STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 110, Sygnatura: II AKa 294/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro ustawodawca wprowadzając znamię działania sprawcy w "inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu" do kwalifikowanej postaci rozboju, jednoznacznie wskazał, że surowsza odpowiedzialność związana jest nie tylko z rodzajem wykorzystanego narzędzia przez sprawcę rozboju, lecz także ze stworzeniem przez zachowanie sprawcy niebezpieczeństwa dla życia pokrzywdzonego, które jest niezależne od środka jaki wykorzystuje sprawca - to obowiązkiem sądu pierwszej instancji było rozważenie tego, czy samo r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 110, Sygnatura: II AKa 294/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro ustawodawca wprowadzając znamię działania sprawcy w "inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu" do kwalifikowanej postaci rozboju, jednoznacznie wskazał, że surowsza odpowiedzialność związana jest nie tylko z rodzajem wykorzystanego narzędzia przez sprawcę rozboju, lecz także ze stworzeniem przez zachowanie sprawcy niebezpieczeństwa dla życia pokrzywdzonego, które jest niezależne od środka jaki wykorzystuje sprawca - to obowiązkiem sądu pierwszej instancji było rozważenie tego, czy samo r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2002 r.
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udział biegłego psychologa w sprawie o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego z art. 94 § 1 k.k. jest obligatoryjny, a procesową podstawą do przeprowadzenia dowodu z opinii psychologicznej, mimo braku żądania ze strony psychiatrów, jest art. 193 § 1 k.p.k., przy czym organ procesowy powołujący biegłego może sam zadecydować, na podstawie art. 193 § 3 k.p.k., czy biegli mają przeprowadzić badania wspólnie i wydać jedną opinię, czy też wydać opinie odrębne. Sąd Apelacyjny w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: I ACz 1013/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozwanemu nie przysługuje zażalenie na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2002 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa M. P. i W. P., przeciwko B. W. i L.W. o zapłatę, na skutek zażalenia pozwanych, od postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16 września 2002 r., sygn. akt V GC 1/02, postanawia, oddalić zażalenie. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy w Olsztynie odrzu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 31, Sygnatura: III AUa 970/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba zatrudniona nie może ponosić ujemnych skutków prawnych z powodu błędnego zawarcia z nią umowy o pracę, która powoduje odmowę objęcia jej ubezpieczeniem społecznym pracowników, skoro zawierając umowę o pracę i wykonując ją zgodnie z zakresem czynności była przekonana o tym, że jest pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O., decyzją z dnia 1 września 1998 r., wyłączył z pracowniczego ubezpieczenia społecznego Mirosława M. argumentuj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: III AUz 348/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Departament Emerytur i Rent Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie jest organem rentowym w rozumieniu art. 476 § 4 k.p.c. i nie ma uprawnień do wydawania decyzji w przedmiocie przyznawania prawa do emerytur i rent oraz ustalania wysokości tych świadczeń. Z UZASADNIENIA M. K. wystąpił z pozwem przeciwko Departamentowi Emerytur i Rent Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. o odszkodowanie, twierdząc, że od dnia 30 października 1992 r. ma zaniżone świadczenie emerytalne i fakt ten łączył z przeprowadz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 121, Sygnatura: II AKa 398/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydaje się zatem, że na gruncie art. 182 § 3 k.p.k., którego istotą jest zapobieżenie sytuacji, w której oskarżony, na skutek zmiany swojej sytuacji procesowej byłby w istocie zmuszony zeznawać przeciwko sobie (i to pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań), ustawowe pojęcie współudziału w przestępstwie powinno być rozumiane szerzej i obejmować - poza współsprawstwem, pomocnictwem i podżeganiem - także przypadki do nich zbliżone, gdy faktyczny związek pomiędzy analizowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 110/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opis czynu przypisanego oskarżonemu, aby mógł spełnić wymogi z art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k., w sytuacji, w której sprawca dobrowolnie odstąpił od dokonania czynu zabronionego i w związku z tym nie podlega karze (art. 15 § 1 k.k.), lecz ponosi odpowiedzialność karną za inne przestępstwo dokonane, bowiem zachowaniem swym wypełnił znamiona tego innego przestępstwa, nie może ograniczać się wyłącznie do opisu zachowania stanowiącego czyn przestępczy podlegający karze, lecz musi uwzględnić całość czynu j [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 517/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutkiem zajęcia dokonanego w trybie art. 8931 k.p.c. nie jest, jak to ma miejsce w przypadku egzekucji prowadzonej na podstawie art. 889 § 1 k.p.c., obowiązek wstrzymania wypłat i bezzwłocznego przekazania zajętej wierzytelności (por. art. 889 § 1 pkt 1 k.p.c.) lecz tylko wstrzymanie wszelkich wypłat z zajętego wkładu (art. 8931 § 1 k.p.c.), które zostanie odwołane jeżeli wierzyciel nie wystąpi w dwutygodniowym terminie określonym w art. 8931 § 4 k.p.c. do sądu o umorzenie książeczki oszczędnoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 105, Sygnatura: II AKz 699/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 84 § 1 k.p.k. nakłada na obrońcę z urzędu obowiązek podejmowania czynności procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania, zaś zgodnie z dyspozycją art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, zwolnić z tego obowiązku może tylko organ, który go wyznaczył. Działanie przepisu § 3 art. 84 k.p.k. w sposób wyraźny i jednoznaczny ograniczone zostało do postępowania kasacyjnego, w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia i wznowienia postępowania, w których [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, [217], 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU