STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2000 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 100, Sygnatura: III SA 7776/98
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszystkie wyjątki od zasady wyrażonej w art. 19 ust. 1 ustawy z 1993 r. o VAT są w tej ustawie wyraźnie określone, jak to ma miejsce w art. 25, zawierającym enumeratywne wyliczenie wypadków, w których nie stosuje się obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz w art. 20 ust. 2, który odnosi się do podatnika dokonującego jednocześnie sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku. Co do zasady, ustawa o podatku VAT nie wymaga – dla odliczenia podatku naliczonego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 133, Sygnatura: III SA 398/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmowa umorzenia zaległości podatkowych (art. 31 ustawy o zobowiązaniach podatkowych, czy art. 67 Ordynacji podatkowej) nie stwarza stanu res iudicata i na podstawie powołanych przepisów można żądać umorzenia zaległości podatkowej tak długo, jak długo zaległość ta istnieje. Z UZASADNIENIA Pismem z dnia 29 sierpnia 1995 r., spółka cywilna "T." zwróciła się do Urzędu Skarbowego o wstrzymanie naliczenia odsetek od zaległości w podatku od towarów i usług za marzec-lipiec 1995 r. i wycofanie tytułó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2000 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 13, Sygnatura: III CKN 731/99
Data wprowadzenia do systemu: 20-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzyciele wymienieni w art. 954 pkt 2 k.p.c., którzy złożyli zestawienie wierzytelności publicznoprawnych, mają obowiązek przed prawomocnym przysądzeniem własności złożyć również tytuły wykonawcze pod rygorem utraty uczestnictwa w podziale sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1036 k.p.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 lutego 2000 r. sprawy z wniosku Powszechnego Banku Gospodarczego SA Oddziału w K. z udziałem Zofii i Józefa małżonków B. o egzekucję z nieruchomo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 111, Sygnatura: III CZP 36/99
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienia fundatora dotyczące powoływania organów fundacji nie przechodzą na jego następcę prawnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zarządu Fundacji Przekształceń Własnościowych "Instal" z siedzibą w P. o wpis do rejestru, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 1 lutego 2000 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 14 października 1999 r., sygn. akt XVI GA 52/99, do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 k.p.c.: "Czy w sytuacji - gdy w s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II CKN 702/98
Data wprowadzenia do systemu: 20-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli dłużnik, który otrzymał w przelewie pisemne zawiadomienie pochodzące od zbywcy, spełnił świadczenie do rąk nabywcy wierzytelności, jego zobowiązanie wygasa, choćby umowa przelewu była nieważna lub pozbawiona skutków prawnych - chyba że w chwili spełnienia świadczenia wiedział on o jej nieważności lub nieskuteczności. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlanego "Metex" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Postanowienie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 27 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 113, Sygnatura: Odw. 1925/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każde zgłoszenie, które stosownie do umów dwustronnych lub wielostronnych zawartych między Państwami - członkami Związku - ma moc prawidłowego zgłoszenia krajowego, powoduje powstanie prawa pierwszeństwa. Przez prawidłowe zgłoszenie krajowe należy rozumieć zgłoszenie, które jest wystarczające dla ustalenia daty jego dokonania w danym Państwie, niezależnie od dalszego losu zgłoszenia. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym, po rozpoznaniu na rozprawie zażalenia wniesionego przez ABB Fläkt S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 12, pozycja: 128, Sygnatura: K. 18/99
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 39a ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn.: z 1998 r. - Dz.U. Nr 120, poz. 787; zm.: Dz.U. Nr 162, poz. 1119; z 1999 r. Dz.U. Nr 111, poz. 1281) jest niezgodny z zasadą równości wyrażoną w art. 32 w związku z zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2000 r. sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 12, pozycja: 136, Sygnatura: III CZP 27/99
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odwołanie wniesione na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. Nr 121, poz. 592) przez biegłego rewidenta, ukaranego przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny drugiej instancji karą dyscyplinarną zawieszenia w czynnościach zawodowych na okres od roku do lat 3, Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznaje jednoinstancyjnie z udziałem uczestników: obwinionego, rzecznika oraz pokrzywdzonego, stosując przepisy o postępowaniu nieprocesowym. Sąd Naj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 12, pozycja: 137, Sygnatura: I CZ 208/99
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kasacja nie przysługuje od postanowienia sądu II instancji w przedmiocie odwołania likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i mianowania innych (art. 266 § 4 k.h.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 stycznia 2000 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Waldemara B. z udziałem „Capital” Spółki z o.o. w likwidacji w P., reprezentowanej przez likwidatora Zdzisława B. o zmianę likwidatora, na skutek zażalenia uczestnika postępowania na postanowienie Sądu Okręgowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 87, Sygnatura: II SA 1201/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do uznania danej gry, lub konkursu (akcji) za grę losową wystarczy spełnienie wszystkich wymienionych w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych elementów – zależności wyniku gry od przypadku (element losowości), wygrana pieniężna lub rzeczowa (element wygranej) oraz określenie warunków gry w regulaminie. Katalog gier losowych wymienionych w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 1-9 ustawy nie jest, wbrew twierdzeniom strony skarżącej, zamknięty i dlatego uprawnieni [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, [217], 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU