STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: K. 23/99
Data wprowadzenia do systemu: 20-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 52 ust. 2 w związku z art. 90e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. nr 11, poz. 62; zm.: z 1997 r. nr 43, poz. 272, nr 88, poz. 554, nr 107, poz. 685, nr 121, poz. 769, 770, nr 139, poz. 934; z 1998 r. nr 155, poz. 1015; z 1999 r. nr 49, poz. 483, nr 110, poz. 1255) rozumiany jako odnoszący się wyłącznie do egzekucji należności z tytułu opłaty, o której mowa w art. 90e ust. 1, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 72, Sygnatura: I ACa 1433/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Potrącenie wierzytelności przez wspólnika spółki cywilnej w stosunku do swego wierzyciela osobistego nie jest możliwe, ze względu na brak przesłanki z art. 498 § 1 k.c., mówiącej o jednoczesnym byciu wzajemnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Ryszarda U. przeciwko Eugenii H. i Krzysztofowi J. o 31.639 zł, na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lip [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 108, Sygnatura: K. 8/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 1 ust. 2a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity Dz.U. Nr 65 z 1999 r., poz. 746) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Artykuł 5, art. 5a, art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 powołanej w pkt. 1 ustawy są niezgodne z art. 2, art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 3. W pozostałej części powołana w pkt. 1 ustawa: - [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 73, Sygnatura: III RN 150/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba prowadząca profesjonalną działalność gospodarczą ponosi ryzyko ekonomicznych skutków domniemania z art. 46a ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (jedn. tekst: Dz.U. nr 71 z 1994 r., poz. 312 ze zm.), że towary przywiezione lub nadesłane z zagranicy i znajdujące się w jej posiadaniu nie były poddane kontroli celnej. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2000 r. sprawy ze skargi Genowefy N. - Przedsiębiorstwo Handlowe "T.-P." na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2000 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 98, Sygnatura: III RN 96/98
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 56 ust. 2 w związku z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 105, poz. 509 ze zm.) jest niezgodny z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483) oraz art. 1 Protokołu nr 1 do ratyfikowanej przez Polskę w 1993 r. Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 28 marca 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 114, Sygnatura: Odw. 1140/99
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotą instytucji znaku towarowego jest zdolność odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Wynika z tego, że znakiem towarowym może być jedynie znak, do używania którego można przyznać wyłączność tylko jednemu podmiotowi, bez naruszania uprawnień innych podmiotów. Zakaz ten jest uzasadniony tym, że do używania tego typu oznaczeń, potencjalne prawo przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: I SA/Lu 1730/98
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastępczy sposób doręczania pism, opisany w art. 149 Ordynacji podatkowej, może znaleźć zastosowanie w każdym przypadku czasowej nieobecności adresata w miejscu zamieszkania także wówczas, gdy nieobecność ta spowodowana jest pobytem adresata w szpitalu. Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 149 ustawy, jest prawnie skuteczne wobec strony, a zatem jego data jest miarodajna dla oceny, czy środek odwoławczy wniesiony został w ustawowym terminie. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 110, Sygnatura: I CKN 450/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez wnioski o charakterze porządkowym, o których mowa w art. 230 § 2 Kodeksu handlowego, należy rozumieć tylko takie, które dotyczą sposobu rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia wspólników, sposobu głosowania i podejmowania uchwał; takiego charakteru nie mają wnioski o zmianę składu zarządu i rady nadzorczej. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2000 r. w na rozprawie sprawy z powództwa Antoniego T. przeciwko przedsiębiorstwu Robót Termoizolacyjnych i Ant [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 75, Sygnatura: SA/Sz 251/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 148 Ordynacji podatkowej wynika, iż przepis ten dwukrotnie mówi o doręczaniu pism w miejscu pracy (§ 1 i § 2). Uwzględniając racjonalność ustawodawcy, za w pełni zasadny uznać należy pogląd, że są to dwa różne miejsca pracy. O ile w pierwszym z tych przepisów (§ 1 art. 148) chodzi o zakład pracy, w którym adresat pisma jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy innej umowy (zlecenia, agencji itp.), a więc o miejsce, w którym występuje on jako pracobiorca, to w drugim z tych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 12, pozycja: 129, Sygnatura: SK 13/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 63 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity z 1995 r. Dz.U. Nr 57, poz. 299; zm.: Nr 101, poz. 504; z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496, Nr 156, poz. 775; z 1997 r. Nr 79, poz. 484, Nr 54, poz. 349; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 49, poz. 484) nie jest niezgodny z art. 64 i art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2000 r. na rozprawie skargi konstyt [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, [216], 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU