STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 60, Sygnatura: I CKN 754/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koszty budowy lokalu mieszkalnego poniesione przez członka spółdzielni mieszkaniowej, będącego najemcą tego lokalu, przed uzyskaniem przydziału na zasadach prawa lokatorskiego, podlegają zaliczeniu na poczet wkładu mieszkaniowego. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Mirosławy S. przeciwko Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w W. o ustalenie, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13 stycznia 1998 r., uchyl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 95, Sygnatura: I CKN 301/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, inwestor może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 637 w związku z art. 656 k.c.) lub roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.). Wybór uprawnień wynikających z rękojmi nakłada na niego obowiązek wykazania, które konkretne prace obciążone są wadą. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Muzeum - Zamek w Ł. przeciwko Stanisławowi J. - Zakład Remontowo-Budowlany [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 88, Sygnatura: I CKN 1120/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu nakazowym toczącym się wskutek wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, niedopuszczalna jest zmiana powództwa polegająca na tym, że zamiast świadczenia pieniężnego z umowy, powód żąda zwrotu tej kwoty jako nienależnego świadczenia ze względu na nieważność tej umowy. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jürgena K. przeciwko "Konpol" Spółce z o.o. w W. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w War [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 70, Sygnatura: I CKN 713/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doręczenie wyroku z uzasadnieniem w następstwie wniosku złożonego przez ogłoszeniem wyroku nie uprawnia do wniesienia kasacji. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2000 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania Zofii G. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki z udziałem zainteresowanego Zakładu Energetycznego W. - Teren SA w W. o nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, na skutek kasacji wniesionej przez pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: III SA 1513/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 73 § 1 Ordynacji podatkowej można wyprowadzić wniosek, że wysokość nadpłaty określa sam organ podatkowy. Powyższe wynika także z treści art. 21 § 3 ustawy, który stanowi, że wskutek wszczętego postępowania podatkowego, jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 37, Sygnatura: III SA 1513/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 73 § 1 Ordynacji podatkowej można wyprowadzić wniosek, że wysokość nadpłaty określa sam organ podatkowy. Powyższe wynika także z treści art. 21 § 3 ustawy, który stanowi, że wskutek wszczętego postępowania podatkowego, jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 63, Sygnatura: IV CKN 1188/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest uzasadnione odrzucenie pozwu ze względu na niedopuszczalność drogi sądowej w sprawie nie mającej cech sprawy cywilnej, jeżeli powód - w ramach nowych twierdzeń faktycznych, zgłoszonych przed wydaniem postanowienia - przedstawił okoliczności i zdarzenia, które mogą stanowić cywilnoprawne źródło jego żądań. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2000 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Piotra B. przeciwko Gminie Mia-sta G. i Skarbowi Państwa - Wojewodzie P. o zapłatę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 71, Sygnatura: I ACa 487/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dotyczy mienia przedsiębiorstwa zaliczonego do wartości niematerialnych i prawnych, a nie do środków trwałych. Stąd też do sprzedaży tego prawa zasad określonych w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. nr 97 z 1993 r., poz. 443 z późn. zm.) nie stosuje się, co oznacza, iż do zbycia tego prawa nie jest konieczne przeprowadzenie publicznego przetargu. W konsekwencji, do czynności prawnej przedsiębiorstwa pańs [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 74, Sygnatura: I PKN 747/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem (art. 23-1 § 4 k.p.), nie przysługuje ani wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, ani odszkodowanie. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2000 r. sprawy z powództwa Mirosława K. przeciwko Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w W. o odszkodowanie, na skutek kasacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 122, Sygnatura: I ACa 1130/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla wykładni pojęcia "utracone rzeczy" w rozumieniu przepisu art. 169 § 2 k.c. nie ma znaczenia fakt, że osoba, której właściciel powierzył rzecz, wywołała błąd podstępnie. Okoliczność ta rzutuje tylko na przesłanki uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu (art. 86 k.c.). Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Andrzeja Bogdana J., przeciwko Marcinowi K., Jolancie Ł. i Krzysztofowi Ł. o ustalenie, [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, [214], 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU