STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: II AKa 331/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn oskarżonego, polegający na usiłowaniu zabójstwa (z zamiarem bezpośrednim) a powodujący, na skutek chybionego strzału, śmierć stojącej obok córki oskarżonego, uzasadnia kwalifikację kumulatywną, tj. usiłowanie zabójstwa (art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k.) i nieumyślne spowodowanie śmierci innego człowieka (art. 155 k.k.) w związku z art. 11 § 2 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2002 r., sprawy Zbigniewa S. oskarżonego z art. 148 § 2 pkt 4 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: . I ACa 462/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 1147 § 1 k.p.c., w każdym wypadku legitymowane, bez potrzeby wskazania w konkretny sposób interesu prawnego do wystąpienia z wnioskiem o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego są strony procesu i wszystkie inne osoby, które brały w nim udział w charakterze współuczestników, interwenientów głównych i ubocznych oraz ich spadkobiercy. Zatem skoro legitymacja pierwotna przysługuje stronom lub uczestnikom postępowania zagranicznego, wnioskodawczyni jest uprawniona do wystąpienia z wnio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKa 331/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn oskarżonego, polegający na usiłowaniu zabójstwa (z zamiarem bezpośrednim) Jacka Ł., a powodujący, na skutek chybionego strzału, śmierć stojącej obok córki oskarżonego, uzasadnia kwalifikację kumulatywną, tj. usiłowanie zabójstwa (art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k.) i nieumyślne spowodowanie śmierci innego człowieka (art. 155 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k.). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2002 r., sprawy Zbigniewa S., oskarżonego z art. 148 § [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 89, Sygnatura: II AKa 428/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Usuwanie wątpliwości przy ocenie danego dowodu nie musi być dokonane wyłącznie za pomocą konkretnego i bezspornego dowodu przeciwnego, lecz także za pomocą okoliczności lub wniosków wynikających z logicznego myślenia czy wręcz doświadczenia życiowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 2921/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 37k ust. 1 oraz art. 37o ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (jedn. tekst: Dz.U. nr 25 z 1997 r., poz. 128 ze zm.), świadczenie przedemerytalne przysługujące osobie spełniającej określone w tymże akcie warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku a także dodatkowe kryteria wieku oraz stażu składkowego i nieskładkowego, przyznawane i wypłacane przez powiatowe urzędy pracy z środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dot [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 81/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi podstawę roszczenia o zawarcie z posiadaczem nieruchomości umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego. Skoro ustawodawca – w przypadku spełnienia przez posiadacza określonych warunków – nałożył na Skarb Państwa lub gminę obowiązek oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, to temu obowiązkowi odpowiada uprawnienie posiadacza, czyli roszczenie. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2002 r. w W., na rozpr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 2782/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby można było skutecznie domagać się od ubezpieczonej zwrotu nienależnie pobranego przez nią świadczenia należało wykazać, że była ona prawidłowo pouczona o okolicznościach powodujących zawieszenie prawa do świadczenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2002 r., sprawy z wniosku Zofii C., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z., o zwrot nienależnego świadczenia, na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Z., od wyroku Sądu Ok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 447/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 49 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) nie daje podstawy do stosowania przewidzianych w nim sankcji za ubliżanie w piśmie sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w oprawie bez względu na to, czy owe pismo podlega odczytaniu na rozprawie, czy też nie. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Witolda P., obwinionego o wykroczenie z art. 65 § 1 pkt 2 k.w. i in., zażalenia wniesionego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 467/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Karta płatnicza spełniająca funkcję płatniczą należy do zbioru desygnatów pojęcia "inny środek płatniczy" w rozumieniu art. 310 § 1 i § 2 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 14 i 20 listopada 2002 r., sprawy Jarosława M., Pawła K., Dixona O. i Tomasza U., oskarżonych z art. 310 § 2 k.k., art. 286 § 1 k.k., art. 310 § 2 k.k., art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 12 k.k., z powodu apelacji, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: I ACz 2007/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
l. Przepis art. 72 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz.U. nr 95, poz. 602 ze zm.) wprowadza szczególny tryb postępowania w sprawach dotyczących naruszenia zasad prowadzenia kampanii wyborczej, a jednym z założeń tego unormowania jest szybkość postępowania. Założenie to przejawia się zarówno w tym, iż przepis zakreśla sądowi dwudziestoczterogodzinny termin do rozstrzygnięcia wniosku, jak i w tym, iż doręczenia postanowień powin [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, [218], 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU