tym nabywania praw w imieniu Skarbu Państwa i na jego rzecz, za fundusze przydzielone lub wygospodarowane w ramach powierzonej im działalności statutowej, przyznać trzeba tym jednostkom w konsekwencji pełną możliwość dalszego decydowania o cywilno - prawnych losach nabytych praw w szczególności z wyłączeniem ingerencji organów rządowej admin [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 94, Sygnatura: I ACr 21/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych uprzywilejowanych akcji i przydzielenie ich osobie trzeciej jest uzasadnione zwłaszcza wtedy, gdy nowe akcje mają być zużyte na spłacenie długów, czy też nabyte przez osoby , które wnoszą do spółki niezbędny dla niej kapitał. Wówczas decyzją o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji podjęta jest w interesie spółki i uzasadniona (art. 435 k.h.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 96, Sygnatura: I ACr 487/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie dłużników pozostaje w związku z prowadzeniem przez wierzyciela przedsiębiorstwa wówczas, gdy wzajemne świadczenie przedsiębiorcy wchodzi w zakres „określonych zadań gospodarczych” (art. 551 k.c.) przedsiębiorcy. Nie jest zaś realizacją określonych zadań gospodarczych płacenie składki ubezpieczeniowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 97, Sygnatura: I ACr 36/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Instytucja prawna tzw. przemilczenia przewidziane w. w. dekretem jest sposobem nabycia prawa na skutek upływu czasu i ma na celu likwidację stanu polegającego na tym, że właściciel nie wykazuje z jakichkolwiek przyczyn zainteresowania swoją rzeczą (np. art. 187 k.c.).2. Zmiana dzisiaj wcześniejszych zaszłości poprzez orzecznictwo sądowe możliwa jest tylko wtedy, gdy do ukształtowania tych stosunków doszło w wyniku nieprawidłowej wykładni przepisu prawnego o charakterze ekscesywnym, obecnie ko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 121, Sygnatura: I ACr 492/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dwuosobowa spółka cywilna ulega rozwiązaniu w przypadku dokonania skutecznego wypowiedzenia udziału.Wspólnik nie ma wówczas interesu prawnego w dochodzeniu rozwiązania spółki na drodze sądowej w trybie art. 874 k.c. Wypowiedzenie udziału powinno nastąpić na piśmie, stosownie do treści art. 77 w związku z art. 860 § 2 k.c. i doręczone wspólnikowi zgodnie z wymogiem zawartym w art. 61 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 122, Sygnatura: III APr 30/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks handlowy stworzył normatywne możliwości uregulowania stosunków prawnych zatrudnienia na drodze tzw. Prawa wewnętrznego spółki. Zatrudnienie członków zarządu spółki kapitałowej może nastąpić albo w ramach stosunku pracy albo w ramach niepracowniczych stosunków zatrudnienia. Jeżeli w prawie wewnętrznym zostanie określone, że zatrudnienie: członków zarządu następuje w ramach stosunku pracy, wówczas stosunki pracy członków zarządu regulują przepisy Kodeksu pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 139, Sygnatura: I 640/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla zwolnienia sprzedawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nie wystarczy, że kupując mógł - przy dołożeniu należytej staranności - wadę zauważyć. Sprzedawca bowiem odpowiada także za wady jawne, jeśli nie były kupującemu znane. W art. 354 k.c. mieści się także obowiązek lojalności sprzedawcy wobec kupującego, który winien w szczególności przejawiać się w przedstawieniu drugiej stronie, nie będącej fachowcem w danej dziedzinie, rzeczywistego stanu sprzedawanej rzeczy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 140, Sygnatura: I ACr 36/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunki, jakim powinna odpowiadać umowa przedwstępna, określone zostały przepisem art. 389 k.c. Wynika z niego, że taka umowa powinna zawierać określenie istotnych postanowień umowy przyrzeczonej oraz terminu, w ciągu którego ma być ona zawarta. Przesłanki te mają bezwględny charakter, a zatem brak nawet jednej z nich powoduje nieważność umowy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, [22], 23, 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU