STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 64, Sygnatura: III CZP 19/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach o orzeczenie przepadku świadczenia na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 412 k.c. Skarb Państwa reprezentuje Minister właściwy do spraw finansów publicznych (podległe mu jednostki organizacyjne). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Prokuratora Rejonowego Sz.-Z. oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Delegaturę Ministerstwa Skarbu Państwa oraz I Urząd Skarbowy w S. przeciwko Marcinowi T. o orzeczenie przepadku świadczenia i zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 98, Sygnatura: I CKN 792/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia antymonopolowe, zawarte w art. 25-28 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. nr 44, poz. 202 z późn. zm.) są przepisami odrębnymi w stosunku do przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz.U. nr 52 z 1999 r., poz. 547 ze zm.). Zgłoszenie Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów faktu zawarcia umowy, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o naro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 124, Sygnatura: I ACa 1013/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocny wyrok w sprawie o wynagrodzenie pracowniczego projektu wynalazczego z tytułu efektów ekonomicznych, uzyskanych przez stosowanie tego projektu w jednostce gospodarki uspołecznionej, ma w rozumieniu art. 366 k.p.c. powagę rzeczy osądzonej co do wysokości należnego twórcy od tej jednostki wynagrodzenia za całokształt tych efektów. Twórcy nie przysługuje prawo do odrębnych wynagrodzeń z tytułu poszczególnych efektów ekonomicznych, stanowiących w myśl prawa wynalazczego podstawę do ustalen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 90, Sygnatura: I ACa 1561/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwe jest potrącenie istniejącej i wymagalnej wierzytelności w drodze złożenia stosownego oświadczenia woli w formie zarzutu, mimo iż toczy się odrębne postępowanie sądowe, gdzie przedmiotem rozpoznania jest ta sama wierzytelność. Nie zachodzi w takiej sytuacji konieczność ani zawieszenia postępowania, ani połączenia obu spraw do łącznego rozpoznania. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jerzego L. i Andrzeja M. - wspólników spółki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 68, Sygnatura: SA/Sz 564/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziana w art. 148 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej możliwość doręczenia pisma również w miejscu pracy adresata - osobie upoważnionej do odbioru korespondencji - jest do wykorzystania tylko w sytuacji, gdy taka osoba upoważniona do odbioru korespondencji została faktycznie ustanowiona. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 28 lutego 2000 r. wydanym na podstawie art. 162 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Izba Skarbowa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 25 maja 2000 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: I SA/Łd 502/98
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za własne środki trwałe podlegające amortyzacji (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych - Dz.U. nr 30, poz. 130 ze zm.), należy uznać tylko środki trwałe, stanowiące wspólny majątek wspólników spółki cywilnej. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją z dnia 2 marca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 69, Sygnatura: II CKN 263/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalna jest droga sądowa dla dochodzenia zwrotu wpłaty dokonanej na rzecz budżetu miasta przez osobę ubiegającą się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jerzego W. i Jerzego Z. przeciwko Gminie P. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanej od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 1997 r., sygn. akt II Ca 909/97, postanawia, uchylić zaskarżony wyrok oraz wyrok Sądu Rejonowego w Pile z dnia 24 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 99, Sygnatura: III CZP 7/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana stanu prawnego, będącego podłożem poważnych wątpli-wości powziętych przez sąd drugiej instancji przy rozpatrywaniu apelacji (zażalenia), dokonana po wydaniu przez sąd drugiej instancji postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia, uzasadnia odmowę podjęcia uchwały. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości K. Dyrekcji Inwestycji w K. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojewodę M [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: III SA 954/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastrzeżenie mocodawcy, o którym mowa w art. 101 § 2 k.c., umożliwiające zachowanie ważności pełnomocnictwa po jego śmierci, nie upoważnia pełnomocnika do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej zmarłego. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 18 marca 1999 r., Izba Skarbowa w W. uchyliła w części decyzję Urzędu Skarbowego w W., określającą E. S. podatek od towarów i usług za okres od kwietnia do lipca 1997 r. i w tym zakresie orzekła co do istoty sprawy. W szczególności, Izba określiła w mni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 79, Sygnatura: SA/Sz 430/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezależnie od wystąpienia przesłanek, o jakich mowa w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej, umorzenie przez urząd skarbowy zaległości podatkowej z tytułu opłaty skarbowej oraz odsetek za zwłokę od tej zaległości nastąpić może wyłącznie na wniosek lub za zgodą zarządu gminy, której dochód opłata ta i odsetki stanowią. Brak zgody zarządu gminy, do którego urząd skarbowy obowiązany jest wystąpić o zajęcie stanowiska w myśl art. 209 § 1 Ordynacji podatkowej, oznacza, iż urząd ten nie ma podstaw do zast [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, [215], 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU