STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok z dnia 3 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 1, Sygnatura: III SA 1720/99
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok z dnia 3 listopada 2000 r., sygn. akt III SA 1720/99, uchylający decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług. Kwestia możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z czynnościami nie opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług była przedmiotem wielu rozbieżności w piśmiennictwie oraz w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. U ich podstaw niewątpliwie leżała nieprecyzyjność rozwiązań ustawowych. Wątpliwości takich jed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 115, Sygnatura: SK 7/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 1 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz.U. nr 6, poz. 37) w zakresie, w jakim dotyczy spółdzielni produkcji rolnej, wobec której - z naruszeniem przepisów o terminach załatwiania spraw administracyjnych - nie wydano decyzji, o której mowa w art. 274 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, obowiązującym do dnia 7 lutego 1990 r. (Dz.U. nr 30, poz. 210; zm.: z 1983 r. nr 39, poz. 176; z 1986 r. nr 39, poz. 192; z 1987 r. nr 33, poz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 135, Sygnatura: I SA/Ka 598/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Choć decyzje o umorzeniu zaległości podatkowej lub odsetek oparte są na tzw. uznaniu administracyjnym, to wierzyciel podatkowy (organ pierwszej instancji) - w przeciwieństwie do wierzyciela w cywilnoprawnych stosunkach zobowiązaniowych - nie ma swobody w dysponowaniu wierzytelnością publicznoprawną (w tym z tytułu odsetek). Istotne są, z punktu widzenia zasady równości i powszechności opodatkowania, kryteria prawne rezygnacji z wierzytelności podatkowej poprzez jej umorzenie. Z UZASADNIENIA De [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok z dnia 24 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 4, Sygnatura: III SA 2046/99
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok z dnia 24 października 2000 r., sygn. akt III SA 2046/99, oddalający skargę podatnika. Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu z powodu rozwiązania spółki cywilnej, stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru. UZASADNIENIE W trakcie kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Skarbowego w dniu 2 lutego 1999 r. w zakresie podatku od towarów i usług stwierdzono, że Spółka Cywilna (...) z siedzibą w B., posługująca się nr NIP (...) zakończyła działalno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2000 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 84, Sygnatura: I SA/Łd 2416/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 115 § 1 Ordynacji podatkowej, stanowiący o odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej całym jego majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki lub wspólników wynikające z działalności spółki, uprawnia organ podatkowy do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług powstającego ex lege w postępowaniu z udziałem byłych wspólników spółki cywilnej w sytuacji, gdy wysokość zobowiązania nie została stwierdzona w ostateczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok z dnia 9 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 8, Sygnatura: I SA/Ka 870/99
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok z dnia 9 października 2000 r., sygn. akt I SA/Ka 870/99, uchylający zaskarżoną decyzję w części dotyczącej dodatkowego zobowiązania podatkowego, w pozostałej zaś części skargę oddalający. W wyroku z dnia 6 stycznia 1999 r., sygn. akt RN 99/98 (opubl. w OSNAP 1999/20/635), Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, w myśl którego przepisy art. 27 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (wyr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok z dnia 4 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 6, Sygnatura: III SA 1886/99
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok z dnia 4 października 2000 r., sygn. akt III SA 1886/99, oddalający skargę podatnika. W leasingu finansowym, wartością przedmiotu leasingu jest cała kwota należna (wraz z czynszem odsetkowym), jaką otrzyma leasingodawca z tytułu leasingu finansowego. UZASADNIENIE Zaskarżoną decyzją, Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję z dnia 1 kwietnia 1999 r. Urzędu Skarbowego, który określił kwotę podatku od towarów i usług do zwrotu za grudzień 1998 r. w wysokości 79.698 zł oraz ustalił dodatkowe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok z dnia 4 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 7, Sygnatura: III SA 1886/99
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok z dnia 4 października 2000 r., sygn. akt III SA 1886/99, oddalający skargę podatnika. W leasingu finansowym, wartością przedmiotu leasingu jest cała kwota należna (wraz z czynszem odsetkowym), jaką otrzyma leasingodawca z tytułu leasingu finansowego. UZASADNIENIE Zaskarżoną decyzją, Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję z dnia 1 kwietnia 1999 r. Urzędu Skarbowego, który określił kwotę podatku od towarów i usług do zwrotu za grudzień 1998 r. w wysokości 79.698 zł oraz ustalił dodatkowe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok z dnia 29 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 5, Sygnatura: III SA 2038/99
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok z dnia 29 września 2000 r., sygn. akt III SA 2038/99, uchylający zaskarżoną decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nadwyżki naliczonego podatku od towarów i usług. Stosownie do § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. o rejestrze handlowym (Dz.U. nr 59, poz. 511 ze zm.), postanowienie sądu rejestrowego zarządzające wykreślenie kupca z rejestru handlowego lub orzekające rozwiązanie spółki nie podlega natychmiastowemu wykona [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 123, Sygnatura: I ACa 481/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Z samego faktu pełnomocnictwa nie wynikają dla pełnomocnika żadne obowiązki. Ono jedynie upoważnia, a nie obciąża pełnomocnika obowiązkiem działania w imieniu mocodawcy. II. Pełnomocnik nie posiada względem osób trzecich uprawnień samoistnych, własnych. Stroną dokonywanych przez niego na podstawie pełnomocnictwa czynności jest zawsze udzielający umocowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 września 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Marka B., przeciwko Przedsiębior [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, [212], 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU