STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 117, Sygnatura: V CKN 1485/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarb Państwa - Urząd Skarbowy zaspokaja należność podatkową obciążającą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku członka zarządu odpowiadającego w trybie art. 298 § 1 k.h. według kolejności przewidzianej w art. 1025 § 1 pkt 3 k.p.c. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2000 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Romana P., Urzędu Skarbowemu w C., Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Budopol" w U., Banku Spółdzielczego w W. - w upadłości, Międzynarodowego Zjednoc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 62, Sygnatura: II CKN 1075/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli spółdzielnia, której nieruchomość gruntowa oddana została w wieczyste użytkowanie, ogłosiła przetarg nieograniczony ofert pisemnych na zagospodarowanie tej nieruchomości z możliwością przeniesienia prawa wieczystego użytkowania, złożenie oferty nieważnej, z powodu braku wymaganej formy, złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty, nieważnego z takiej samej przyczyny, ma ten skutek, że późniejsza odmowa złożenia oświadczenia woli w wymaganej przez prawo formie, dotyczącego przeniesienia prawa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 59, Sygnatura: III CZP 20/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odwołany członek zarządu spółdzielni nie jest zainteresowanym w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c. w sprawie o wpis do rejestru spółdzielni imion i nazwisk członków nowego zarządu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "O." w W. z udziałem Stefana J. i Janusza W. o wpis, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 19 października 2000 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 29 lutego 2000 r., do rozstrzygnięcia w t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok z dnia 19 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 9, Sygnatura: III SA 1520/99
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok z dnia 19 września 2000 r. - sygn. akt III SA 1520/99 - oddalający skargę podatnika. Przyjmując fakturę w dobrej czy w złej wierze od zbywcy towaru, który nie zapłacił podatku od towarów i usług, podatnik nie może skorzystać z obniżenia podatku należnego o kwotę niezapłaconego podatku naliczonego. Ryzyko wyboru niewłaściwego, nieuczciwego kontrahenta, obciąża nabywcę. UZASADNIENIE Zaskarżoną decyzją, Izba Skarbowa, na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. "a" oraz art. 10 ust. 2, art. 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2000 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I SA/Lu 138/99
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od dnia 1 stycznia 1998 r. z prawa do trzyletnich dodatkowych zwolnień celnych nabytych w czasie obowiązywania ustawy z 1989 r. - Prawo celne w zakresie obrotu towarowego między wolnym obszarem celnym mogą korzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed dniem 1 stycznia 1998 r. na terenie wolnego obszaru celnego. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją, Prezes Głównego Urzędu Ceł, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 262 ustawy z dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 65, Sygnatura: III CZP 34/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie wszczętej na skutek skargi na czynności komornika, podlegającej wpisowi stałemu, wniesione przez adwokata lub radcę prawnego nieopłacone zażalenie na postanowienie sądu, od którego pobiera się ułamkową część wpisu stałego, podlega odrzuceniu bez wzywania do uiszczenia opłaty. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi dłużnika - "Kontrakt" Spółki Akcyjnej w L. przeciwko wierzycielowi - Zakładom Mięsnym "Łmeat - Łuków" Spółce Akcyjnej w Ł. na czynność komornika, po rozpoznaniu na posiedzeniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok z dnia 13 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 2, Sygnatura: akt III SA 1777/99
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok z dnia 13 września 2000 r., sygn. akt III SA 1777/99, oddalający skargę podatnika w przedmiocie podatku importowego i podatku od towarów i usług. Wartością celną towarów jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedaży w celu przywozu na polski obszar celny, powiększona o koszty poniesione przez kupującego a nie ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary - stwierdził w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. UZASADNIENIE W p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 61, Sygnatura: III CZP 18/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd może kontrolować wysokość żądanego przez stronę wynagrodzenia radcy prawnego, zatrudnionego przez nią na podstawie umowy o pracę, w zakresie przekraczającym stawki minimalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. nr 154 z 1997 r., poz. 1013 z późn. zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Państwowego PKP - Zakładu Nieruchomości w C. prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 67, Sygnatura: I CKN 143/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo pierwokupu przewidziane w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (jedn. tekst: Dz.U. nr 30 z 1991 r., poz. 127 ze zm.) nie przysługiwało w wypadku sprzedaży użytkowania wieczystego wydzielonej fizycznie części nieruchomości, jeżeli na oddanej w użytkowanie wieczyste nieruchomości sprzedawca dokonał - na podstawie zezwolenia na budowę - zabudowy, do której był zobowiązany. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2000 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 66, Sygnatura: I CKN 1212/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak w ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 114, poz. 412 ze zm.) przepisu - (...) - dotyczącego odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, nie wyłącza odpowiedzialności Skarbu Państwa na zasadach ogólnych. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Małgorzaty i Zdzisława małżonków B. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i L [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, [213], 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU