STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 38, Sygnatura: I ACz 17/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie jest zobowiązany do prowadzenia dochodzeń w sytuacji, gdy stan majątkowy oraz inne dane wskazane w art. 113 § 1 k.p.c. nie są w ogóle znane wobec uchylenia się wnioskodawcy od złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, rzeczą którego przede wszystkim jako zainteresowanego jest wykazywanie zasadności złożonego wniosku, spełnienie ustawowych przesłanek w tym przedmiocie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2003 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Miec [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 51, Sygnatura: I ACz 22/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego w żadnym razie nie niweczy skutków zabezpieczenia powództwa i nie stanowi podstawy także do żądania uchylenia lub zmiany prawomocnego zarządzenia tymczasowego zgodnie z art. 742 k.p.c. Jedynym skutkiem otwarcia postępowania układowego jest zakaz późniejszego uzyskania hipoteki przymusowej oraz zawieszenie postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi (art. 29 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 74, Sygnatura: II AKz 1249/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przypisanie danemu sprawcy przemytu alkoholu wyklucza równocześnie przypisanie mu paserstwa celnego w odniesieniu do tegoż alkoholu, bo to ostatnie staje się czynem współkaranym następczym. 2. Izolacja jest konieczna także by zapobiec matactwu w rozumieniu art. 258 § 2 pkt 2 k.p.k., które w przypadku osób podejrzanych o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą nabiera realnych kształtów z racji podporządkowania sobie w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej grupy innych jej członków, [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 75, Sygnatura: II AKz 1251/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czasokres oczekiwania na rozprawę w żadnej mierze nie może być uznany za nadmierny, nie narusza zasady wyrażonej w art. 2 § 1 pkt 4 k.p.k., przepisów Konstytucji RP oraz międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka. Pojęcie "rozstrzygnięcie sprawy w rozsądnym terminie" występujące we wskazanym wyżej przepisie k.p.k. oraz w art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności należy interpretować w połączeniu z art. 45 Konstytucji ("każdy ma prawo do spr [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 88, Sygnatura: II AKo 213/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można wznowić postępowania tylko na tej podstawie, że dopiero po prawomocności wyroku w sprawie II K 1114/99 obrońca skazanego zorientował się, że błędnie przypisano mu recydywę (choć bronił go przed wyrokiem), a sąd orzekający, mający wystarczającą dokumentację niezbędną do wydania prawidłowego rozstrzygnięcia, niewłaściwie warunki recydywy sprawdził. Istotą wszak wznowienia postępowania w oparciu o omawianą przesłankę jest, by wchodziły w grę nowe fakty lub dowody "nieznane przedtem sądowi [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 40, Sygnatura: I ACz 6/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie zasługuje na podzielenie zarzut, że uregulowanie art. 203 § 2 k.p.c, uzależnia możliwość przyznania pozwanemu zwrotu kosztów procesu od tego, czy wyraził on zgodę na cofnięcie pozwu czy też nie. W odniesieniu do odpowiedzialności z tytułu kosztów procesu, cofnięcie pozwu traktowane jest jako przegranie sprawy, chyba że wywołane było zaspokojeniem roszczenia powoda w toku procesu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2003 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powód [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 54, Sygnatura: II AKa 358/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przyjęcia kwalifikacji z art. 64 § 2 k.k. nie wystarczy aby sprawca w odpowiednim czasie, po odbyciu odpowiedniej części kary pozbawienia wolności, popełnił jedno z przestępstw wskazanych w tym przepisie. Konieczne są dalsze ustalenia oraz analiza poprzednich skazań w kontekście określenia "ponownie", zawartego w art. 64 § 2 k.k. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2003 r., sprawy M. L., oskarżonego z art. 280 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 2 [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 41, Sygnatura: I ACz 2327/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewlekłość postępowania nie należy do tych przesłanek, które uzasadniałyby wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy. Kwestie związane z przewlekłością postępowania mogą być przedmiotem wniosków lub skarg do organów nadzoru sądowego, ale nie stanowią one samodzielnej podstawy wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2003 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Romana K., przeciwko Lidii M. o podział majątku dorobkowego [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 42, Sygnatura: I ACz 2335/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uregulowanie uchylające obowiązek doręczenia stronie przeciwnej odpisu zażalenia w odniesieniu do postanowień z art. 394 § 1 pkt 2 k.p.c., skutkuje jednoczesnym zwolnieniem strony wnoszącej zażalenie na tego rodzaju postanowienia od obowiązku złożenia odpisu tego zażalenia. Wystarczy dla nadania dalszego biegu takiemu zażaleniu, iż zostało ono złożone w terminie i spełnia pozostałe (tj. oprócz dołączenia odpisu) wymogi formalne określone w art. 394 § 3 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po roz [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 352/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 8 ust. 1 i art. 12 ust. 2 ustawy lutowej tworzą dwie oddzielne, choć zazębiające się, materialnoprawne podstawy dla dochodzenia od Skarbu Państwa zadośćuczynienia przez ściśle określony krąg osób najbliższych dla represjonowanego (małżonek, dzieci, rodzice), za krzywdę doznaną przez zmarłego represjonowanego w związku z jego działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2002 r., sprawy z wniosku Haliny B. i [...]
[pełny tekst]



strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, [214], 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468




POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU